Bevilgninger på statsbudsjettet 2009

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009), jf. St.prp. nr. 1 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2008 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2009 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør vel 131 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges nesten 103 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet etter forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med subsidiær støtte fra Kristelig Folkepart og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2008