Stortinget - Møte onsdag den 7. mars 2001 kl. 10

Dato: 07.03.2001

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 14, fra representanten Randi Karlstrøm til landbruksministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 2.

Spørsmålene 17 og 18, fra henholdsvis representantene Laila Kaland og May-Helen Molvær Grimstad til barne- og familieministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 19, fra representanten Magnhild Meltveit Kleppa til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Presidenten: Før vi begynner på den ordinære spørretimen, vil presidenten gjøre oppmerksom på at sak nr. 2 på dagens kart, interpellasjon fra representanten Hallgeir H. Langeland til utenriksministeren, vil måtte utgå på grunn av at interpellanten er syk.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 14

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25