Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Olje- og energiministeren OED (1 - 20 av 273)
 • Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3293 (2022-2023)

  Innlevert: 29.09.2023

  Sendt: 02.10.2023

  Besvart: 10.10.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Når en virksomhet er underlagt sikkerhetsloven, kan virksomheten etter sikkerhetsloven § 2-3 få tilgang til informasjon om trusselvurderinger og andre opplysninger som er av betydning for virksomhetenes forebyggende sikkerhetsarbeid. Har etterretnings- og sikkerhetstjenestene vært involvert i vurderingene Equinor har gjort i forbindelse med kontraktstildelingen til COSL?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3291 (2022-2023)

  Innlevert: 29.09.2023

  Sendt: 02.10.2023

  Besvart: 10.10.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Hva er det departementet mener er for dårlig belyst i det eksisterende kunnskapsgrunnlaget for Fosendommen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3290 (2022-2023)

  Innlevert: 29.09.2023

  Sendt: 02.10.2023

  Besvart: 10.10.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Statsråden har svart Stortinget at det ikke har vært dialog med Equinor i forkant av kontraktstildelingen til COSL. Har saken på noe tidspunkt før eller etter kontraktstildelingen vært behandlet i olje- og energidepartementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3289 (2022-2023)

  Innlevert: 29.09.2023

  Sendt: 02.10.2023

  Besvart: 10.10.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kan statsråden gjøre rede for regjeringens estimerte tidslinje for utbygging av havvind på Sørlige Nordsjø II, herunder hvorvidt statsråden estimerer at havvindanlegget vil være i full produksjon innen 2030?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:3281 (2022-2023)

  Innlevert: 29.09.2023

  Sendt: 29.09.2023

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 09.10.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Vil fiskeri- og havministeren sørge for at fiskerinæringa og andre får innsyn på normal måte i tråd med offentleglova i saker om prekvalifisering og tildelingar av prosjektområde for vindkraft til havs, og er statsråden som øvste ansvarleg for norsk havpolitikk samd i at ei rask avklaring av at ein skal følgje vanlege demokratiske spelereglar, er svært viktig for legitimiteten i heile det vidare arbeidet med offshore vindkraft i Noreg?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3255 (2022-2023)

  Innlevert: 26.09.2023

  Sendt: 27.09.2023

  Besvart: 03.10.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Mener statsråden at eksisterende virksomhet som vil elektrifisere skal prioriteres før nye datasentre eller lignende ved ny nettutbygging i Grenland, og hvilke grep vil regjeringen ta for å sikre dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3244 (2022-2023)

  Innlevert: 25.09.2023

  Sendt: 26.09.2023

  Besvart: 29.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Stortinget ba regjeringen lage en delingsorden tilpasset næringsområder som åpner for deling over 1 MW. Dette kan løses på flere ulike måter. Vil statsråden vurdere en delingsordning for næringsområder som tillater deling mellom eiendommer og brukere innenfor et nærmere avgrenset område, geografisk eller innenfor en høyspentradial?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3239 (2022-2023)

  Innlevert: 25.09.2023

  Sendt: 26.09.2023

  Besvart: 02.10.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Hvorfor skal ikke offentligheten få innsyn i søknadene om havvindsubsidier, hvorfor kan ikke selskapene selv få gjøre et forsøk på å sladde informasjon de ikke vil ha ut, og hva tror statsråden dette gjør med legitimiteten til havvind-"kinderegget"?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3232 (2022-2023)

  Innlevert: 25.09.2023

  Sendt: 25.09.2023

  Besvart: 02.10.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Hvorfor stiller ikke olje- og energiministeren krav til konkrete planer og avsetninger i differansekontraktene til opprydning underveis i produksjonen og ved nedlegging av havvindinstallasjoner, og kan statsråden redegjøre for hvorfor det ikke er stilt strengere krav knyttet til problemene med opprydning underveis og ved endt levetid?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3231 (2022-2023)

  Innlevert: 25.09.2023

  Sendt: 25.09.2023

  Besvart: 29.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kan ministeren gi eit tidspunkt for når det kjem ei avgjerd frå olje- og energidepartementet om ei ny 420 kV kraftleidning frå Blåfalli i Kvinnherad kommune til Gismarvik i Tysvær kommune, ein ny Gismarvik transformatorstasjon og ei utviding av Blåfalli koplingsstasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3229 (2022-2023)

  Innlevert: 24.09.2023

  Sendt: 25.09.2023

  Besvart: 29.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Legger regjeringen opp til at flaskehalsinntekter fra prisregion NO2 Sør-Vestlandet skal brukes til å prioritere nettutvikling i Finnmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3212 (2022-2023)

  Innlevert: 21.09.2023

  Sendt: 22.09.2023

  Besvart: 27.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  I august var flaskehalsinntektene ifølge Europower 1,3 mrd. kroner. Det er som følge av store prisforskjeller i Sør-Norge der NO2 har hatt mye høyere strømpris. Statsråden har tidligere avslått tiltak, men vil statsråden sikre at disse enorme inntektene fra husholdninger og næringsliv i Rogaland, Agder og Vestfold og Telemark i NO2 betales tilbake til denne regionen, eller mener han det er riktig at disse midlene brukes til å senke nettleien i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3248 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 26.09.2023

  Besvart: 29.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Hvordan vurderer statsråden behovet for å dele NO4 og hvilke følger forventer statsråden en deling vil bety for tilgang og pris innenfor dagens NO4-prisområde, hvordan vurderer statsråden konsekvensen av en eventuell flytting av grensen mellom prisområde NO1 og prisområde NO2 for tilgang og pris for de største industrivirksomhetene på Østlandet, og hva forventer statsråden at en slik grensejustering mellom NO1 og NO2 vil ha å si for prisforskjellene mellom de to prisområdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:3202 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 20.09.2023

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 28.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Er statsråden komfortabel med avtalene Equinor har inngått med det kinesiske selskapet Cosl, gitt at selskapet ikke har vurdert avtalene opp mot verken sikkerhetsloven eller den nye sikkerhetspolitiske situasjonen Norge står i, eller vil regjeringen ta initiativ til å involvere Nasjonal sikkerhetsmyndighet (og evt. andre) for å forsikre om at Norges sikkerhet og interesser er ivaretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3200 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 20.09.2023

  Besvart: 28.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Hva er regjeringens vurdering av sikkerhetsimplikasjonene ved denne kontraktstildelingen, sett i lys av at regjeringen i fjor besluttet at kontroll med utvinning av petroleum på norsk sektor og transport av gass i rør til Europa skal forstås som «grunnleggende nasjonal funksjon» etter sikkerhetsloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3199 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 20.09.2023

  Besvart: 27.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Har regjeringen vurdert de sikkerhetspolitiske implikasjonene ved denne kontraktstildelingen, og hva er i så fall denne vurderingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:3196 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 20.09.2023

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Besvart: 27.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  I lys av Kinas stadig økende militære press mot Taiwan og Forsvarskommisjonens omtale av Kina som en langsiktig trussel mot demokratiene i Norge og Europa. Hvilke sikkerhetspolitiske vurderinger har regjeringen gjort før Equinor tegnet kontraktene, og hva mener Utenriksministeren om at Kina nå kontrollerer 5 av 13 borerigger på norsk sokkel og får tilgang til kritisk nasjonal infrastruktur og sensitive data om norsk energiproduksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3192 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 20.09.2023

  Besvart: 27.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Kutt i energibruk i bygg og ny lokal energiproduksjon, spesielt i form av solenergi, kan bidra med så mykje som ein fjerdedel av det vi treng av ny krafttilgang i Noreg innan 2030. Vil regjeringa følgje opp den nye tilrådinga frå LO og NHO om skjerpa mål for redusert energibruk i bygg og nye og forsterka tiltak for å kutte energibruk i bygg, herunder auka økonomisk støtte til alle typar enøk-tiltak i alle typar bygg, og er statsråden enig i at ei slik forsterka ENØK-satsing er samfunnsøkonomisk fornuftig og nødvendig?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3169 (2022-2023)

  Innlevert: 17.09.2023

  Sendt: 18.09.2023

  Besvart: 21.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Når vil statsråden sørge for at det foreligger en konsesjon på ny kraftlinje fra Blåfalli til Gismarvik?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:3164 (2022-2023)

  Innlevert: 15.09.2023

  Sendt: 18.09.2023

  Besvart: 21.09.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

  Statnett har hatt svært høye flaskehalsinntekter det siste året både på intern kraftflyt i Norge, men også mot utlandet. Inntektene vil trolig også være høye i tiden framover. Flaskehalsinntektene er vesentlig større i noen regioner i forhold til andre, hvorav NO2 står som regionen med desidert størst inntekter. Midlertidig forskrift hos Statnett refunderer disse flaskehalsinntektene, for å redusere nettleien til strømkundene. Hvilken fordelingsnøkkel refunderes flaskehalsinntektene etter, og hvor mye får NO2 refundert?