Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (2081 - 2100 av 2277)
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:197 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 31.10.2019

  Svart på: 07.11.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Vil regjeringen ta initiativ til å samarbeide med andre land for å vurdere økonomiske og politiske sanksjoner mot Israel dersom de folkerettsstridige sidene av fengslingspraksisen overfor palestinske barn ikke snarlig endres?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:196 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Svart på: 05.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Mener statsråden det er riktig dersom barnebidrag blir utbetalt til personer som ulovlig har bortført barn fra Norge, og vil han eventuelt ta en ny runde på lovteksten for å se på 1) om regelverket virker etter sin hensikt og 2) om det er mulig å utforme et regelverk som åpner for at barnebidrag til en person kan stanses i slike tilfeller som beskrevet, til tross for at en domstol i utlandet har et annet syn enn norske myndigheter?
 • Skriftleg spørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:195 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Hva har Norge gjort for å protestere mot unntakstilstanden, og hvilke initiativer planlegger regjeringen framover?
 • Skriftleg spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:194 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Siden det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet skal være et mål for underliggende utvikling i offentlige finanser, kan finansministeren forklare hvorfor det ikke er korrigert for meget store engangsekstrainntekter fra salg av klimakvoter i 2020 og noe i 2019, f. eks. ved en glattingsmetode som fordeler engangsinntektene over flere år ved beregning av det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og kan finansministeren si hvor mye salget av klimakvoter alene ventes å redusere handlingsrommet i budsjettet for 2021 og videre?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:193 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Hvilke muligheter har ulike hjelpetiltak i dag for å fange opp et slikt nettverk og hva vil helseministeren gjøre for å forebygge negative og potensielt fatale konsekvenser av at unge møtes og påvirker hverandre på slike møteplasser?
 • Skriftleg spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:192 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Svart på: 08.11.2019 av helseminister Bent Høie

  Mener statsråden at NBTS skal drive opplæring eller på andre måter være sentrale i opprettelsen av nye behandlingstilbud for transpersoner, og hvordan mener statsråden at dette er en avmonopolisering av behandlingstilbudet?
 • Skriftleg spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:191 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva mener statsråden om enkelte forbrukslånsbanker praksis med oppkjøp av sentrale søkeord som "gjeldsregisteret" og overholdelsen av markedsføringsreglene generelt (i lys av Forbrukertilsynets rapporter), og vil statsråden gå nærmere gjennom reglene for å vurdere mulige innstramminger?
 • Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:190 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Svart på: 04.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva tenker statsråden om at utenlandske kvinner som gifter seg med nordmenn som siden viser seg å mishandle dem psykisk eller fysisk, kan miste oppholdstillatelsen ved separasjon eller skilsmisse, samt konsekvensene dette har for kvinnene og insentivet det gir voldelige menn til å kaste dem på dør?
 • Skriftleg spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:189 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Svart på: 04.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I forslag til statbudsjett 2020 foreslår regjeringen å kutte i antall studieplasser ved Politihøgskolen i Oslo, og ikke Stavern som Politihøyskolens styre foreslår. På hvilket grunnlag mener justisministeren at det tilligger Justisdepartementet å bestemme hvor nedtrekket i Politihøgskolen skal tas?
 • Skriftleg spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:188 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Svart på: 01.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden klargjøre kva som er dei samla kostnadane i Prop. 1 S (2019-2020) knytt til flyttinga av maritime overvakingsfly frå Andøya til Evenes flystasjon (altså ikkje medrekna kostnadane knytt til utbygging av QRA-base på Evenes)?
 • Skriftleg spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:187 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Svart på: 31.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Det pågår etter vedtak i Stortinget en ekstern gransking av Mattilsynet. Mange har erfaringer med Mattilsynet som de ønsker å bidra med. Hvordan vil statsråden sørge for at disse erfaringene blir tatt med som en del av granskingen og hvor kan folk henvende seg med sine innspill?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:186 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Svart på: 08.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Mener statsråden det er akseptabelt at persondata fra norske bilister havner i Kina, og hva vil statsråden foreta seg for å sørge for at så ikke skjer?
 • Skriftleg spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:185 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Svart på: 04.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Det er viktig at vedtak i Nav får korrekt utfall på lavest mulig nivå, så nært brukeren som mulig. Sintef har sett på hvorfor så mange klagere i Nav får medhold. De avdekker at Nav gjør en for dårlig jobb i tidlig fase av sakene og at det kan skyldes for mye vekt på å nå måltall om antall vedtak, framfor hensynet til brukerne. En slik ledelse og prioritering vil bryte med forvaltningslovens krav. Hvilke konkrete endringer er gjort i styringen av Navs arbeid som konsekvens av funnene i SINTEF-rapporten?
 • Skriftleg spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:184 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Svart på: 04.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Havbruksnæringen må som andre viktige nasjonale næringer ha en enhetlig forvaltning, og ikke ulike krav og praksis fra kommune til kommune som vi nå ser utvikle seg mer og mer. Hvilke lovhjemler har en kommune adgang til å benytte seg av for å stoppe økt produksjonsvolum gitt av staten, og hvilken rett har en kommune til å kunne stanse eller utsette at rettmessig tildelt økt produksjonsvolum kan tas i bruk?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:180 (2019-2020)

  Innlevert: 27.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Svart på: 01.11.2019 av helseminister Bent Høie

  I statsbudsjettet for 2020 foreslås det en styrking av tannhelsetjenestetilbudet rettet mot tortur- og overgrepsofre, og personer med alvorlig angst for tannbehandling. Hvor lang ventetid for behandling er det for denne gruppen i de ulike fylkene, og hvordan har disse ventetidene utviklet seg?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:179 (2019-2020)

  Innlevert: 27.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Svart på: 05.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I mai fjor fikk jeg opplyst fra Statens vegvesen via Stortingets Utredningsseksjon at det var brukt 1,2 mrd. kr på planlegging av fjordkryssingene på prosjekt Fergefri E39 ved utgangen av 2017. Det ble gitt oversikt over status for planleggingsutgiftene på alle fjordkryssingene. Bare til planlegging av Bjørnafjordkryssingen var det brukt nesten en halv milliard kroner. Hvor mye er brukt på planlegging av disse fjordkryssingene pr. i dag - fordelt på hver fjordkryssing?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:178 (2019-2020)

  Innlevert: 27.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Svart på: 11.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden revurdere beslutningen om økte fartsgrenser på E18 mellom Vinterbro og Østfold grense, en beslutning som ble gjort i strid med rådet fra samtlige høringsinstanser?
 • Skriftleg spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:177 (2019-2020)

  Innlevert: 27.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Er statsråden trygg på at Bits svindelstatistikk for elektroniske betalingstjenester i 2018 nå er korrekt, mener statsråden at omfanget av svindel som norske borgere opplever i forbindelse med bruk av betalingskort til netthandel er på et akseptabelt nivå, og hvilke umiddelbare tiltak er eventuelt iverksatt for å redusere svindelen?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:176 (2019-2020)

  Innlevert: 27.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Svart på: 08.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Oljeriggen West Hercules er nå på vei for å bore ved Trænarevet. Oljeboring ved Trænarevet er en gedigen trussel mot korallrev, gytefelt og sårbar natur. Klagene på boringene er heller ikke ferdigbehandlet. I 2001 stanset tidligere miljøvernminister fra AP, Siri Bjerke en planlagt prøveboring i regi av Hydro ved Røst. Også den gang var riggen på vei for å begynne boringen. Hva skal til for at statsråden stanser boringen ved Trænarevet?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:181 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Svart på: 01.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan regjeringen garantere at Norge ikke deltatt i opptrening i eller støtte til noen av de væpnede gruppene som i dag deltar i Tyrkias invasjon av Syria, og ble Norge informert av USAs regjering om amerikansk opptrening, finansiering og støtte til de 21 væpnede gruppene som ifølge tyrkiske kilder i dag deltar i Tyrkias invasjon av Syria, da den amerikanske regjeringen ba Norge om å delta i det amerikansk-ledede programmet for støtte og opptrening av syriske væpnede grupper?