Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2008 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2009 under rammeområde 1 Statsforvaltning og rammeområde 6 Innvandring, regional utvikling og bolig. Budsjettet ble vedtatt med stemmene fra regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre. Et enstemmig Storting vedtok å be Regjeringen sørge for at storbymidlene til psykisk helse ikke innlemmes i inntektssystemet fra 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2008