Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Forsknings- og høyere utdanningsministeren KUNFORSK (1 - 20 av 53)
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2628 (2019-2020)

  Innlevert: 15.09.2020

  Sendt: 15.09.2020

  Besvart: 22.09.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hva vil regjeringen gjøre for å sikre utdanning og rekruttering til demografifaget i årene som kommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2618 (2019-2020)

  Innlevert: 14.09.2020

  Sendt: 15.09.2020

  Besvart: 22.09.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Finansieringssystemet for høyere utdanning gir ikke kandidatfinansiering for årsenheter. Dette svekker mulighetene i høyere utdanning og hindrer institusjonene for å tilby årsenheter i kortere utdanning som arbeidsledige, permitterte og andre som ønsker faglig påfyll, kan ha nytte av. Vil statsråden, i lys av kompetansereformen og den nye situasjonen på arbeidsmarkedet, vurdere om finansieringssystemet i høyere utdanning må evalueres og konkret; kan kandidatproduksjon kan bli innført som kategori for finansiering ikke bare for fulle grader, men også for årsenheter som er godkjent ved universitet og høyskoler, og kan dette være aktuelt i kommende statsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2612 (2019-2020)

  Innlevert: 14.09.2020

  Sendt: 14.09.2020

  Besvart: 22.09.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Det er viktig med et klart og forutsigbart regelverk i utdanningssystemet. Regelverk om opptak, praksisplasser etc må være tydelig, og må praktiseres på en måte som er til beste for studentene og samfunnet. Enkelte ganger ser vi tilfeller der studenter får problemer som kun skyldes rigid praktisering av regelverk. Byråkratisk regelrytteri bør ikke hindre gode og praktiske løsninger. Vil statsråden, for å gi et klart signal, oppfordre lærestedene til å være fleksible i praktiseringen av regelverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2427 (2019-2020)

  Innlevert: 27.08.2020

  Sendt: 27.08.2020

  Besvart: 07.09.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Mange studenter er rammet av IBs karakter-rot og tilliten til skolemyndighetene er svekket. Vil statsråden avhjelpe de negative konsekvensene for dem ved f eks å vurdere om de kan få med seg konkurransepoeng fra første året når de ved neste opptak søker studieplass i førstegangskvoten, eller bidra til at de kan få konvertere til norsk vitnemål, ta eksamen i manglende fag og bruke dette vitnemålet som førstegangsvitnemål med opparbeidet konkurransepoeng, eller ser statsråden andre muligheter for å opprette ny tillit?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2408 (2019-2020)

  Innlevert: 26.08.2020

  Sendt: 26.08.2020

  Besvart: 07.09.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hvordan vil statsråden sikre at faglærte og ufaglærte i tjenester til personer med utviklingshemming får etterutdanningen de har behov for, og hvordan vil statsråden sikre at det utdannes nok vernepleiere i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2390 (2019-2020)

  Innlevert: 24.08.2020

  Sendt: 24.08.2020

  Besvart: 28.08.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hvor mye av studentmilliarden er utbetalt til studentene?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2388 (2019-2020)

  Innlevert: 24.08.2020

  Sendt: 24.08.2020

  Besvart: 31.08.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil Regjeringen lage nasjonale retningslinjer for at sykepleierstudentene ikke mister muligheten til å fullføre utdanningen i koronatiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2327 (2019-2020)

  Innlevert: 19.08.2020

  Sendt: 19.08.2020

  Besvart: 28.08.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hva gjør forsknings- og høyere utdanningsministeren for å sikre at IB-elever i år konkurrerer på like vilkår med andre avgangselever ved norske videregående skoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2291 (2019-2020)

  Innlevert: 14.08.2020

  Sendt: 17.08.2020

  Besvart: 28.08.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Kan ministeren si noe om hvordan mangfoldet i det norske samfunnet gjenspeiles i årets opptak til barnehagelærer- og lærerutdanningen og hvordan regjeringen arbeider for å sikre framtidig rekruttering av dyktige barnehagelærer- og lærerstudenter fra det omfattende kulturelle mangfoldet det moderne norske samfunnet faktisk utgjør?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2278 (2019-2020)

  Innlevert: 14.08.2020

  Sendt: 17.08.2020

  Besvart: 25.08.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil statsråden bidra til at flyttingen av Veterinærhøyskolen utsettes til neste sommer som elever og ansatte ønsker?
 • Skriftlig spørsmål fra Nina Sandberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2254 (2019-2020)

  Innlevert: 12.08.2020

  Sendt: 12.08.2020

  Besvart: 20.08.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Hvorfor foretok ikke politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet seg noe for å sikre at IB-elevene kunne søke med likest mulig utgangspunkt som andre videregåendeelever i årets spesielle opptak til høyere utdanning, og hvordan vil departementet framover håndtere IB-elevenes sak for å minimere de uheldige konsekvensene de er påført?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2207 (2019-2020)

  Innlevert: 03.08.2020

  Sendt: 04.08.2020

  Besvart: 11.08.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil statsråden ta initiativ til et mer fleksibelt regelverk slik at voksne ikke urimelig hindres fra å studere fordi de ikke har fullført tidligere studier i ung alder?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2116 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Ifølge en ny rapport laget for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, opplyser hele 26 av 28 nordnorske kommuner at de har vansker med å rekruttere nok personer med høyere utdanning for å dekke arbeidslivets behov for kompetanse. Manglende tilgjengelighet på utdanninger i regionen er pekt på som en av årsakene til rekrutteringsutfordringene. Hvordan har utviklingen i antall studieplasser og studiesteder vært i perioden 1990-2020, fordelt på hvert av de opprinnelige fylkene og på ulike utdanninger, spesielt profesjonsutdanningene?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2086 (2019-2020)

  Innlevert: 27.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 02.07.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Ministeren ønsker en normalisert situasjon ved studiestart, og OiU sier de er opptatt av å gi studentene forutsigbarhet og best mulige rammer for sine utvekslingsopphold. Det er ikke forutsigbarhet å endre premissene underveis for utvekslingsstudenter som allerede er i utlandet og studerer. Hvordan kan utvekslingsopphold avlyses for norske studenter som er i gang med studier i utlandet, samtidig som regjeringen ønsker utenlandske studenter velkommen til norske utdanningsinstitusjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2012 (2019-2020)

  Innlevert: 22.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 29.06.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil ministeren vurdere å utvide den allerede eksisterende ordningen studentene har for å søke om ekstra lån og stipend, til å gjelde også sommermånedene juni og juli?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1741 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Gjennom mange år både i revidert budsjett og over det ordinære budsjettet er det blitt bevilget penger til «ekstra studieplasser» innen IKT. Har statsråden en samlet oversikt over hvor mange ekstra IKT-studieplasser det formelt har blitt bevilget penger til siden 2013 og fordelingen av disse på ulike studieretninger og fag, hvor mange IKT-studieplasser som universitetene og høyskolene faktisk har opprettet siden 2013, og kan statsråden fremskaffe oversikt over hvilke studieplasser som eventuelt er blitt opprettet i stedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1703 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Har statsråden oversikt over kapasiteten til å oppskalere antallet studieplasser i fagskolesektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1647 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil statsråden sørge for at alle studentene ved Nesna får fullføre sin utdanning ved dette studiestedet, slik de er blitt lovet av Nord universitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1587 (2019-2020)

  Innlevert: 11.05.2020

  Sendt: 11.05.2020

  Besvart: 14.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Kan Universitetet i Oslo (UiO) selv bestemme om de kan åpne Botanisk hage og når de skal gjøre det og har UiO hele tiden selv kunne bestemme om hagen skulle være åpne eller ei, eller har statsråden endret retningslinjene som gjelder for Universitetet i Oslo slik at de kan åpne Botanisk hage?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1461 (2019-2020)

  Innlevert: 28.04.2020

  Sendt: 29.04.2020

  Besvart: 04.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Vil statsråden sørge for at UiT snarest mulig får de bevilgninger som er nødvendig for å ansette personell og dermed følge opp vedtak slik at RGS kan starte arbeidet som forutsatt av Stortinget snarest mulig?