Problemer med søkeløsningen

Søkeløsningen på stortinget.no er dessverre ute av funksjon. Vi beklager dette, og jobber med å løse problemet.

Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsknings- og høyere utdanningsministeren KUNFORSK (1 - 20 av 73)
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2906 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 31.08.2021

  Besvart: 16.09.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  I Khrono 16. august antyder NOKUTs direktør at en godkjenning av en selvstendig høgskole på Nesna vil ta flere år. Premisset for påstanden er at institusjonen og utdanningen må søke som en ny institusjon. Dette til tross for at det i over 100 år er utdannet lærere på Nesna og en reetablering kan gjennomføres som en fisjon med de samme faglige ressursene som ligger til grunn for dagens akkreditering. Mener statsråden et underliggende organ slik skal kunne overprøve politiske beslutninger om fisjon og videreføring av en institusjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2904 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 16.09.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Det er stort behov for flere lærere, men søkertallene er fallende. I 2017 gikk grunnskolelærerutdanningene fra å være 4-årige bachelorutdanninger til 5-årige masterutdanninger. Det gir utdanningsinstitusjonene store utgifter de ikke er kompensert for. Reformen er ikke finansiert. I verste fall vil dette gå utover både kvalitet, studentopptak og studentgjennomstrømning og dermed forsterke lærermangelen i fremtidens norske skole. Hva er begrunnelsen for ikke å løfte den nye lærerutdanningen opp til kategori C?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2829 (2020-2021)

  Innlevert: 17.08.2021

  Sendt: 17.08.2021

  Besvart: 31.08.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Frp har merket seg at flere nå tar til orde for at bevilgninger til samskipnadene for bygging av nye studentboliger også bør kunne brukes til rehabilitering og oppgradering av eldre studentboliger. Vil statsråden ta initiativ til en slik endring?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2777 (2020-2021)

  Innlevert: 10.08.2021

  Sendt: 10.08.2021

  Besvart: 18.08.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Antall utenlandske studenter i Norge har økt kraftig gjennom mange år, men har hatt en svakt synkende tendens de siste par årene. Kan statsråden redegjøre for hvor mange utenlandske studenter som vil være ved norske universiteter og høyskoler ved studiestart 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2776 (2020-2021)

  Innlevert: 09.08.2021

  Sendt: 10.08.2021

  Besvart: 18.08.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Mener statsråden at kun ett universitet skal kunne ha praksisplasser og turnusplasser for helseutdanninger som medisin og sjukepleie innen for ett helseforetak sitt område, eller kan NTNU Gjøvik også ha for eksempel medisinstudenter i turnus hos Sykehuset Innlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2693 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 07.07.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hvordan er utviklingen i FoU-andelen av statsbudsjettets utgifter, år for år, fra 2013 til 2021, og hvordan har næringslivets FoU-andel utviklet seg i samme periode?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2692 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 01.07.2021

  Besvart: 08.07.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Koronapandemien har ført til at universitet og høgskoler har prøvd ut nye, digitale undervisningsmetoder. Hva har man lært om den digitale undervisningens effekt på læringsutbytte, læringsmiljø og kvaliteten i utdanningen, og hvordan vil statsråden sørge for at denne kunnskapen omsettes i tiltak som styrker utdanningene framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2608 (2020-2021)

  Innlevert: 27.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 06.07.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Universitets- og høyskoleloven § 8-3 andre ledd har fastsatt at det unntaksvis kan gis statstilskudd til institusjoner som ikke er akkreditert som institusjon, men som har akkrediterte studietilbud. Flere institusjoner har nå søkt om å komme inn under dette unntaket. Kan statsråden redegjøre for hvor langt han er kommet i utarbeidelsen av kriteriene for dette unntaket og når institusjonene kan forvente seg et svar?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2590 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 01.07.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  "Alle universiteter og høyskoler har et lovpålagt ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle norsk fagspråk. Et oppdatert og presist norsk fagspråk er viktig for studentene, som skal tilegne seg fagkunnskap, for norsk næringsliv og offentlig sektor, som trenger et effektivt og relevant arbeidsspråk, og for hele samfunnet." skriver Åse Wetås i Midtnorsk debatt 15. juni. Hva vil statsråden gjøre for å sikre norsk fagspråk og høyere utdanningsinstitusjoners rolle for å sikre at norsk fagspråk består, styrkes og utvikles videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2531 (2020-2021)

  Innlevert: 21.06.2021

  Sendt: 21.06.2021

  Besvart: 30.06.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Har statsråden vurdert å la EØS-borgere som bor i Norge og har studieopphold i utlandet slippe å betale egenandel for karantenehotell, på lik linje med norske statsborgere?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2433 (2020-2021)

  Innlevert: 11.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Besvart: 22.06.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hva gjør regjeringen for å sikre at norske utenlandsstudenter i Storbritannia ivaretas like godt som i EØS-rammeverket, fram til og med inngåelsen av nye bilaterale avtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2357 (2020-2021)

  Innlevert: 02.06.2021

  Sendt: 03.06.2021

  Besvart: 09.06.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hva vil statsråden konkret gjøre for å sikre at de som tar en yrkesfaglig utdanning som ikke finnes i Norge i utlandet får samme støtte som elever som tar høyskole eller universitetsutdanning utenfor Norge.
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2311 (2020-2021)

  Innlevert: 28.05.2021

  Sendt: 28.05.2021

  Besvart: 09.06.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Det er etablert et nytt senter ved Det humanistiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Senteret kalles Fudan-European Centre for China Studies (FECCS). Kinaekspert og professor Harald Bøckman har kritisert dette sterkt. Kan statsråden svare på om det innenfor dette kinesisk-norske samarbeidet er full frihet til å ta opp Kina-kritiske temaer, og om den akademisk friheten og prinsippene i universitets- og høyskoleloven gjelder fullt ut på dette senteret?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2310 (2020-2021)

  Innlevert: 28.05.2021

  Sendt: 28.05.2021

  Besvart: 09.06.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Antallet utenlandske studenter til Norge har vært økende, og det er viktig å se på ressursbruk og andre utfordringer knyttet til dette. Kan statsråden redegjøre for hvilke 10 studieretninger som er mest populære blant utenlandske studenter i Norge, med opplisting av antall utenlandske søkere/studenter fordelt på studiested?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2307 (2020-2021)

  Innlevert: 28.05.2021

  Sendt: 28.05.2021

  Besvart: 09.06.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Behovet for kandidater med fagskoleutdanning øker i samfunnet. NHOs kompetansebarometer viser næringslivets behov. Mangelen svekker verdiskaping og bedrifters konkurransekraft. Det er bred enighet om satsing på høyere yrkesfaglig utdanning, og fagskolesektoren blir en stadig viktigere brikke i norsk utdannings- og kompetansepolitikk. Når regjeringen skal avgjøre retningen for høyere yrkesfaglig utdanning, skjer dette i en strategi. Hvilke vurderinger gjør at ikke Stortinget behandler strategien, som ville styrke saka videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2272 (2020-2021)

  Innlevert: 25.05.2021

  Sendt: 25.05.2021

  Besvart: 09.06.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Forskning foregår i stadig større grad gjennom samarbeid på tvers av land, og Norge har internasjonale ambisjoner for forskningen. Regjeringens vedvarende og rigide innreiseforbud har skapt store problemer for universitetene og de internasjonale forskerne. Dette kan få langvarige negative konsekvenser for norsk forskning. Nå avtar smitten, og vaksineringsgraden øker. Når vil statsråden justere regelverket med sikte på å ivareta utenlandske akademiske arbeidstakere bedre enn i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2253 (2020-2021)

  Innlevert: 21.05.2021

  Sendt: 25.05.2021

  Besvart: 01.06.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Norske studenter som har studert i utlandet må nå i karantenehotell når de ankommer Norge. Vil statsråden ta initiativ til at det offentlige dekker studentenes utlegg til karantenehotell, og samtidig gi en beregning på kostnadene ved dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2178 (2020-2021)

  Innlevert: 10.05.2021

  Sendt: 11.05.2021

  Besvart: 25.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hvordan vil forsknings- og høyere utdanningsministeren sikre at universiteter og høgskoler fordeler utdanningsplassene slik at utdanningskapasiteten for ergoterapeuter øker fra 2022, slik SSB påpeker behov for?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2147 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Besvart: 21.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Stillingen som direktør for det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er lyst ut uten krav om at den som tilsettes også skal ha hovedkontor i Bergen. Hvordan kan statsråden garantere at Bergen vil være et reelt strategisk hovedkontor for det nye direktoratet hvis direktøren har sin base et annet sted?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2056 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 04.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Siden starten av koronakrisen har Stortinget vedtatt flere økninger i bevilgningene til opplæring- og kompetanseutvikling for arbeidsledige og permitterte. Stortinget understreket i starten av krisen viktigheten av å involvere partene. Kan jeg få en oversikt over totale bevilgninger til dette formålet slik beskrevet i begrunnelsen, samt svar på hvordan fagforeningene har vært involvert i beslutningene?