Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Sogn og Fjordane (1 - 9 av 9)
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:323 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Til behandling

  Korleis definerer utanriksministeren kva politikkområde det norske folk sa nei til å integrere landet vårt i då fleirtalet sa nei til EU i 1994, og meiner ho at regjeringa respekterer folkerøystinga i sin europapolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:322 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 18.11.2019

  Til behandling

  Er dei nye standardane for snøbrøyting forankra i Samferdselsdepartementet, og vil ministeren ta initiativ til å gjere dei om slik at trafikktryggleik og framkomelegheit vert styrande mål for snøbrøyting heller enn teoretiske modellar som skal gje økonomiske innsparingar?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:291 (2019-2020)

  Innlevert: 12.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Besvart: 19.11.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Utbyggarane held fram med sine posisjoneringar og arbeid for å etablere vindkraftprosjekt innanfor kommunegrensene til kommunar som har sagt eit klart nei til slik etablering. Innbyggarane fortvilar og ber om at statsråden grip inn og stoppar vidare planlegging av nye vindkraftprosjekt i områda deira. Kan statsråden garantere at i områder der vindkraftutbygging har klare nei standpunkt så får vindkraftkonsesjonane avslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:239 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 07.11.2019

  Rette vedkommende: Forsvarsministeren

  Besvart: 13.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan regjeringa stadfeste at dei verna Ramsar-områda ved Harstad/Narvik lufthavn Evenes ikkje blir berørt av hangarplassering til dei maritime patruljeflyene?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:188 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden klargjøre kva som er dei samla kostnadane i Prop. 1 S (2019-2020) knytt til flyttinga av maritime overvakingsfly frå Andøya til Evenes flystasjon (altså ikkje medrekna kostnadane knytt til utbygging av QRA-base på Evenes)?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:132 (2019-2020)

  Innlevert: 22.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Besvart: 29.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kven av Luftforsvaret sine basar skal understøtte kampflyøvingar som Arctic Challenge Exercise (ACE) og andre øvingar med betydeleg kampflydeltaking når Bodø flystasjonvert lagt ned til fordel for nye Bodø lufthavn?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:124 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 22.10.2019

  Besvart: 30.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kva type infrastruktur ved Andøya flystasjon har Forsvaret behov for i alternativ A og B i FMR og vil det vere mogleg for næringslivsaktørar å etablere permanent verksemd, til dømes eit produksjonslokale, ved slike område eller i umiddelbar nærleik til slike område?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:108 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Meiner samferdselsministeren at det er muleg å byggje ut Harstad-Narvik Lufthamn Evenes til QRA-base for F35 samt base for P8 overvakingsfly utan at den sivile luftfarten vert råka med restriksjonar, og kan ministeren godta at flyplassen eventuelt vert ein heilmilitær flybase utan sivil luftfart?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:107 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 18.10.2019

  Besvart: 24.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kva faktagrunnlag byggjer statsråden på når han skriv at sakene «bygger på et svakere bevismessig grunnlag»?