Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 106)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3035 (2021-2022)

  Innlevert: 29.09.2022

  Sendt: 29.09.2022

  Besvart: 03.10.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil statsråden bidra til å bevare naturrikdommen i Saltstraumen og samtidig sikre et bærekraftig steinbitfiske utenfor, gjennom et vern av steinbit i Saltstraumen marine verneområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2987 (2021-2022)

  Innlevert: 23.09.2022

  Sendt: 23.09.2022

  Besvart: 30.09.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Bilder fra Saltstraumen viser at sjelden og sårbar natur er truet av økende antall fiskesluker og nettverk av nylon i sjøbunnen og i tareskogen langs den nær kyststripa. Vil statsråden ta initiativ til å redusere forsøplingen av verneområdet gjennom å innføre et midlertidig forbud mot fisking fra land, for hele eller deler av området, inntil en forvaltningsplan for verneområdet foreligger?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2930 (2021-2022)

  Innlevert: 18.09.2022

  Sendt: 19.09.2022

  Besvart: 27.09.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Brukes Enova kun til å utvikle innovasjon innenfor sektoren, eller skal også tilskudd fra Enova føre til økt produksjon av biogass?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2876 (2021-2022)

  Innlevert: 12.09.2022

  Sendt: 12.09.2022

  Besvart: 19.09.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hva vil ministeren bidra med for å kunne realisere prosjektet til Iris og Ecoprot og ser ministeren at spesifikke støtteordninger kan være diskriminerende i forhold til nye og mer miljøvennlige produksjonsformer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2818 (2021-2022)

  Innlevert: 05.09.2022

  Sendt: 05.09.2022

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 12.09.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hva gjør regjeringen av tiltak for å øke støtten til energisparing ved å øke støtte gjennom ENOVA?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2813 (2021-2022)

  Innlevert: 04.09.2022

  Sendt: 05.09.2022

  Besvart: 13.09.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  I lys av kritisk behov for nasjonal deponikapasitet for uorganisk farlig avfall, hvorfor stiller ikke statsråden krav til dagens industri om at eksisterende renseteknologi for eksempelvis svovelsyre og flyveaske skal benyttes, slik at behovet for avfall som må deponeres vil bli redusert og grunnstoffer blir holdt i et kretsløp, i tråd med sirkulærøkonomiske prinsipper?
 • Skriftlig spørsmål fra Irene Ojala (PF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2795 (2021-2022)

  Innlevert: 02.09.2022

  Sendt: 02.09.2022

  Besvart: 08.09.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvem har gitt nasjonalparkstyret fullmakter til endring av kontorsted fra Kiberg til Vadsø, og kan eventuelt et nasjonalparkstyre se bort fra beslutningen som ble tatt av departementet om at kontorstedet skal være i Kiberg?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2785 (2021-2022)

  Innlevert: 01.09.2022

  Sendt: 01.09.2022

  Besvart: 08.09.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  SV er gjort kjent med at det 3. mai 2022 vart det sendt eit brev frå KLD til Miljødirektoratet med varsel om å sette skogvernsaker på vent. Kva er årsaka til at dette, gjeld denne instruksen framleis og meiner ministeren dette er det i tråd med budsjettavtalen med SV og måla stortinget har sett for skogvern?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2782 (2021-2022)

  Innlevert: 01.09.2022

  Sendt: 01.09.2022

  Besvart: 08.09.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Norge forvalter svært viktige marine områder, derimellom Tislerrevet i Ytre Valer nasjonalpark. Kva gjer regjeringa for å overvake særleg verdifulle og sårbare marine områder, og Tislerrevet i Ytre Valer spesielt, og korleis vil regjeringa dokumentere og sørge for at måla i verneplanen vert nådd?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2735 (2021-2022)

  Innlevert: 26.08.2022

  Sendt: 29.08.2022

  Besvart: 06.09.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Naturvernforbundet og Lågendeltaets Venner har påklaget tillatelsen til ny E6 gjennom Lågendeltaet naturreservat. Statsforvalteren har sendt klagen til Miljødirektoratet. Samtidig har regjeringen bedt Statens vegvesen gå gjennom alle sine planer på nytt pga. behov for reduserte utgifter. Vil regjeringen sørge for at hensynet til naturreservater som Lågendeltaet vektlegges i vurderingen av hvilke veiprosjekter som bør utsettes og stanses og vil dette være en del av vurderingen når Lågendeltaet-utbyggingen kommer på statsrådens bord?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2671 (2021-2022)

  Innlevert: 18.08.2022

  Sendt: 19.08.2022

  Besvart: 26.08.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Er måla for reduksjon av NOx gassar for NOx avtalen sin vurderingsperiode 2020-2021 oppfylt, og kva er statsråden si vurdering av måloppnåinga?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2610 (2021-2022)

  Innlevert: 10.08.2022

  Sendt: 10.08.2022

  Besvart: 22.08.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  NRK skrev 06.08 om skadelige mengder PFAS i regnvann. Mennesker eksponeres også på flere andre måter i hverdagen gjennom ulike produkter. PFASer bryter ikke ned, og flere av dem akkumulerer i mennesker og miljø med de skadelige virkningene det kan innebære. Norge, Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige har foreslått et forbud mot alle PFASer for hele EU, men dette kan ta tid å få gjennom. Vil regjeringen vurdere å få til felles nasjonale forbud med forslagsstillerne i disse fire andre landene før et EU-forbud er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2598 (2021-2022)

  Innlevert: 09.08.2022

  Sendt: 09.08.2022

  Besvart: 17.08.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil statsråden utarbeide en tilleggsavtale for Enova med bestilling om å innføre enkle støtteordninger for energisparetiltak som varmepumper, jordvarme, etterisolering, solceller og batterier til husholdninger og utsatte små og mellomstore bedrifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2576 (2021-2022)

  Innlevert: 05.08.2022

  Sendt: 05.08.2022

  Besvart: 12.08.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Når klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn inngikk ny fireårsavtale med Enova i desember 2020 ble mål om energisparing utelatt fra avtalen. Kan statsråden spesifisere hvor mye prosjekter som Enova har gitt tilsagn til etter at ny avtale trådte i kraft 1. januar 2021 vil øke kraftforbruket i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2571 (2021-2022)

  Innlevert: 05.08.2022

  Sendt: 05.08.2022

  Besvart: 17.08.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil regjeringen følge opptrappingsplanen for biodrivstoff fra klimaplanen, hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å følge opp planen om opptrapping for bruk av biodrivstoff, vil regjeringen innføre omsetningskrav for biodrivstoff i anleggsdiesel og skipsfart, hvis ja, når vil dette innføres?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2562 (2021-2022)

  Innlevert: 02.08.2022

  Sendt: 02.08.2022

  Besvart: 12.08.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvor mange gratiskvoter har oljeselskapene mottatt det siste året og hvor stor fordel utgjør disse gratiskvotene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2554 (2021-2022)

  Innlevert: 06.07.2022

  Sendt: 01.08.2022

  Besvart: 09.08.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Er regjeringa uroa for at fagmiljøet rundt NIBIO Svanhovd vil forvitre som følgje av konflikten med Rovdata om forsking på brunbjørn?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2533 (2021-2022)

  Innlevert: 30.06.2022

  Sendt: 01.07.2022

  Besvart: 07.07.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  På kva måte vil regjeringa sikre gjennomføring av stortingsvedtak 691 sin siste del, som pålegg regjeringa å sikre etablering av landstrøm som planlagt innan 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2525 (2021-2022)

  Innlevert: 30.06.2022

  Sendt: 01.07.2022

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 07.07.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil regjeringa ta initiativ til at ENOVA raskast råd gjer det lettare for folk å få tilskot til å gjennomføre enkle og effektive energisparetiltak i eigen heim også når dei legg ned stor eigeninnsats og har kompetanse til dette, slik at det kan få effekt i form av sparte kostnader for flest mogleg hushaldningar og redusert energibruk i det norske straumnettet i tide til komande vinter?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2500 (2021-2022)

  Innlevert: 29.06.2022

  Sendt: 30.06.2022

  Besvart: 07.07.2022 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  En ny rapport i Environmental Toxicology and Chemistry viser at rundt 43.5 % av elver globalt kan ha bekymringsverdige høye konsentrasjoner av legemiddelforurensning, som potensielt kan forårsake økotoksiske virkninger på natur og biomangfold. Antibiotika-forurensning i vann kan også øke resistens hos patogener i vann. I Norge er forurensningen tilstede i elver og fjorder. Hva vil regjeringen gjøre for å senke forurensningsnivået fra legemidler her hjemme, og hvordan jobber regjeringen for å motvirke problemet globalt?