Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Olje- og energiministeren OED (1 - 20 av 145)
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1758 (2022-2023)

  Innlevert: 21.03.2023

  Sendt: 21.03.2023

  Besvart: 23.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Jeg viser til svaret olje- og energiministeren ga meg 16. mars 2023, Dokument nr. 15:1655 (2022-2023). Her er det ingen juridisk begrunnelse for hvorfor vindkraftanleggene på Storheia og Roan kan drives videre. Kan jeg derfor be om en juridisk begrunnelse for hvorfor anleggene kan drives når statsråden selv fastslår at konsesjonsvedtakene er ugyldige?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1746 (2022-2023)

  Innlevert: 20.03.2023

  Sendt: 20.03.2023

  Besvart: 28.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Synes statsråden at endringene i strømstøtteordningen, som skal sikre at folk som bor i en såkalt fritidsbolig (uten annen bopel), treffer godt nok; og kan statsråden leve med at noen av de fattigste blant oss fortsatt faller gjennom?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:1737 (2022-2023)

  Innlevert: 19.03.2023

  Sendt: 20.03.2023

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 29.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Støtter regjeringen det reviderte bygningsenergidirektivet som nylig ble vedtatt av Europaparlamentet sånn det foreligger nå?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1723 (2022-2023)

  Innlevert: 17.03.2023

  Sendt: 20.03.2023

  Besvart: 27.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Er olje- og energiministeren uenig med næringsministeren i at kraft fra land ikke vil en være hensiktsmessig «løsning i alle tilfeller» når det er snakk å elektrifisere sokkelen, og kan ministeren i så fall peke på noen prosjekter som er særlig uhensiktsmessig?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1708 (2022-2023)

  Innlevert: 16.03.2023

  Sendt: 17.03.2023

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 27.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Regjeringen lyser ut midler til nye forskningssentre for miljøvennlig energi, med sikte på oppstart av mellom seks og ti nye sentre fra andre halvår 2024. Forskningen i sentrene skal bidra til å løse sentrale utfordringer på energi- og klimaområdet og styrke innovasjonsevnen i norsk næringsliv. Allikevel er kjernekraft eksplisitt unntatt muligheten for forskningsmidler. Kan statsråden forklare rasjonalet i denne avgjørelsen, og avklare om han mener at EU og FNs klassifisering av kjernekraft som grønn og nødvendig er feilaktig?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1670 (2022-2023)

  Innlevert: 14.03.2023

  Sendt: 15.03.2023

  Besvart: 22.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Hvilke prosesser har myndighetene pågående for å identifisere arealer for havvind i tilknytning til offshore-installasjoner i Hammerfest-området som ikke er i konflikt med fiskeriinteresser?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1666 (2022-2023)

  Innlevert: 14.03.2023

  Sendt: 14.03.2023

  Besvart: 16.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Mer enn 500 dager etter dommen i Fosen-saken, har ikke regjeringen foretatt seg tilstrekkelige grep for å stanse menneskerettighetsbruddet. Sametinget ønsker nå at det gjennomføres en uavhengig granskning av Fosen-saken. En slik granskning vil være viktig for at myndighetene og samfunnet kan unngå gjentakende menneskerettighetsbrudd overfor den samiske befolkningen når vi fremover skal bygge ut mer kraft. Vil regjeringen ta initiativ til en uavhengig granskning av Fosen-saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1660 (2022-2023)

  Innlevert: 13.03.2023

  Sendt: 14.03.2023

  Besvart: 21.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Hvordan har statsråden tatt inn hensynet til barns beste i TFO 2023, og hvordan påvirker denne vurderingen det endelige vedtaket?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1655 (2022-2023)

  Innlevert: 13.03.2023

  Sendt: 13.03.2023

  Besvart: 16.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Statsråden sa i sin redegjørelse til stortinget om Fosen-saken at Høyesterett har lagt til grunn at konsesjonsvedtakene for Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen er ugyldige. Energiloven slår fast at anlegg for produksjon av energi ikke kan drives uten konsesjon. Hvordan er det mulig å drive vindkraftverkene i over 500 dager etter dommen, uten gyldig konsesjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1644 (2022-2023)

  Innlevert: 12.03.2023

  Sendt: 13.03.2023

  Besvart: 20.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kan statsråden opplyse hvilke saksbehandlingstider som brukes før det gis konsesjon i de forskjellige sakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1643 (2022-2023)

  Innlevert: 12.03.2023

  Sendt: 13.03.2023

  Besvart: 17.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Når statsråden nå har fått saken på sitt eget bord, vil statsråden sikre en rask fremdrift i saken slik at regionen blir sikret kraft og både eksisterende og nye næringer kan være sikret ny kraft raskest mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1635 (2022-2023)

  Innlevert: 10.03.2023

  Sendt: 13.03.2023

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 21.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Miljødirektoratet konkluderer i sitt høringssvar på Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkelen med at det ikke faglig og rettslig grunnlag for utkast til beslutning om åpning, og skriver at de ikke kan se at konsekvensutredningen er utført i henholdt til Espoo-konvensjonen. Har Utenriksdepartementet informert Danmark/Grønland og Island om at Miljødirektoratet som har ansvar for konsekvensutredninger mener at denne utredningen ikke oppfyller kravene i Espoo-konvensjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1607 (2022-2023)

  Innlevert: 08.03.2023

  Sendt: 09.03.2023

  Besvart: 16.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Forskere peker på geotermisk energi som en av de største potensielle energikildene. På Island, som har verdens reneste energimiks står geotermisk varme for 26,5 % av elektrisitetsproduksjon og 45 % av oppvarming av bygninger. Norske forskere er sterke på dette feltet, og norsk kompetanse innen offshore- og boreteknologi er relevant innen geotermikk. Kan statsråden bes redegjøre for hvordan regjeringen vurderer potensialet for geotermisk energi i Norge, og om det er vurdert å forsterke forskning og utvikling av geotermisk energi?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1603 (2022-2023)

  Innlevert: 08.03.2023

  Sendt: 08.03.2023

  Besvart: 10.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Ren og rimelig kraft, historisk priset lavere enn resten av Europa, har vært et konkurransefortrinn for norsk næringsliv de siste 100 år, og er også et viktig framtidig konkurransefortrinn. Det forventes en stor økning i kraftbehov i tiårene framover, både i Norge og Europa, fra utallige prognoser. Hvilke prognoser ligger der for prisutvikling de neste tiår, hvordan vil prisene på kraft utvikle seg i Norge, sammenlignet med Europa, og vil Norge fremdeles ha et konkurransefortrinn på strømpris?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1601 (2022-2023)

  Innlevert: 07.03.2023

  Sendt: 08.03.2023

  Besvart: 16.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  I Statnetts nylige rapport om mulige områder for havvind langs norskekysten, ligger kun to av åtte områder i Nord-Norge. Vil regjeringen sørge for at ikke Nord-Norge blir hengende etter i utbygging av havvind og dermed går glipp av store industrielle utviklingsmuligheter sammenlignet med resten av landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1597 (2022-2023)

  Innlevert: 07.03.2023

  Sendt: 08.03.2023

  Besvart: 14.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kan statsråden redegjøre for hvilke myndigheter som har ansvar for forurensing fra vindkraftverk, både gjennom søl og slitasje, og hvordan deres rutiner for kontroll er, og har vindkraftutbyggere ansvar for å rapportere inn alle potensielt skadelige stoffer i vindturbinene, hvor mye som eventuelt kan slippe ut i naturen og alle hendelser med søl fra olje eller annet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1595 (2022-2023)

  Innlevert: 07.03.2023

  Sendt: 08.03.2023

  Besvart: 17.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Er statsråden enig i at karbonfangst- og lagring er en spennende næring i Norge som er under utvikling, og at 13 år gamle utredninger av kostnader er utdaterte, og hvordan påvirker statsrådens syn på dette hans mening om å få gjennomført nye utredninger av karbonfangst- og lagring på Melkøya?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1583 (2022-2023)

  Innlevert: 06.03.2023

  Sendt: 06.03.2023

  Besvart: 15.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Vil statsråden ta initiativ til å fremskynde etablering av havvind i tilknytting til plattformer som er tilknyttet eller som er planlagt tilknyttet kraft fra land, slik at regioner med manglende kraft på land blir mindre rammet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1581 (2022-2023)

  Innlevert: 06.03.2023

  Sendt: 06.03.2023

  Besvart: 10.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Viser til mitt spørsmål til statsråden "Dokument nr. 15:1413 (2022-2023)", og tillater meg herved å stille et oppfølgingsspørsmål: Vil statsråden ta dette på alvor og sørge for at Statnett fjerner Sørnettet som unntaket fra regelen om at det bare bygges nytt transmisjonsnett på 420 kV, og la regionen få samme forutsetninger for næringsutvikling som Norge for øvrig?
 • Skriftlig spørsmål fra Irene Ojala (PF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1571 (2022-2023)

  Innlevert: 03.03.2023

  Sendt: 06.03.2023

  Besvart: 10.03.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Er nye oppdrag til leverandørindustrien for vindkraft i Norge blant argumentene mot kjernekraft i det norske kraftsystemet, og dermed også mot utredninger og kunnskapsinnhenting om dette, og ser statsråden at hensyn til urfolksrettigheter og naturvern gir behov for alternative kraftkilder til vann, vind og sol?