Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Hagen, Carl I. (101 - 120 av 152)

 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.02.1994

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 02.03.1994 av justisminister Grete Faremo

  "I brev av 2. september 1993 anmodet Tiny Transport A/S om veiledning i henhold til forvaltningslovens § 11 overfor Oslo fylkesskattekontor vedrørende krav som måtte møtes for at selvstendig næringsdrivende kunne påta seg kjøreoppdrag formidlet av selskapet. I et uakseptabelt og misvisende svar av 12. november 1993 nektes veiledning gitt. Vil finansministeren sørge for at klar, konkret og entydig veiledning nå blir gitt?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.1994

  Besvart: 16.02.1994 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "13. februar 1992 gjennomførte 26 personer fra politiet, Oslo fylkes- skattekontor og Oslo kemnerkontor en razzia mot kontoret til Tiny Transport A/S og hjemmene til 3 personer. Ca 3 500 kg regnskapsmateriale ble bort- kjørt. Ved 2 års-jubileet har firmaet intet hørt om saken eller de 2 forut- gående bokettersyn. Når akter skattemyndighetene å ferdigbehandle saken?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.1994

  Besvart: 16.02.1994 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Gardermobanen med hyppige togavganger vil medføre økt støyplage for beboere i Gamlebyen i Oslo og i Lillestrøm-området. Vil samferdselsministeren sørge for at det blir tatt behørig hensyn til bomiljøet disse steder ved å legge banen i tunnell gjennom de mest berørte boområder?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.12.1993

  Besvart: 08.12.1993 av justisminister Grete Faremo

  "Oslos politimester Willy Haugli ber i en kronikk i Aftenposten 2. desember 1993 om 200 nye kontorfunksjonærstillinger for å frigjøre politibetjenter. Det er tilliten til rettsstaten som står på spill, hevder han. Vil Regjeringen imøtekomme dette rimelige og helt nødvendige ønske fra Oslos politimester?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.1993

  Besvart: 17.11.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

  "På tross av statsrådens løfte om amnesti til rettssaken 16. november 1993, ble Elisabeth Østgård etter instruks fra departementet arrestert i Narvik sist torsdag kveld. Hvorfor instruerte departementet lensmannen om dette, og var statsråden da kjent med en psykologisk sakkyndig uttalelse i saken datert 7. november 1993 som konkluderte med rosende omtale og at Elisabeth Østgård bør beholde den daglige omsorg for sin datter?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.1993

  Besvart: 17.11.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

  "Flere ansatte i barnevernet har uttalt bekymring for at det er blitt en nedgang i omsorgsovertakelser av barn og dermed også ledige barnehjems- plasser etter at den nye loven trådte i kraft. Deler statsråden bekymringen til barnevernansatte som setter egne arbeidsplasser foran hensynet til barn og foreldre, eller er hun glad for at den bedrede rettssikkerhet har redusert behovet for omsorgsovertakelser?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.1993

  Besvart: 27.10.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

  "Elisabeth Østgård, som søkte kirkeasyl på Fagernes, har i ca et halvt år vært på flukt fra barnevernet med sin 3 år gamle datter som barnevernet vil ta fra henne, basert på et flere år gammelt vedtak etter den gamle barnevernloven. Vil statsråden i respekt for den nye lov og av hensyn til rettssikker- heten sørge for en fornyet behandling i samsvar med den nye loven?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.10.1993

  Besvart: 27.10.1993 av justisminister Grete Faremo

  "I en domsavsigelse fra Oslo Byrett omtaler retten 4 identifiserbare personer som seksuelle overgripere mot mindreårige uten at disse er siktet eller tiltalt for slike handlinger. Vil statsråden overveie innskjerping av regelverket med sikte på å forhindre at personer av en domstol stemples som overgripere uten at de har hatt mulighet til å forsvare seg?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til landbruksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.05.1993

  Besvart: 12.05.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

  "Praktiseringen av jordskifteloven kan medføre, slik Brøderud-skiftet har vist, at grunneiere ufrivillig blir tvunget til et jord/skogskifte som i tillegg påfører de enorme uønskede utgifter. Vil landbruksministeren foreslå lovendringer eller sørge for en endret praktisering, slik at rettssikkerheten gjenopprettes og eiendomsretten styrkes?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.02.1993

  Besvart: 17.02.1993 av statsminister Gro Harlem Brundtland

  "Statsministeren har også i Europarådet snakket om kamp mot rasisme. Er statsministeren enig i at integrering og kommunikasjon mellom ulike befolkningsgrupper er av avgjørende betydning i denne sammenheng og vil Regjeringen støtte forslaget om beherskelse av norsk skriftlig og muntlig som kriterium for norsk statsborgerskap?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.02.1993

  Besvart: 17.02.1993 av statsminister Gro Harlem Brundtland

  "Statsministeren har ifølge Dagbladet i et innlegg i Europarådet drøftet hvilke temaer som hører hjemme i en norsk valgkamp. Mener statsministeren det er urimelig at norske partier klargjør sin flyktninge-, asyl- og innvandringspolitikk for velgerne i et valgår og finner statsministeren det tolerant at noen antyder at personer er rasister hvis de er uenig i Regjeringens innvandringspolitikk?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.01.1993

  Besvart: 27.01.1993 av justisminister Grete Faremo

  "Stovner politistasjon som har fått mye positiv omtale også fra justisministerens side blir nå ifølge VG kvalt av mangel på driftsmidler som følge av Regjeringens uansvarlige budsjett for politi- og lensmannsetat. Hva vil justisministeren foreta seg for å sikre at Stovner politi- stasjon kan fortsette sin virksomhet på minst samme nivå som hittil?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.01.1993

  Besvart: 27.01.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

  "Firmaet Geos Consult A/S i Stjørdal har av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet ikke fått betalt fakturaer fra juli, august og september 1992 og trues nå av konkurs som følge av departementets uakseptable sendrektighet. Er det med slik uakseptabel oppførsel overfor små bedrifter Regjeringen ønsker å bidra til et livskraftig næringsliv, og når akter departementet å betale sine forfalne regninger?"
 • Spørsmål ved møtets slutt fra Carl I. Hagen (FrP) til kulturministeren

  Spørsmål ved møtets slutt

  Datert: 24.11.1992

  Besvart: 24.11.1992 av kulturminister Åse Kleveland

  Fra Carl I. Hagen om presidentens avvisning av et spørsmål reist ved møtets slutt etter at hun er blitt gjort oppmerksom på at saken er innbrakt for namsretten (Kulturdepartementets vedtak om å stanse TV-Norges sendinger)
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.1992

  Besvart: 18.11.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "Ifølge oppslag i VG 3. november 1992 er det forskjellige skatteregler for utgifter for statsråders ektefeller som deltar på tjenestereiser, og andre tjenestereiser hvor ektefeller etter anmodning fra oppdragsgiver deltar. Vil Regjeringen fremme forslag som medfører likebehandling for skatte- plikt ved tjenestereiser i samsvar med det som gjelder for statsråder?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.1992

  Besvart: 12.02.1992 av statsminister Gro Harlem Brundtland

  ""Ansvarlighetsloven" av 5. februar 1932 inneholder straffebestemmelser for statsråder og stortingsrepresentanter med inntil 5 års fengsel for forsettlig lovbrudd og 2 års fengsel for uaktsomme lovbrudd. Mener statsministeren mulige brudd på "ansvarlighetsloven" skal behandles alvorlig, eller mener hun som justisministeren at slike lovbrudd lett kan avfeies?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.01.1992

  Besvart: 05.02.1992 av statsminister Gro Harlem Brundtland

  "Statsministeren har fastsatt bekjempelse av arbeidsledigheten som sin regjerings viktigste mål. Regjeringens politikk har imidlertid på nytt bidratt til ny arbeidsledighetsrekord istedenfor å senke den. Når vil statsministeren ta konsekvensen av at hennes regjering har mislyktes på Regjeringens viktigste politiske område?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.1991

  Besvart: 20.11.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

  "Arbeids- og administrasjonsministeren er tolket til å mene at lønns- nivået må baseres på den enkelte bedrifts økonomiske bæreevne for å beholde utsatte arbeidsplasser i dagens arbeidsmarked. Vil statsråden således anbefale bedriftsvise lønnsoppgjør til erstatning for sentrale forhandlinger som ikke tar hensyn til den enkelte bedrifts økonomiske bæreevne?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.04.1991

  Besvart: 08.05.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

  "Hvorfor har ikke Regjeringen gitt opplysninger til Stortinget om avtalen av 1959 mellom Sovjetunionen og Norge om de baltiske land, og hva er Regjeringens vurdering av denne avtale i forhold til opplysningen om at Norge aldri har anerkjent Sovjetunionens anneksjon av Litauen, Estland og Latvia?"
 • Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.1991

  Besvart: 17.04.1991 av statsminister Gro Harlem Brundtland

  "Politikere og politiske organers habilitet i behandling av mange saker er nå satt på samfunnets dagsorden. Mener statsminister Gro Harlem Brundtland at Arbeiderpartiets sterke og formaliserte tilknytning til LO og delvis økonomiske avhengighet av LO, skaper et habilitets- og troverdighetsproblem for Arbeiderparti-regjeringen i forbindelse med lønnsoppgjøret og på eventuelle andre områder LO er engasjert?"