Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 25)
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:479 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Besvart: 02.12.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil Statsråden gi kommuner som er i gang med å utarbeide ny løypeforskrift etter nye krav til utredninger, mulighet for midlertidig godkjenning av snøskuterløyper for scootersesongen 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:425 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kan statsråden garantere at Bryggen ikke vil miste sin verdensarvstatus hos UNESCO dersom bystyret beslutter å gjøre noe så inngripende som å skinnelegge området?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:415 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kan statsråden gjennom en skriftlig og formell tilbakemelding til Stortinget en gang for alle si at regjeringa ikke vil gå videre med statlig plan om å etablere deponi i Dalen gruver i Brevik?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Vamraak (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:414 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Rådgivende Ingeniørers Forening har gjennom rapporten State of Nation beregnet at det må investeres 570 milliarder kroner i det kommunale vann- og avløpsnettet frem mot 2040 for å sikre trygg vannforsyning og miljømessig avløpshåndtering. Hva er regjeringens strategi for å gjøre norske kommuner i stand til å gjennomføre dette investeringsløftet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:406 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Er regjeringen av den oppfatning at det kan gjøres fellingsvedtak på rovvilt utelukkende basert på om de til enhver tid gjeldende bestandsmålene er nådd, uavhengig av vilkårene i naturmangfoldloven § 18 og våre folkerettslige forpliktelser etter Bern-konvensjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:394 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kva vil statråden gjere for å auke rammane til konfliktdempande tiltak til dei områda som har utfordringar med alle dei store rovdyra i Norge ?
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:359 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  De totale kostnader til restaurering av laksetrappene i våre tre nasjonale vassdrag i Nordland kan estimeres til ca. 120 mill.kr. En bevilgning på 90 mil.kr. fordelt over budsjettårene 2022 – 2024 gjennom statsbudsjettet, vil være et særdeles viktig bidrag til oppfyllelse av Norges forpliktelser i henhold til NASCO konvensjonen, og samtidig være et viktig element i styrking av den lokale verdiskapning i regionene rundt våre tre nasjonale laksevassdrag. Når kan en forvente en bevilgning til disse viktige prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:357 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 15.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Når forventer regjeringen at målet om 10 prosent skogvern nås?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:348 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kan klima- og miljøministeren avklare hva som er viktigst for dagens regjering, utprøvde effektive og virksomme klimatiltak, eller storslåtte nybrotts prestisjeprosjekter med usikker effekt hva gjelder klimakutt, og kan statsråden også utgreie hvilke regnestykker man bruker for å beregne effekt av klimatiltak, og dernest hvilke klimatiltak tilgjengelig globalt som gir mest effekt per krone?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:329 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 11.11.2021

  Besvart: 19.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvorfor vil ikke regjeringen utrede en reduksjon av gjeldende bestandsmål på jerv, og hva mener regjeringen med moderne jaktmetoder?
 • Skriftlig spørsmål fra Rauand Ismail (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:320 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hva vil statsministeren si til sine barnebarn om at budsjettet Regjeringen hans foreslår for Stortinget ligger an til å gi Norge mindre klimakutt enn den avgåtte regjeringens forslag til budsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:314 (2021-2022)

  Innlevert: 10.11.2021

  Sendt: 10.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvordan samsvarer avslaget fra miljødirektoratet med målsettingen om å skape nye blå arbeidsplasser i distriktene og hva vil statsråden foreta seg i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:264 (2021-2022)

  Innlevert: 04.11.2021

  Sendt: 05.11.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kan eg be regjeringa gjera greie for korleis det no vert jobba opp mot EU for å syte for at tekstil basert på syntetiske material ikkje kjem betre ut enn tekstil basert på naturprodukt som norsk ull?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:243 (2021-2022)

  Innlevert: 03.11.2021

  Sendt: 03.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Arealendringer i Norge antas å gi et årlig klimagassutslipp på 3 millioner tonn. Men iflg. NINA er det kun ? de naturlige karbonlagrene på land det føres regnskap for. I tillegg kommer utslipp fra havet, blant annet som en følge av bunntråling. Finnes det data som viser utviklingen av klimaeffekten av arealendringer over tid, vil statsråden sørge for at flere av utslippene fra arealendringer og bruken av havet kartlegges og hva vil statsråden gjøre for å hindre at arealendringer gir negativt bidrag til klimaregnskapet?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:242 (2021-2022)

  Innlevert: 03.11.2021

  Sendt: 03.11.2021

  Besvart: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvordan vil klima- og miljøministeren beskytte vanlige folk mot miljøgifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:214 (2021-2022)

  Innlevert: 31.10.2021

  Sendt: 01.11.2021

  Besvart: 05.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hva er regjeringens syn på opprettelsen av nye nasjonalparker i Norge og vil regjeringen sikre rask framdrift i beslutningen knyttet til opprettelse av nasjonalpark i Østmarka?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:211 (2021-2022)

  Innlevert: 31.10.2021

  Sendt: 01.11.2021

  Besvart: 09.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Kva er statsråden sin plan for å unngå at havnespy sprer seg og at nye fremmede arter ikkje kjem til landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:189 (2021-2022)

  Innlevert: 29.10.2021

  Sendt: 29.10.2021

  Besvart: 08.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil regjeringen melde inn sitt nye klimamål på 55 % nå, i forbindelse med COP26?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:128 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Besvart: 29.10.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  I en artikkel publisert 21.10 omtaler BBC en lekkasje av dokumenter som viser hvordan ulike land har jobbet med å påvirke en sentral FN-rapport om håndtering av klimakrisen. Norge omtales også i saken, som også er dekket av Nettavisen. Vi har imidlertid ikke oversikt over innspillene Norge har gitt. Kan statsråden redegjøre for hva slags føringer og mandater som ligger til grunn for norske myndigheters innspill til FN-rapporten og forsikre om at hensynet til norsk petroleumsindustri ikke påvirker våre innspill?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:95 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 21.10.2021

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 29.10.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Er statsråden enig i at byråkrater i Brussel ikke skal få true den norske bunaden og annen håndverkstradisjoner?