Stortinget - Møte onsdag den 13. februar 2002 kl. 10

Dato: 13.02.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 2 og 3, fra henholdsvis representantene Julie Christiansen og Morten Høglund til utenriksministeren, blir etter anmodning fra utenriksministeren flyttet og besvart etter spørsmål 8.

Spørsmål 4, fra representanten Ulf Erik Knudsen til kultur- og kirkeministeren, vil bli tatt opp av representanten Karin W. Woldseth.

Spørsmål 9, fra representanten Marit Nybakk til barne- og familieministeren, vil bli besvart av kultur- og kirkeministeren på vegne av barne- og familieministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra kultur- og kirkeministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 5, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 15, fra representanten Bendiks H. Arnesen til fiskeriministeren, vil bli besvart av nærings- og handelsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 16, fra representanten Thore A. Nistad til samferdselsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 19, fra representanten Heidi Sørensen til samferdselsministeren, borfaller, da spørreren ikke er til stede.

Presidenten: Det vil alltid bli noe uro i salen når den muntlige spørretimen er omme, men av respekt for dem som skal svare på de første spørsmålene, anmoder presidenten om at tilbaketrekkingen foregår i stillhet.

Spørsmål 1

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 9

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25