Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om utdanningslinja

Dette dokument

  • Innst. 192 S (2009–2010)
  • Kildedok: St.meld. nr. 44 (2008–2009)
  • Dato: 18.03.2010
  • Utgiver: kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 54

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 18. mars 2010

Marianne Aasen

Truls Wickholm

leder

ordfører