Stortinget - Møte torsdag den 14. desember 2017

Dato: 14.12.2017

Dokumenter: (Innst. 7 S (2017–2018), jf. Prop. 1 S (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 3 [15:06:55]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8) (Innst. 7 S (2017–2018), jf. Prop. 1 S (2017–2018))