Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2008 Budsjett-innst. S. nr. 4 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2009 for de budsjettkapitler som hører inn under Justis- og politidepartementet og som er fordelt til komiteen ved Stortingets vedtak. De samlede netto utgiftene utgjør om lag 16 mrd. kroner. De største utgiftskapitlene er knyttet til politi, domstoler og kriminalomsorg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2008