Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsknings- og høyere utdanningsministeren KUNFORSK (1 - 20 av 56)
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2178 (2020-2021)

  Innlevert: 10.05.2021

  Sendt: 11.05.2021

  Til behandling

  Hvordan vil forsknings- og høyere utdanningsministeren sikre at universiteter og høgskoler fordeler utdanningsplassene slik at utdanningskapasiteten for ergoterapeuter øker fra 2022, slik SSB påpeker behov for?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2147 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Til behandling

  Stillingen som direktør for det nye direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er lyst ut uten krav om at den som tilsettes også skal ha hovedkontor i Bergen. Hvordan kan statsråden garantere at Bergen vil være et reelt strategisk hovedkontor for det nye direktoratet hvis direktøren har sin base et annet sted?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2056 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 04.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Siden starten av koronakrisen har Stortinget vedtatt flere økninger i bevilgningene til opplæring- og kompetanseutvikling for arbeidsledige og permitterte. Stortinget understreket i starten av krisen viktigheten av å involvere partene. Kan jeg få en oversikt over totale bevilgninger til dette formålet slik beskrevet i begrunnelsen, samt svar på hvordan fagforeningene har vært involvert i beslutningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2053 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Kan statsråden sikre en solid økonomisk krisepakke for psykisk helse i revidert Nasjonalbudsjett, slik blant annet SV i lengre tid har etterspurt?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2009 (2020-2021)

  Innlevert: 23.04.2021

  Sendt: 23.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Tallene fra Samordnet opptak viser krisetall for petroleumsutdanningene: Til petroleumsteknologi i Stavanger søkte 21 førstegangssøkere til 20 studieplasser, mens petroleumsfag ved NTNU hadde 26 førstegangssøkere til 20 studieplasser. Hva tror statsråden er årsaken til den lave søkingen, og hva vil statsråden gjøre for å sikre Norges mest verdiskapende sektor tilstrekkelig tilgang til kompetanse i årene fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2010 (2020-2021)

  Innlevert: 22.04.2021

  Sendt: 26.04.2021

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Besvart: 11.05.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil helseministeren sørge for at ordningen med stipend og lån til deltakerne i «menn i helse» videreføres og sikre en løsning her som vil bidra til at deltakerne skaffer seg en kompetanse som de selv og helsetjenesten trenger, og forhindre varig utenforskap fra arbeidslivet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1940 (2020-2021)

  Innlevert: 16.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Ved sammenslåingen av Høgskolen i Akershus og Høgskolen i Oslo, står det i Kgl. res. av 14. januar 2011 at: «Departementet legger til grunn at virksomheten i utgangspunktet skal drives ved de nåværende studiestedene Kjeller i Akershus og Pilestredet i Oslo.» Imidlertid har det over tid foregått en nedbygging av studie- og arbeidsplasser fra Kjeller, i strid med forutsetningene for sammenslåingen. Aksepterer regjeringen at campus på Romerike reduseres til en filial av OsloMet, eller vil en kreve en likeverdig utvikling?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1923 (2020-2021)

  Innlevert: 14.04.2021

  Sendt: 15.04.2021

  Besvart: 29.04.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  I St.mld. 16 tas det til orde for mer praksis for studenter. Dette er etterspurt av mange, men vil medføre økte kostnader. Til samme melding ønsker NHO finansiering/tilskudd fra staten til bedrifter som tar inn praksisstudenter. Kan statsråden redegjøre for kostnadene man ser for seg ved mer praksis for studenter, og hvilke kostnader NHOs forslag kan beregnes til?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1913 (2020-2021)

  Innlevert: 13.04.2021

  Sendt: 14.04.2021

  Besvart: 28.04.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Opptaksforskriften § 7-13 gir muligheten til å søke om opptak til høyere utdanning på særskilt grunnlag. Den skjønnsmessige vurderingen er gitt til hvert enkelt universitet. I enkelte saker fremstår det som nokså tilfeldig hvilken dokumentasjon som tillegges vekt. Kan statsråden redegjøre for forståelse av opptaksforskriften § 7-13 og eventuelle veiledere for universitetene om forståelsen av opptaksforskriften, eller står de fritt til å beslutte ut ifra eget skjønn?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1805 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 12.04.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Strenge norske innreiseregler på grunn av koronapandemien skaper nok en gang problemer for forskningen. Flere universitet melder om alvorlige konsekvenser. Vil statsråden snarest ta initiativ til unntak for forskere, for å opprettholde planlagt forskningsaktivitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1793 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 26.03.2021

  Besvart: 12.04.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Flere høyere utdanningsinstitusjoner tilbyr paramedisin, og det blir stadig flere studieplasser og uteksaminerte kandidater. Det kan gi konflikt med fagarbeidere som har gått ambulansefag, som fylkeskommunene forvalter. Hvor mange paramedisinere utdannes i forhold til forventet personellfrafall i ambulansetjenesten de neste fem åra, hvor mange lærlinger har helseforetakene planer om å ta inn i løpet av de neste fem åra, og hvordan vurderer statsråden konflikten for disse utdanningene og kandidatenes muligheter i arbeidsmarkedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1764 (2020-2021)

  Innlevert: 24.03.2021

  Sendt: 24.03.2021

  Besvart: 12.04.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Statsråden for høyere utdanning har ved gjentatte anledninger oppfordret koronakriserammede studenter til å søke sosialhjelp. Men hva skal til for at en student faktisk kvalifiserer til å motta stønad til livsopphold, hvor stor andel av studentene som søker sosialhjelp får det faktisk innvilget?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1721 (2020-2021)

  Innlevert: 19.03.2021

  Sendt: 22.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Den 14. januar i fjor uttalte daværende forskningsminister Iselin Nybø til Forskerforum at "Vi skal ha en klimakonkurranse som de universitetene og høyskolene som vil, kan være med på. Jeg håper det blir mange." Dette initiativet møtte mye kritikk. Kan vi nå regne prosjekt klimakonkurranse som skrinlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1694 (2020-2021)

  Innlevert: 18.03.2021

  Sendt: 18.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Elektrifisering er vår viktigste klimaløsning og etterspørselen etter fornybar energi øker raskt. For å lykkes med omstilling krever det en radikal utbygging av kraftnettet. Norge mangler fagfolk med rett kompetanse i alt fra planlegging, utbygging, vedlikehold og utvikling av smarte løsninger. Det er viktig med mer datakunnskap i alle utdanningene og tettere samhandling med næringsaktørene. Hva gjør statsråden for å øke og styrke finansiering av ingeniørutdanningene slik at vi kan nå klimamålene og ny industri vil velge Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1675 (2020-2021)

  Innlevert: 17.03.2021

  Sendt: 17.03.2021

  Besvart: 22.03.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil statsråden bidra slik at Studentersamfundet i Trondhjem får realisert prosjektet sitt gjennom en enkeltbevilgning, vil han vurdere dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og vil han gå i dialog med Studentersamfundet om dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1570 (2020-2021)

  Innlevert: 09.03.2021

  Sendt: 09.03.2021

  Besvart: 18.03.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Mener statsråden at det er akseptabelt at gravide studenter og nybakte mødre ikke får tilrettelegging av sine studier, og hvordan vil regjeringen sørge for at disse sikres nødvendig tilrettelegging og praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1567 (2020-2021)

  Innlevert: 09.03.2021

  Sendt: 09.03.2021

  Besvart: 12.03.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Når sykepleierstudenter må jobbe inn fraværet de får i forbindelse med koronavaksine, kan dette heve terskelen for å ta vaksinen. Ser statsråden behovet for å presisere at fraværsreglene ikke skal hindre sykepleierstudenter i førstegangs- eller videreutdanning å vaksineres under pandemi, epidemi eller andre helsekriser?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1566 (2020-2021)

  Innlevert: 09.03.2021

  Sendt: 09.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  NRK har hatt saker om en student som slet med plager som følge av graviditet og spontanabort da hun var i praksis. Da hun ba skolen om tilrettelegging var svaret nei. I et annet tilfelle skulle en student ha eksamen bare tre uker etter fødselen. Hun fikk beskjed om at det var uaktuelt å få utsettelse. Vil statsråden ta initiativ til tiltak som sikrer studenter bedre tilrettelegging ved graviditet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1564 (2020-2021)

  Innlevert: 09.03.2021

  Sendt: 09.03.2021

  Besvart: 18.03.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Media bringer flere eksempler på studenter som ikke får tilrettelegging i forbindelse med graviditet. Mener statsråden at regelverket som skal sikre studenter med særskilte behov individuell tilrettelegging fungerer tilfredsstillende, og hvordan vil statsråden sikre at reglene praktiseres slik at lovgivers intensjon om like muligheter ivaretas?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1561 (2020-2021)

  Innlevert: 08.03.2021

  Sendt: 09.03.2021

  Besvart: 18.03.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  I Khrono 7. mars kan vi lese at UiB som et "bærekraftuniversitet" blant annet vil selge seg ut av fond tilknyttet olje og gass. Oljepengebruken i statsbudsjettet for 2021 er 313,4 mrd kr, altså om lag 20 % av utgiftene. For 2021 får UiB tildelt 3 947 157 000 kr over statsbudsjettet. Har statsråden noen indikasjon på om UiB synes det er problematisk at ca. 789 millioner kr i direkte overføringer til dem skyldes "oljepenger", og har UiB på noe tidspunkt ønsket å avstå fra disse midlene for å få en mer miljøvennlig profil?