Stortinget - Møte torsdag den 18. juni 2009 kl. 10

Dato: 18.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:03:12]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statens rolle i transaksjonene mellom Aker og Aker Solutions ((Innst. S. nr. 310 (2008–2009)))

 • Sak nr. 2 [13:53:40]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen, Jan Tore Sanner og Gunnar Gundersen om avvikling av Aker Holding AS slik at staten blir direkte aksjonær i Aker Solutions ASA ((Innst. S. nr. 338 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:82 (2008–2009)))

 • Sak nr. 3 [14:26:01]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende forholdet mellom Uniteam og Forsvarsdepartementet ((Innst. S. nr. 319 (2008–2009)))

 • Sak nr. 4 [15:07:40]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre ((Innst. S. nr. 369 (2008–2009)))

 • Sak nr. 5 [15:55:00]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2008 til 31. desember 2008 ((Innst. S. nr. 317 (2008–2009)))

 • Sak nr. 6 [15:55:20]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om verksemda i 2008 ((Innst. S. nr. 315 (2008–2009), jf. Dokument nr. 2 (2008–2009)))

 • Sak nr. 7 [18:02:35]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av generell budsjettstøtte til Mosambik (Innst. S. nr. 318 (2008–2009), jf. Dokument nr. 3:11 (2008–2009))

 • Sak nr. 8 [18:15:51]

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av tilskudd til idrettsanlegg ((Innst. S. nr. 314 (2008–2009), jf. Dokument nr. 3:8 (2008–2009)))

 • Sak nr. 9 [18:19:37]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2009 mv. ((Innst. S. nr. 350 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 88 (2008–2009)))

 • Sak nr. 10 [18:27:49]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen om sikring av økt lønn i kvinnedominerte lavtlønnsyrker og endringer i arbeidstidsbestemmelsene ((Innst. S. nr. 364 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:99 (2008–2009)))

 • Sak nr. 11 [19:36:31]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2009 ((Innst. S. nr. 365 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 84 (2008–2009)))

 • Sak nr. 12 [20:05:58]

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning 1098/2008/EF om det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon (2010) ((Innst. S. nr. 340 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 69 (2008–2009)))

 • Sak nr. 13 [20:06:06]

  Forslag fra stortingsrepresentant Martin Engeset på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 84):
  «Stortinget ber Regjeringen i forskrift til arbeidsmiljøloven bemyndige Arbeidstilsynet til å kunne avgjøre valg av kursarrangør om verneombudets og arbeidsmiljøutvalgenes oppgaver, dersom verneombud/arbeidstakerrepresentanter i arbeidsmiljøutvalgene på bakgrunn av en begrunnet kvalitetsvurdering av kursinnhold ikke godtar arbeidsgivers valg av arrangør.»

 • Sak nr. 14 [20:06:22]

  Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 84):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om et godkjenningssystem for bedriftshelsetjenesten som er bransjespesifikk.»

 • Sak nr. 15 [20:06:32]

  Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 84):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at verneombud gis rett til nødvendig opplæring.»

 • Sak nr. 16 [20:06:44]

  Forslag fra stortingsrepresentant Robert Eriksson på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 84):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om at aldersgrensen i lovverket fjernes, og at det kun er ordinære oppsigelsesvilkår som skal kunne føre til oppsigelse fra et arbeidsforhold.»

 • Sak nr. 17 [20:06:56]

  Forslag fra stortingsrepresentant Martin Engeset på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 5. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 84):
  «Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag til løsninger på rekrutteringsutfordringene samt de kostnadsmessige og administrative konsekvensene av forslaget om gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid.»

 • Sak nr.18 [20:07:11]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om utbygging og drift av Goliat-feltet ((Innst. S. nr. 363 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 64 (2008–2009)))

 • Sak nr. 19 [21:46:08]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Dagfinn Høybråten og Line Henriette Holten Hjemdal om at staten sørger for at StatoilHydro trekker seg ut av oljesandaktiviteter i Canada ((Innst. S. nr. 367 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:109 (2008–2009)))

 • Sak nr. 20 [22:31:53]

  Forslag fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 104):
  «Stortinget ber Regjeringen oppnevne et faglig utvalg som skal gå gjennom ulike teknologiske løsninger som kan gi en sikker og mer skånsom kraftoverføring i sårbare naturområder i fremtiden. Regjeringen bes presentere utvalgets anbefalinger for Stortinget på en egnet måte senest i løpet av 2011.»

 • Sak nr. 21 [22:32:08]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 104):
  «Stortinget ber Regjeringen utarbeide retningslinjer for fremføring av kabler i sentralnettet som åpner for økt bruk av jord- eller sjøkabel i konfliktområder og hvor alternativ kabling kan redusere konfliktnivået og belastningen på miljøet.»

 • Sak nr. 22 [22:32:19]

  Forslag fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 104):
  «Stortinget ber Regjeringen foreslå klare retningslinjer for kostnadsfordelingen mellom netteier og kraftprodusent når det gjelder utbygging av nytt nett som er utløst av tilknytningsplikten.»

 • Sak nr. 23 [22:32:27]

  Forslag fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 104):
  «Stortinget ber Regjeringen utarbeide forslag til regelverk som skal klargjøre om en investering i ny kraftproduksjon er samfunnsmessig lønnsom.»

 • Sak nr. 24 [22:32:36]

  Forslag fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 104):
  «Stortinget ber Regjeringen utarbeide forslag til en nettpolitikk som ikke belaster enkeltregioner.»

 • Sak nr. 25 [22:32:48]

  Forslag fra stortingsrepresentant Torbjørn Andersen på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 104):
  «Stortinget ber Regjeringen om å legge til rette for konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av strømnettet.»

 • Sak nr. 26 [22:33:02]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet (forvaltningsplan) ((Innst. S. nr. 362 (2008–2009), jf. St.meld. nr. 37 (2008–2009)))

 • Sak nr. 27 [00:11:10]

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Holten Hjemdal, Dagfinn Høybråten, Jan Sahl og Dagrun Eriksen om innføring av miljøbilpremie for bilkjøpere som kjøper miljøvennlig bil i Norge ((Innst. S. nr. 372 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:88 (2008–2009)))

 • Sak nr. 28 [00:21:14]

  Forslag fra stortingsrepresentant Tord Lien på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 100):
  «Stortinget ber Regjeringen utarbeide en handlingsplan for kunnskapsoppbygging om naturmangfoldsarbeidet i kommunesektoren.»

 • Sak nr. 29 [00:21:32]

  Forslag fra stortingsrepresentant Tord Lien på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 100):
  «Stortinget ber Regjeringen utrede en ordning for import av planter som bedre ivaretar risikoen for introduksjon av fremmede arter, og eventuelt komme tilbake til Stortinget med nødvendige lovendringer.»

 • Sak nr. 30 [00:21:48]

  Forslag fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 100):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget med sikte på å styrke grunneiers rett til erstatning i saker om vern og ekspropriasjon, og det bes om at det i saken særlig utredes å utvide retten til erstatning ved gjenkjøpsverdi, at det ikke diskrimineres mellom ulike former for vern og at det økonomiske tapet utmåles etter markedsverdien.»

 • Sak nr. 31 [00:22:02]

  Forslag fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 100):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme sak for Stortinget med sikte på å styrke grunneiers retter i saksbehandlingen av saker om vern og ekspropriasjon, og det bes om at det i saken særlig utredes rett til forsøk på makebytte, å pålegge staten en tilbudsplikt og en tidsbegrensning av det midlertidige vernet.»

 • Sak nr. 32 [00:22:16]

  Forslag fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 100):
  «Stortinget ber Regjeringen legge frem en sak om praktiseringen av båndlegging og innløsing av eiendom knyttet til planlagte veiprosjekter. Saken skal spesielt avklare rettigheter for eiendomsbesittere, og hvilke tidsfrister og prosedyrer som må innføres for å unngå at enkeltmennesker må bære urimelige byrder på statens vegne når prosjekter trekker ut i tid.»

 • Sak nr. 33[00:22:28]

  Forslag fra stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 9. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 98):
  «Stortinget ber Regjeringen fremme sak om å tilpasse lov om motorferdsel i utmark slik at kommunene får økt myndighet - innenfor nasjonale retningslinjer - og der erfaringene fra forsøksprosjektet med økt lokalt selvstyre legges til grunn.»

 • Sak nr. 34[00:22:44]

  Innstilling fra forsvarskomiteen om investeringar i Forsvaret ((Innst. S. nr. 370 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 70 (2008–2009)))

 • Sak nr. 35 [00:42:48]

  Innstilling fra forsvarskomiteen om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap» ((Innst. S. nr. 366 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 89 (2008–2009)))

 • Sak nr. 36 [00:44:08]

  Forslag fra stortingsrepresentant Henning Skumsvoll på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 113):
  «Det innføres en unntaksbestemmelse knyttet til foreldelsesfristen i forbindelse med opprettelse av ny rettighet for soldater som har avtjent utenlandsoperasjoner, slik at dette blir gjeldende fra 1978, og at rettighetene for de som har tjenestegjort fra 1978 likestilles med de rettigheter som gjelder fra 2010.»

 • Sak nr. 37 [00:44:22]

  Forslag fra stortingsrepresentant Henning Skumsvoll på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 113):
  «Det etableres en ordning med en maksimal erstatning på 65 G ved 100 pst. varig ervervsmessig uførhet. Erstatningen foreslås redusert forholdsmessig med restervervsevnen.»

 • Sak nr. 38 [00:44:35]

  Forslag fra stortingsrepresentant Olemic Thommessen på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 8. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 113):
  «Lovfestet objektivt erstatningsansvar for skadde veteraner i henhold til ny § 12 b i lov om forsvarspersonell skal gjelde alle Forsvarets veteraner, også de som har tjenestegjort før lovens ikrafttredelse.»

 • Sak nr.39 [00:44:49]

  Innstilling fra forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2008 ((Innst. S. nr. 368 (2008–2009), jf. Dokument nr. 5 (2008–2009)))

 • Sak nr. 40 [00:54:25]

  Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Leif Helge Kongshaug, Gunnar Kvassheim og André N. Skjelstad om å gjennomføre en faglig utredning om torskeoppdrettsfrie områder ((Innst. S. nr. 339 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:107 (2008–2009)))

 • Sak nr. 41 [01:10:11]

  Innstilling fra næringskomiteen om reindriftsavtalen 2009/2010 og om endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m. ((Innst. S. nr. 374 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 76 (2008–2009)))

 • Sak nr. 42 [01:10:24]

  Innstilling fra næringskomiteen om jordbruksoppgjøret 2009 - endringer i statsbudsjettet for 2009 m.m. ((Innst. S. nr. 375 (2008–2009), jf. St.prp. nr. 75 (2008–2009)))

 • Sak nr. 43 [02:39:10]

  Forslag fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 4. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 87):
  «Stortinget ber Regjeringen foreta en fullstendig gjennomgang av omsetningslovens rolle, funksjon og hvilke mål som ønskes oppnådd og fremme sak om dette for Stortinget.»

 • Sak nr. 44 [02:39:29]

  Forslag fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen på vegne av Høyre og Venstre oversendt fra Odelstingets møte 4. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 90):
  «Stortinget ber Regjeringen utforme et nasjonalt regelverk som gir kommunene stor grad av fleksibilitet til å fastsette egne grenser for boplikt.»

 • Sak nr. 45 [02:39:39]

  Forslag fra stortingsrepresentant Ingebrigt S. Sørfonn på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 4. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 90):
  «Stortinget ber Regjeringa om å fremma forslag om særskilde tiltak og ein kompensasjonsordning for dei menn fødd før 1965 som vert skadelidande av opphevinga av § 78 i lov om odels- og åsetesretten.»

 • Sak nr. 46 [02:39:52]

  Forslag fra stortingsrepresentant Alvhild Hedstein på vegne av Venstre oversendt fra Odelstingets møte 4. juni 2009 (jf. Innst. O. nr. 90):
  «Stortinget ber Regjeringen utforme et nasjonalt regelverk som gir kommunene stor grad av fleksibilitet til å fastsette egne grenser for boplikt.»

 • Sak nr. 47 [02:40:06]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer ((Innst. S. nr. 371 (2008–2009)))

 • Sak nr. 48 [02:40:20]

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Bestemmelser om stortingsrepresentanters godtgjørelse mv. - reisedekning for stortingsrepresentanter ((Innst. S. nr. 373 (2008–2009)))

 • Voteringer

 • Sak nr. 49 [03:20:16]

  Referat

Presidenten: Representanten Henning Skumsvoll, som har vært permittert har igjen tatt sete.

Det foreligger tre permisjonssøknader:

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om velferdspermisjon for representanten Karita Bekkemellem i dagene 18. og 19. juni

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Gunn Olsen i dagene 18. og 19. juni

 • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Thomas Breen i dagene 18. og 19. juni

Disse søknader foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Hedmark fylke, Tone Merete Sønsterud, oppholder seg for tiden utenlands og er av den grunn forhindret fra å møte i Stortinget under Thomas Breens permisjon.

Første vararepresentant for Telemark fylke, Lise Wiik, er forhindret fra å møte i Stortinget under representanten Gunn Olsens permisjon.

Følgende vararepresentanter foreslås innkalt for å møte i permisjonstiden:

For Hedmark fylke: Jørgen Olsen

For Møre og Romsdal fylke: Svein Gjelseth

For Telemark fylke: Sindre Fossum Beyer

– Det anses vedtatt.

Jørgen Olsen, Svein Gjelseth og Sindre Fossum Beyer er til stede og vil ta sete.

Før sakene tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at Stortinget fraviker bestemmelsen i forretningsordenens § 43 første ledd og foretar votering etter at sak nr. 1 på dagens kart er ferdigbehandlet, og deretter samlet votering over sakene nr. 2–48 ved slutten av dagens møte. – Ingen innvendinger er kommet mot presidentens forslag, og det anses vedtatt.

Møtet hevet kl. 03.21.