Stortinget - Møte onsdag den 23. februar 2000 kl. 10

Dato: 23.02.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: På grunn av det høye antall spørsmål som skal besvares, finner presidenten å måtte meddele at hun, med hjemmel i forretningsordenens § 53 nr. 3 siste ledd, har bestemt at det kun vil bli gitt anledning til ett tilleggsspørsmål etter at hovedspørsmålet er besvart.

Dette anses nødvendig for at dagens kart skal kunne ferdigbehandles innenfor den reglementsmessige tiden for formiddagens møte.

Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 10 og 12, fra henholdsvis representantene Reidun Gravdahl og Bjørn Hernæs til forsvarsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten Jan Johnsen til forsvarsministeren, vil bli besvart av landbruksministeren på vegne av forsvarsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Hallgeir H. Langeland til forsvarsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 21, fra representanten Unn Aarrestad til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren på vegne av kirke-, utdannings- og forskningsministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 25 og 28, fra representanten John I. Alvheim til henholdsvis sosialministeren og helseministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 30, fra representanten Steinar Bastesen til helseministeren, vil bli besvart av sosialministeren som rette vedkommende.

Spørsmålene 35 og 36, fra henholdsvis representantene Jan Johnsen og Per Roar Bredvold til kulturministeren, vil bli besvart av olje- og energiministeren på vegne av kulturministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 37 og 38, fra henholdsvis representantene Synnøve Konglevoll og Jan Simonsen til fiskeriministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Presidenten: I tillegg til det som går fram av oversikten, må spørsmål 9 fra Bjørn Hernæs til landbruksministeren utgå.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 37

Spørsmål 38