Stortinget - Møte torsdag den 14. juni 2007 kl. 10

Dato: 14.06.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling frå næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2007 – endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m. ((Innst. S. nr. 285 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 77 (2006-2007)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra næringskomiteen om reindriftsavtalen 2007/2008, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2007 m.m. ((Innst. S. nr. 284 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 74 (2006-2007)))

 • Sak nr. 3

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 31. mai 2007 (jf. Innst. O. nr. 72):
  «Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om reindrift innen våren 2008.»

 • Sak nr. 4

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 31. mai 2007 (jf. Innst. O. nr. 72):
  «Stortinget ber Regjeringen utrede en omlegging til stasjonær reindrift i Vest-Finnmark.»

 • Sak nr. 5

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 31. mai 2007 (jf. Innst. O. nr. 72):
  «Stortinget ber Regjeringen fjerne § 8 i FOR 2001-05-04 nr 468: Forskrift om erstatning for tap og følgekostnader når tamrein blir drept eller skadet av rovvilt.»

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bent Høie, Ivar Kristiansen, Kari Lise Holmberg og Torbjørn Hansen om å fjerne Statens landbruksforvaltnings mulighet til å fremme innsigelse i saker som er avgjort i fylkeslandbruksstyrene ((Innst. S. nr. 286 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:49 (2006-2007)))

 • Sak nr. 7

  Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 91):
  «Stortinget ber Regjeringen utrede nærmere konsekvenser av en gjennomføring av en regel der domstolene gis adgang til å innhente uttalelse fra Den etiske nemnden for patentsaker.»

 • Sak nr. 8

  Forslag fra stortingsrepresentant Øyvind Korsberg på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 91):
  «Stortinget ber Regjeringen utrede nærmere konsekvenser av en gjennomføring av en regel om administrativ overprøving av patenters gyldighet.»

 • Sak nr. 9

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2007 ((Innst. S. nr. 281 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 83 (2006-2007)))

 • Sak nr. 10

  Forslag fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 92):
  «Stortinget ber Regjeringen utarbeide en sjekkliste med konkrete kontrollpunkter som oppdragsgiver skal kreve dokumentert hos et bemanningsforetak eller en underentreprenør ved kontraktsinngåelse. Listen kan blant annet bygge på følgende punkter:
  a) Dokumentasjon for at underentreprenøren har avgitt løfte om å følge kravene til lønns- og arbeidsvilkårene i allmenngjøringsforskriftene
  b) Dokumentasjon for at underentreprenørene er registrert hos og har sendt opplysninger til skattemyndighetene
  c) Dokumentasjon for at underentreprenøren er registrert i Brønnøysundregistrene
  d) Krav om fremleggelse av skatteattest
  e) Krav om fremleggelse av firmaattest fra hjemlandet.»

 • Sak nr. 11

  Forslag fra stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 92):
  «Stortinget ber Regjeringen arbeide videre med forslag om å innføre et utvidet oppdragsgiveransvar etter allmenngjøringsloven, og snarest mulig komme tilbake til Stortinget med et konkret forslag som nærmere beskriver hvordan ansvaret skal gjennomføres.»

 • Sak nr. 12

  Forslag fra stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 92):
  «Stortinget ber Regjeringen arbeide videre med forslag om å innføre innsynsrett for tillitsvalgte i lønns- og arbeidsforhold på områder som er undergitt allmenngjøringsvedtak, og snarest mulig fremme forslag som gir tillitsvalgte, uavhengig av om de er tilknyttet en organisasjon som er part i den aktuelle allmenngjorte tariffavtale, slik innsynsrett.»

 • Sak nr. 13

  Forslag fra stortingsrepresentant Anders Anundsen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 88):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om ny lov om friskoler som åpner for likebehandling mellom skoler uavhengig av eierskap, både hva gjelder økonomi og godkjenning av skoletilbud.»

 • Sak nr. 14

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 88)
  «Stortinget ber Regjeringen komme tilbake til Stortinget med en egen sak om tilskuddsordningene når gjennomgangen av utregningsmodellen for skolene er gjennomført.»

 • Sak nr. 15

  Forslag fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 89):
  «Stortinget ber Regjeringen snarest mulig, og senest innen utgangen av 2008, komme tilbake til Stortinget med en egen sak om fagskoleutdanningens fremtidige utviklingsmuligheter, finansiering og plass i utdanningssystemet.»

 • Sak nr. 16

  Forslag fra stortingsrepresentant Jon Jæger Gåsvatn på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 7. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 89):
  «Stortinget ber Regjeringen sørge for at akkrediterte fagskoler får mulighet til å opprette studietilbud på lavere grad av inntil ett års varighet som ledd i elevens forberedelse til videre fagskoleutdanning.»

 • Sak nr. 17

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om ein del saker på Samferdselsdepartementets område ((Innst. S. nr. 274 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 68 (2006-2007)))

 • Sak nr. 23

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Arne Sortevik, Hanne Dyveke Søttar og Bård Hoksrud om å sikre trygg ferdsel og gjenopprette tilliten til sikkerheten i norske veitunneler ((Innst. S. nr. 267 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:73(2006-2007)))

 • Sak nr. 23 (videre behandling av sak nr. 17 og 23)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Jensen, Arne Sortevik, Hanne Dyveke Søttar og Bård Hoksrud om å sikre trygg ferdsel og gjenopprette tilliten til sikkerheten i norske veitunneler ((Innst. S. nr. 267 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:73(2006-2007)))

 • Sak nr. 18

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om delvis bompengefinansiering av prosjekt og tiltak på Haugalandet i Rogaland og Hordaland ((Innst. S. nr. 214 (2006-2007), jf. St.prp. nr.57 (2006-2007)))

 • Sak nr. 19

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av rv 17 Tverlandet-Godøystraumen og rv 80 Røvika-Strømsnes i Bodø og Fauske kommunar i Nordland (Vegpakke Salten fase I) ((Innst. S. nr. 244 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 61 (2006-2007)))

 • Sak nr. 20

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til ratifikasjon av en multilateral avtale av 9. juni 2006 om etablering av et felles europeisk luftfartsmarked (ECAA-avtalen) ((Innst. S. nr. 259 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 71 (2006-2007)))

 • Sak nr. 21

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av EUs Marco Polo II-program til fremjing av eit meir miljøvennleg godstransportsystem (2007-2013) ((Innst. S. nr. 260 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 75 (2006-2007)))

 • Sak nr. 22

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om revisjon og sluttføring av Østfoldpakka fase 1 – utbygging og finansiering av prosjektet E18 Krosby-Knapstad – plassering av bomstasjon på fylkesveg 311 Osloveien ((Innst. S. nr. 275 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 79 (2006-2007)))

 • Sak nr. 24

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Borghild Tenden og Odd Einar Dørum om en gjennomgang av gjennomføringen av sikkerhetskontrollene ved flyplassene ((Innst. S. nr. 276 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:76(2006-2007)))

 • Sak nr. 25

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om:
  1) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Engeset og Svein Flåtten om å utrede tunnel Horten-Moss som fergeavløsningsprosjekt og
  2) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ulf Leirstein og Anders Anundsen om å utrede en statlig fullfinansiert Oslofjord-forbindelse mellom Østfold og Vestfold (Innst. S. nr. 280 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:82 (2006-2007) og Dokument nr. 8:86 (2006-2007))

 • Sak nr. 26

  Forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 74):
  «Stortinget ber Regjeringen etablere en ordning med en statlig medfinansiering for tiltak rettet mot sikkerhet og terrorberedskap.»

 • Sak nr. 27

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Olemic Thommesen, Sonja Irene Sjøli og Jan Tore Sanner om å gi rett til foreldrepenger uavhengig av 6-månedersregelen i forbindelse med etterfølgende barn, når barn fødes med kort mellomrom ((Innst. S. nr. 245 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:62(2006-2007)))

 • Sak nr. 28

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rammeprogrammet til EU for forbrukerpolitikk (2007-2013) ((Innst. S. nr. 265 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 73 (2006-2007)))

 • Sak nr. 29

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene May-Helen Molvær Grimstad, Bjørg Tørresdal og Laila Dåvøy om kommunalt selvstyre når det gjelder utplassering av gevinstautomater ((Innst. S. nr. 279 (2006-2007), jf. Dokument nr. 8:59(2006-2007)))

 • Sak nr. 30

  Forslag fra stortingsrepresentant Trine Skei Grande på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 12. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 97):
  «Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake til Stortinget på egnet måte med supplerende lovformuleringer til en kulturlov som på en bedre måte ser kulturtiltak i sammenheng gjennom en forenkling og samling av dagens oppstykkede regelverk på feltet, og samtidig konkretiserer de statlige kulturforpliktelsene.»

 • Sak nr. 31

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging av Gjøa, Vega og Vega sør ((Innst. S. nr. 278 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 64 (2006-2007)))

 • Sak nr. 32

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging og drift av Valhall videreutvikling ((Innst. S. nr. 282 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 76 (2006-2007)))

 • Sak nr. 33

  Innstilling fra forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2006 ((Innst. S. nr. 271 (2006-2007), jf. Dokument nr. 5 (2006-2007)))

 • Sak nr. 34

  Innstilling fra forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» ((Innst. S. nr. 283 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 85 (2006-2007)))

 • Sak nr. 35

  Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 82):
  «Stortinget ber Regjeringen om å evaluere hvorvidt ordningen med individuelle planer i soningen fungerer som forutsatt og fremlegge den evalueringen med eventuelle forslag til nødvendige tiltak for Stortinget senest høsten 2008.»

 • Sak nr. 36

  Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 82):
  «Stortinget ber Regjeringen vurdere og om nødvendig fremlegge forslag om en ordning for psykisk psyke som begår alvorlig kriminalitet, der kriminalomsorgen har hovedansvaret for den ytre sikkerheten, permisjonsordninger mv. og psykiatrien innenfor disse rammene har hovedansvaret for behandling og omsorg.»

 • Sak nr. 37

  Forslag fra stortingsrepresentant Solveig Horne på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 82):
  «Stortinget ber Regjeringen innføre en prøveordning med bruk av GPS-elektronisk overvåkning som et hjelpemiddel for kriminalomsorgen og politiet i forhold til personer som er ute på prøve. I første omgang bør dette gjelde gjengangere og personer som har begått alvorlig kriminalitet.»

 • Sak nr. 38

  Forslag fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 11. juni 2007 (jf. Innst. O. nr. 82):
  «Stortinget ber Regjeringen vurdere etablering av et prøveprosjekt med frivillig studentkollektiv (jf. Danmark) som legger til rette for at bokollektivet blir arena for rehabilitering av lovbrytere i passende alder og som følger et utdanningstilbud på dagtid.»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 01.35.