Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 20 av 76)
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2671 (2020-2021)

  Innlevert: 30.06.2021

  Sendt: 30.06.2021

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 15.07.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva vil statsråden gjøre for at handelsstanden øker inntektene sine og vil regjeringen sørge for å la de kommunene, som selv ønsker å holde åpent i de mest travle sommermånedene, ha søndagsåpent uten overkjøring fra staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2631 (2020-2021)

  Innlevert: 28.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Besvart: 01.07.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  I mange år har representanter i de fylkeskommunale ungdomsrådene jobbet mot sentrale myndigheter for å få etablert et nasjonalt ungdomsråd, der representanter fra hele landet kan jobbe med saker som ungdom selv ønsker å løfte, på deres premisser. Opprettelse av ungdomsråd i alle kommuner og fylkeskommuner er nå et krav i kommuneloven, og da er mangelen på et tilsvarende organ på nasjonalt nivå blitt enda mer synlig. Er det ønskelig med et nasjonalt ungdomsråd, og vil et nasjonalt ungdomsråd få ressurser til etablering og drift?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2615 (2020-2021)

  Innlevert: 27.06.2021

  Sendt: 28.06.2021

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 15.07.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Parallelt med økning i antall elbiler har det oppstått en rekke selskaper som tilbyr "pakker" med ladepunkt, strøm og drift av privat ladeinfrastruktur. Flere leverandører er useriøse, tar økende og urimelig egenandel og/eller sier opp avtalen uten varsel. Folk opplever at de plutselig er uten lademulighet, de vet ikke om investering i ladepunkt kan brukes av ny leverandør eller opplever at strømregningen for elbil blir urimelig høy. Overlater statsråden dette til markedet eller hvilke tiltak vil bli tatt for å regulere markedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2579 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 01.07.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  I Granavolden-plattformen lover regjeringen at den vil innføre et fritidskort for alle barn fra 6 til fylte 18 år. Hvor mye mer vil det koste å gjøre dagens prøveprosjekt med nasjonal fritidskortordning tilgjengelig for alle barn fra 6 til fylte 18 år, ikke bare noen få utvalgte kommuner, og videre, hvor store vil utviklingskostnadene (alle kostnader som ikke går direkte til barna og familiene) av dette tiltaket til slutt være?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2564 (2020-2021)

  Innlevert: 25.06.2021

  Sendt: 25.06.2021

  Besvart: 01.07.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Når og hvordan vil statsråden følge opp stortingets vedtak om §6 andre ledd i trossamfunnsloven om å nekte tilskudd til tros- og livssynssamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2518 (2020-2021)

  Innlevert: 18.06.2021

  Sendt: 21.06.2021

  Besvart: 24.06.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva tenker statsråden om at 43% av foreldre med lav inntekt føler de ikke kan gi barna sine en god sommerferie, Blå Kors må avvise 3 av 4 som søker på ferietilbud, og er ekstrabevilgningen til organisasjoner som lager ferietilbud for barn i familier med dårlig råd tilstrekkelig til å innvilge alle søknader som har blitt avslått/avkortet, men der tilbudet kan oppskaleres i 2021 dersom tilskuddet økes, og kan statsråden legge fram en oversikt over antall søknader, omsøkt beløp og tildelinger så langt, fordelt per organisasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2440 (2020-2021)

  Innlevert: 11.06.2021

  Sendt: 14.06.2021

  Besvart: 21.06.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvordan vil statsråden sikre at kommuner etterlever sin plikt til å føre tilsyn med fosterhjem?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2368 (2020-2021)

  Innlevert: 03.06.2021

  Sendt: 04.06.2021

  Besvart: 10.06.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Innenfor statens ansvarsområde utgjorde utgifter til kjøp av private barnevernstjenester om lag 2,7 mrd. kroner. Innenfor kommunenes ansvarsområde anslår Velferstjenesteutvalget utgifter på rundt 3 mrd. kroner. Noen av aktørene er ideelle, mens en stor andel er kommersielle profittmotiverte konsern. Kan statsråden informere om når kontraktene med kommersielle aktører innenfor barnevernsinstitusjoner går ut, og legge fram oversikt over kontraktvarighet for avtaler inngått med kommersielle selskaper innenfor statens ansvarsområde?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2143 (2020-2021)

  Innlevert: 06.05.2021

  Sendt: 07.05.2021

  Besvart: 18.05.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva vil statsråden gjøre for å gi kommunen forutsigbarhet om de økonomiske rammene rundt barnevernsreformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2115 (2020-2021)

  Innlevert: 04.05.2021

  Sendt: 04.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden sørge for at Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) beholder den regioninndelingen det har i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2103 (2020-2021)

  Innlevert: 03.05.2021

  Sendt: 03.05.2021

  Besvart: 06.05.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Da farmen-paret Lene og Tonje skulle bli foreldre, ble de møtt med hets og stygge kommentarer på nett. Vil statsråden bruke denne anledningen til å aktivt ta avstand fra homohatet som har kommet frem i forbindelse med det lesbiske paret som har uttalt offentlig at de skal bli foreldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1895 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart på vegne av: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 19.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Mener statsråden at dagens saksbehandlingstid i saker om utlegg og gjeldsordning er akseptabel; hva mener statsråden er årsaken til den lange saksbehandlingstiden mange steder i Norge; hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å bedre situasjonen; hvilke endringer i dagens gjeldsordning mener statsråden må gjøres og når vil regjeringen legge frem forslag til ny gjeldsordningslov?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1847 (2020-2021)

  Innlevert: 07.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Besvart: 13.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Barn i spesielt sårbare situasjoner i barnevernet har hatt store belastninger i dette året. I 2020 ble utvalgte barnevernsansatte med på listen over samfunnskritiske personell. Er ansatte i barnevernet fremdeles på den listen, har man utvidet den ved å ta med alle ansatte i barnevernet og hvis ikke, når ble de eventuelt tatt ut av lista og med hvilken begrunnelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1802 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 13.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  I regjeringens hurtigbosettingsprosjekt av enslige mindreårige asylsøkere, som Aberia AS etter en anbudskonkurranse skal drifte, er det lagt opp til at omsorgstilbudet ikke skal være juridisk forankret i barnevernsloven, men at «omsorgen ikke skal være kvalitativt dårligere enn tilsvarende plassering i fosterhjem». Hvordan vil regjeringen sikre kvaliteten på omsorgstilbudet som gis, hvilke kvalitetskrav stilles til omsorgen, hvordan forankres bosettingen juridisk og hvem skal føre tilsyn med at kravene blir fulgt?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1769 (2020-2021)

  Innlevert: 24.03.2021

  Sendt: 25.03.2021

  Besvart: 06.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvorfor er ikke de ideelle aktørene i barnevernet, de ansatte og flere brukergrupper representert i det nylig nedsatte ekspertutvalget som skal gjennomgå norsk barnevern med mål om å bedre rettsikkerheten i alle ledd av tjenesten, og hva har vært kriteriene til departementet når de har satt sammen ekspertutvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1844 (2020-2021)

  Innlevert: 23.03.2021

  Sendt: 07.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Det er viktig at midler som bevilges til bekjempelse av barnefattigdom over ulike departement, evalueres ut fra om det har bidratt til sosiale forbedringer både for den enkelte og for samfunnet. Er det gjort sosialfaglige evalueringer av de ulike bevilgningene som er gitt til ulike aktører for å bekjempe barnefattigdom og hvis ikke, hvorfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1745 (2020-2021)

  Innlevert: 22.03.2021

  Sendt: 23.03.2021

  Besvart: 26.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Jeg registrerer at ministeren har satt ned et utvalg for å se på rettssikkerheten i barnevernet og at ministeren har prioritert å ta med representant for kommersiell sektor i utvalget men utelatt å ta noen fra ideell sektor. Stortinget har gitt føringer om at andelen ideelle i institusjonsbarnevernet skal økes med inntil 40 % på bekostning av den kommersielle andelen. Til tross for dette har ikke ministeren prioritert å ta med noen fra ideell sektor. Hva er begrunnelsen for at kommersielle og ikke ideelle fikk plass i utvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1741 (2020-2021)

  Innlevert: 22.03.2021

  Sendt: 23.03.2021

  Besvart: 09.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden utarbeide en tverrsektoriell og helhetlig tiltaksplan slik at barn i sårbare situasjoner i hele Norge får hjelp for motvirke de svært bekymringsfulle meldingene vi får om at barn ikke får innfridd de rettigheter de har bl.a. mht. skolegang, beskyttelse mot vold og oppfølging ut fra det enkelt barns behov på grunn av pandemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1692 (2020-2021)

  Innlevert: 18.03.2021

  Sendt: 18.03.2021

  Besvart: 26.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvor mye er bevilget totalt til fritidskortordningen i regi av regjeringens prøveordning, og hvor mye av dette har gått til faktiske fritidskort til barn fram til og med 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1685 (2020-2021)

  Innlevert: 17.03.2021

  Sendt: 18.03.2021

  Besvart: 26.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvor mange fedre er det som pr. mars 2021 ikke har selvstendig uttaksrett til foreldrepenger, og er statsråden enig i at det er hjerterått at f.eks. kreftsyke fedre blir frarøvet sin mulighet til å ha permisjon med barn?