Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2022

Prop. 1 S (2021-2022), Innst. 3 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang