Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsknings- og høyere utdanningsministeren KUNFORSK (1 - 20 av 52)
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2476 (2021-2022)

  Innlevert: 26.06.2022

  Sendt: 27.06.2022

  Til behandling

  Er statsråden enig i at finansieringsmodellane for aktørar i distrikts-Noreg som organiserer og tilrettelegg for desentralisert utdanning bør bli meir langsiktige, og vil regjeringa legge til rette for dette i komande statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2330 (2021-2022)

  Innlevert: 13.06.2022

  Sendt: 14.06.2022

  Besvart: 22.06.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Kostnadene på mange grunnleggende varer øker samtidig som studiestøtten ikke øker nevneverdig. På 90-tallet hadde en studenter studiestøtte som lå på 1.5-1.6 ganger statens grunnbeløp. I dag ligger støtten på under 1.2G, og studenter i Norge må jobbe langt mer enn studenter i Danmark og Sverige gjør, når de må få økonomien til å gå rundt. Hva tenker regjeringen om studentenes situasjon i en tid med økte priser, og har regjeringen tenkt å foreta seg noe så studenter har mulighet til å klare seg økonomisk i tiden fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2303 (2021-2022)

  Innlevert: 09.06.2022

  Sendt: 13.06.2022

  Besvart: 22.06.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Vil statsråden vurdere å gjøre det mulig for de som avtjener førstegangstjeneste å søke om etterbetalingsutsettelse for en lengre periode enn seks måneder, og vil statsråden vurdere å gjøre Forsvarets innkalling til innrykk til førstegangstjeneste til nok dokumentasjon til at etterbetalingsutsettelsen gis for hele den perioden man er innkalt for, samt regnes som søknad om sletting av renter for den tiden førstegangstjenesten avtjenes?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2213 (2021-2022)

  Innlevert: 31.05.2022

  Sendt: 01.06.2022

  Besvart: 09.06.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Hva vil statsråden gjøre for å redusere behandlingstiden i godkjenningen av nye utdanninger i NOKUT?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2140 (2021-2022)

  Innlevert: 23.05.2022

  Sendt: 24.05.2022

  Besvart: 03.06.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Jeg viser til regjeringens avsetting av Forskningsrådets styre den 12.05.2022, samt at det er kjent at statsråden møtte styret den 10. mars for å diskutere rapporten fra DFØ. Hvilke styringssignaler ble gitt den 10. mars, hvilke andre alternativer enn å kaste styret ble vurdert, hvorfor ble ikke disse fulgt, og hva endret seg i situasjonen mellom 10. mars og 12. mai som førte til statsrådens konklusjon om å avsette hele styret?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2139 (2021-2022)

  Innlevert: 23.05.2022

  Sendt: 24.05.2022

  Besvart: 15.06.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Jeg viser til regjeringens pressemelding angående den økonomiske situasjonen i Norges forskningsråd i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022. Kan jeg få en redegjørelse for hvilke konkrete beslutninger og grep fra Storting, regjering eller styre og administrasjon i Norges Forskningsråd som har bidratt til at avsetningsnivåene har gått fra 4 mrd. kroner ved inngangen til 2021, og som nå anslås til å vise et negativt avsetningsnivå på 2,9 mrd. kr ved utgangen av 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2126 (2021-2022)

  Innlevert: 20.05.2022

  Sendt: 23.05.2022

  Besvart: 03.06.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Hvordan vil statsråden sørge for «langsiktighet og evne til stabilitet og til å planlegge», slik Nobelprisvinnerne May-Britt Moser og Edvard Moser etterlyser i en uttalelse til NRK?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2110 (2021-2022)

  Innlevert: 20.05.2022

  Sendt: 20.05.2022

  Besvart: 03.06.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Korleis tenkjer statsråden at det politiske målet om norsk returdel på 2,8 prosent i Horisont Europa skal nåast dersom EU-støtten til instituttsektoren (RES-EU) vert kutta, og korleis vil statsråden sikre at norske forskingsinstitutt har økonomiske rammevilkår til å delta i EU-prosjekt?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2063 (2021-2022)

  Innlevert: 13.05.2022

  Sendt: 16.05.2022

  Besvart: 24.05.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Statsråden kastet nylig styret i Norges Forskningsråd. Sammen med et inntektskutt på 1,7 milliarder de siste fem årene, skaper dette stor uforutsigbarhet for dem som skal forske fram kunnskapen vi trenger i omstillingen av Norge. Fri, uavhengig forskning er sentralt for å få fram banebrytende løsninger og nå FNs bærekraftsmål. Hvordan vil statsråden sikre midlene og forutsigbarheten som trengs for at norsk forskning skal kunne levere på bærekraftsmålene?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2051 (2021-2022)

  Innlevert: 12.05.2022

  Sendt: 13.05.2022

  Besvart: 20.05.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Hvorfor beregner KD kuttet i pensjonsoverføringer fra et annet nivå enn det staten har kompensert universitetene for i den gamle premiemodellen, og kan statsråden redegjøre for fordelingsvirkningene kuttet får på de ulike universitetene og høyskolene?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1971 (2021-2022)

  Innlevert: 03.05.2022

  Sendt: 04.05.2022

  Besvart: 12.05.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Mener statsråden at det er forenlig med samfunnsoppdraget, slik det er definert i universitets- og høyskoleloven, at statsfinansierte universiteter og høyskoler blir pålagt gjennom å levere fordelaktig omtale for Equinor?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1942 (2021-2022)

  Innlevert: 29.04.2022

  Sendt: 29.04.2022

  Besvart: 09.05.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Er statsråden fornøyd med årets søkertall til barnehagelærerutdanningen og hvilke tiltak mener statsråden er nødvendig å ta, og hvilke grep vil regjeringa ta for å øke attraktiviteten til utdanningen og yrket?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1941 (2021-2022)

  Innlevert: 29.04.2022

  Sendt: 29.04.2022

  Besvart: 09.05.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Hva gjør regjeringen for å følge opp formuleringen i Hurdalsplattformen: «Regjeringa vil gjennomgå sentraliserande kvalitets- og?akkrediteringskrav i høgare utdanning»?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1939 (2021-2022)

  Innlevert: 29.04.2022

  Sendt: 29.04.2022

  Besvart: 09.05.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Hvordan arbeider regjeringa med å øke andelen studenter med minoritetsbakgrunn i studieprogrammer der disse er underrepresentert, slik at mangfoldet i ulike studieprogrammer og institusjoner speiler mangfoldet ellers i samfunnet?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1810 (2021-2022)

  Innlevert: 08.04.2022

  Sendt: 08.04.2022

  Besvart: 22.04.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Virke og Creo har uttrykt bekymring for treghet i NOKUT for å behandle søknader om akkreditering av nye fagskoletilbud. Av 48 søknader inne blir kun 25 behandlet denne våren. Tatt i betraktning behovet for kompetanse og ambisjonen om 1 000 nye fagskoleplasser, vil statsråden se til at NOKUT gjøres i stand til å behandle søknader raskere?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1755 (2021-2022)

  Innlevert: 01.04.2022

  Sendt: 04.04.2022

  Besvart: 21.04.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Det er stort for flere studentboliger i et brennhett leiemarked, og Norsk studentorganisasjon(NSO) sin nye undersøkelse viser at en student som leier en gjennomsnittlig bolig i Norge har ca. 1000 kr å leve for etter leieutgifter, og det er som oftest uten at strømutgifter er inkludert i regnestykket. Vil regjeringen bevilge mer midler til økt studiestøtte samt bygging og rehabilitering av flere studentboliger for neste års statsbudsjett slik at studentene i fremtiden kan få en mer forutsigbar og økonomisk trygg studietid?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1719 (2021-2022)

  Innlevert: 30.03.2022

  Sendt: 30.03.2022

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 07.04.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Kan statsråden garantere for at de varslede kuttene i prosjektet NTNU Campussamling ikke vil gå ut over kvaliteten ved utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling, som er sentrale mål for prosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1711 (2021-2022)

  Innlevert: 29.03.2022

  Sendt: 29.03.2022

  Besvart: 08.04.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Hvordan vil statsråden sikre tilrettelegging i praksisløp for studenter som har behov for det, slik at de får gjennomført sin utdanning likestilt med andre studenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1577 (2021-2022)

  Innlevert: 15.03.2022

  Sendt: 15.03.2022

  Besvart: 18.03.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Hva tenker statsråden om at en uenighet mellom to direktører ved UiB (ifølge Khrono) har resultert i en 18 måneders permisjon med full lønn tilsvarende cirka 1,6 millioner kroner (noe som skal være utover det jeg oppfatter er retningslinjer i staten og tildelingsbrev til universiteter), og er departementet blitt konsultert i denne saken i tråd med det retningslinjene?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:1448 (2021-2022)

  Innlevert: 03.03.2022

  Sendt: 04.03.2022

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 11.03.2022 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Under pandemien har eksamener blitt avlyst i VGS. Det vil ha betydning for opptaket til høyere utdannelse, i og med at sjansene for å gå ned i karakterer ved eksamen er betydelig. For elever med høye karakterer er sannsynligheten for å gå ned en eller flere karakterer ved skriftlig eksamen 72–85 prosent. Dermed vil elever som konkurrerer innenfor samme opptaksordning ikke konkurrere på like vilkår. Vil statsråden ta grep for å sikre rettferdighet, tillit og like konkurransevilkår i opptaksvilkårene til høyere utdannelse?