Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 20 av 61)
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2159 (2023-2024)

  Innlevert: 30.05.2024

  Sendt: 30.05.2024

  Til behandling

  Kan jeg få en oversikt over andelen ekteskap som ender med skilsmisse fordelt på opprinnelsesland, og også hvis mulig andelen som får barn med sin fraskilte ektefelle, også fordelt på opprinnelsesland?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2063 (2023-2024)

  Innlevert: 16.05.2024

  Sendt: 16.05.2024

  Besvart: 30.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvor mye har kapasiteten i barnevernet økt som følge av at regjeringen har øremerket store summer til statlig og ideell vekst i barnevernet, og kan det også bes om en oversikt over utviklingen i antall og andel barnevernsplasseringer i alle kategorier for de siste fire årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1977 (2023-2024)

  Innlevert: 05.05.2024

  Sendt: 06.05.2024

  Besvart: 14.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvordan mener ministeren at den varslede nedleggelsen av Bjørgvin ungdomssenter Bønesstølen harmonerer med den nye retningen for barnevernet, og vil ministeren høre på ungdommen og ta grep for å stanse nedleggelsen slik at flere liv kan reddes eller i det minste gi et svar på hva som skal være alternativt hjelpetilbud til denne sårbare gruppen?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1934 (2023-2024)

  Innlevert: 30.04.2024

  Sendt: 02.05.2024

  Besvart: 10.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Når har statsråden tenkt å følge opp Barnevernsinstitusjonsutvalgets rapport (NOU 2023: 24 «Med barnet hele vegen»), og hva har statsråden tenkt å foreta seg i mellomtiden for å bedre leveforholdene for de rundt 1000 barna som bor på barnevernsinstitusjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Turid Kristensen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1906 (2023-2024)

  Innlevert: 28.04.2024

  Sendt: 29.04.2024

  Besvart: 06.05.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan statsråden gjøre rede for status i arbeidet med å utvide Gjeldsregisteret til å omfatte alle typer gjeld, både med og uten sikkerhet, samt når vi kan forvente at de utvidelsene et samlet Storting har vedtatt vil være på plass, og kan statsråden også bes om å gjøre rede for arbeidet som har vært gjort for å avklare konsekvensene for personvernet og for plassering av Gjeldsregisteret i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1832 (2023-2024)

  Innlevert: 22.04.2024

  Sendt: 22.04.2024

  Besvart: 26.04.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Er statsråden klar over at nedprioriteringen av institusjoner for akuttplassering av barn under 18 år har nådd et kritisk punkt, der kommuner nærmest ikke har kapasitet til å ta imot barn som omfattes av barnevernsloven § 4-4 og § 6-2?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1818 (2023-2024)

  Innlevert: 19.04.2024

  Sendt: 22.04.2024

  Besvart: 29.04.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Vil statsråden fremme lovforslag om å utvide muligheten for at en søker om adopsjon men er gift eller samboende, også skal kunne adoptere alene dersom barnet er søkerens tidligere fosterbarn?
 • Skriftlig spørsmål fra Anne Kristine Linnestad (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1796 (2023-2024)

  Innlevert: 18.04.2024

  Sendt: 18.04.2024

  Besvart: 25.04.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Høyesterett avsa 25. januar 2022 en dom som satte til side Bufdirs praksis i barnebortføringssaker hvor barn, som er norske statsborgere, er tatt ut av landet før tiltaksbegjæring er sendt. Bufdir har gitt uttrykk for at deres forståelse av regelverket ikke har vært feil. Hvordan vil statsråden sørge for at direktoratet endrer sin praksis i samsvar med Høyesteretts dom?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1792 (2023-2024)

  Innlevert: 17.04.2024

  Sendt: 17.04.2024

  Besvart: 22.04.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvordan og eventuelt når vil familieministeren følge opp Bufdirs anbefaling om å midlertidig stanse utenlandsadopsjoner til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1772 (2023-2024)

  Innlevert: 16.04.2024

  Sendt: 16.04.2024

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 23.04.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Domkirken henger uløselig sammen med grunnleggingen av Stavanger by. Den er en viktig del av vår identitet og historie, og neste år skal vi feire at både byen og domkirken blir 900 år. Det fremstår urimelig dersom innbyggerne våre skal ta regningen for at forskriftsarbeidet i regjeringen har tatt lang tid, og det tror jeg heller ikke er statsrådens intensjon eller ønske. Vil statsråden derfor åpne for at forskriften kan gis en viss tilbakevirkende kraft, eller bidra til andre løsninger for domkirkeprosjektet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1741 (2023-2024)

  Innlevert: 12.04.2024

  Sendt: 12.04.2024

  Besvart: 22.04.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Vold er ingen diagnose, men vi vet at diagnosene står i kø i etterkant av hva disse barna er utsatt for. Likevel er det typisk nok slik at disse barna faller mellom forskjellige stoler, fordi de ikke passer inn i én diagnose, kategori eller liknende. Jeg lurer på om statsråden er enig i at økonomi ikke burde stå i veien for deltakelse ved Stine Sofie Senteret, og om hun vil vurdere ulike muligheter for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, opplæringspenger eller liknende?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1700 (2023-2024)

  Innlevert: 08.04.2024

  Sendt: 08.04.2024

  Besvart: 15.04.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan statsråden redegjøre for årsakene til at arbeidet med ny barnelov har tatt så lang tid og hvorfor en proposisjon om ny barnelov ikke er varslet denne våren, på tross av at det straks har gått tre år siden høringsfristen på NOU 2020: 14 gikk ut, og kan statsråden anslå når en proposisjon om ny barnelov vil komme til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1525 (2023-2024)

  Innlevert: 12.03.2024

  Sendt: 13.03.2024

  Besvart: 18.03.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Vil statsråden ta initiativ til at det igangsettes undersøkelser av om det er slik at statsstøtte kan ha blitt sendt ut av Norge siden 2019 i perioden frem til menigheten ikke lenger fikk statsstøtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1351 (2023-2024)

  Innlevert: 25.02.2024

  Sendt: 26.02.2024

  Besvart: 05.03.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Er statsråden eng i at det, for å få tilstrekkelig ressurser og oppmerksomhet om de viktige 1001 første dagene er nødvendig å legge frem en egen stortingsmelding framfor å innlemme temaet som en del av en mer generell stortingsmelding om sosial mobilitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1330 (2023-2024)

  Innlevert: 22.02.2024

  Sendt: 23.02.2024

  Besvart: 04.03.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Vil statsråden ta raskt initiativ til at det kommunale barnevernet kan kjøpe plasser direkte når Bufetat bryter bistandsplikten, og er hun villig til å se på lovverket på lenger sikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1310 (2023-2024)

  Innlevert: 21.02.2024

  Sendt: 22.02.2024

  Besvart: 04.03.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hva vil ministeren helt konkret gjøre for at utsatte barn skal få bedre helsehjelp og ikke bli kasteballer i systemet, og hvordan vil hun følge opp denne rapporten?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1289 (2023-2024)

  Innlevert: 19.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 26.02.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan statsråden gi en redegjørelse for hvordan man bekjemper barneekteskap i dag og kan hun gi en oversikt over hvor mange «barneekteskap» som er godkjent etter unntakene i ekteskapsloven om 18 års aldersgrense de siste 3 årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1268 (2023-2024)

  Innlevert: 16.02.2024

  Sendt: 16.02.2024

  Besvart: 22.02.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hva konkret mener statsråden det kommunale barnevernet skal foreta seg de gangene Bufetat ikke klarer å innfri sin pålagte bistandsplikt, og er dagens lovverk utformet for å håndtere sike situasjoner godt nok?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1235 (2023-2024)

  Innlevert: 13.02.2024

  Sendt: 14.02.2024

  Besvart: 21.02.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hva har statsråden foretatt seg for å starte et arbeid med å se på en eventuell etablering av et kompetansesenter for barn og unges medvirkning siden mars 2023?
 • Skriftlig spørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1234 (2023-2024)

  Innlevert: 13.02.2024

  Sendt: 14.02.2024

  Besvart: 22.02.2024 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan statsråden redegjøre for den nevnte arbeidsgruppens arbeid og hvordan regjeringen planlegger å følge opp arbeidsgruppens forslag?