Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 20 av 38)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1290 (2019-2020)

  Innlevert: 31.03.2020

  Sendt: 31.03.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre tilbud til utsatt ungdom i Vadsø og Østfinnmark, og vil han drøfte dette med lokale myndigheter etter nedlegging av ungdomssenteret?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1245 (2019-2020)

  Innlevert: 16.03.2020

  Sendt: 16.03.2020

  Besvart: 24.03.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden sørge for at dagligvarebutikker kan tillates å holde sitt hovedareal åpent på søndager i denne utfordrende tiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1219 (2019-2020)

  Innlevert: 11.03.2020

  Sendt: 12.03.2020

  Besvart: 20.03.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Det er opprettet to institusjoner der spesialisthelsetjenesten og barnevernet samarbeider om kartlegging, behandling og oppfølging av barn i barnevernet. Hvilke forpliktelser er lagt i forskrifter og tildelingsbrev til henholdsvis spesialisthelsetjenesten og det kommunale barnevernet i disse, og hvordan fordeles finansieringen mellom det kommunale barnevernet og spesialisthelsetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1179 (2019-2020)

  Innlevert: 06.03.2020

  Sendt: 09.03.2020

  Besvart: 16.03.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Sentre for barn og foreldre er et viktig tilbud for tidlig innsats i barnevernet. To slike sentre som er drevet ideelt står nå etter anbudskonkurranser i fare for nedleggelse, fordi de har mistet rammeavtale eller fått redusert antall plasser i kontrakten med Bufdir. Vil statsråden gripe inn for å sikre disse sentrene, og mener statsråden at anbud er en hensiktsmessig måte innhente særlig ideelle leverandører av slike sentre spesielt og til barnevernet generelt?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1047 (2019-2020)

  Innlevert: 21.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Besvart: 02.03.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden sette inn tiltak som sikrer at de barna som bor på barnevernsinstitusjon får en god og trygg oppvekst og nødvendig omsorg og oppfølging?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1017 (2019-2020)

  Innlevert: 19.02.2020

  Sendt: 20.02.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 27.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Tidligere finansierte staten 80 prosent av krisesentrene, men for ti år siden ble hele finansieringen kommunens ansvar. Siden loven trådte i kraft i 2010 er seks krisesentre nedlagt, og enda flere melder om manglende ressurser. 8,2 % av kvinnene i Norge har vært utsatt for alvorlig vold fra partner (sparket, tatt kvelertak på, banket opp). De som blir utsatt for vold trenger trygghet og må sikres den hjelpen de trenger. Hvilken konkrete tiltak vil regjeringen iverksette for å sikre krisesentertilbudet i hele landet, og vil statsråden sørge for at voldsutsatte får en trygg havn, også hvis det innebærer at staten må finansiere deler av tilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1013 (2019-2020)

  Innlevert: 19.02.2020

  Sendt: 20.02.2020

  Besvart: 27.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvilke grep vil statsråden ta for å forenkle byråkratiet knyttet til søknad om foreldrepenger, og spesielt til det rigide regelverket rundt tidsfrist for fars søknad?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1002 (2019-2020)

  Innlevert: 18.02.2020

  Sendt: 19.02.2020

  Besvart: 27.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvordan vil statsråden sikre at fylkesmennene har nok ressurser til å utføre lovpålagte tilsyn av barnevernsinstitusjoner, samt påse at tilsynene utføres på tidspunkt hvor barna kan bidra med sine innspill i tilsynene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:969 (2019-2020)

  Innlevert: 16.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Besvart: 24.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Aftenposten har søndag 16. februar 2020 en artikkel om datofella når det gjelder foreldrepermisjon, der nybakte foreldre kan tape store penger i tilfeller der foreldre ikke tar ut foreldrepengene sammenhengende. Med hvilken hjemmel avkorter Nav foreldrepengene dersom far søker etter at mor er ferdig med sin permisjon, men fortsatt er hjemme med barnet i ferie eller ulønnet permisjon, og hva vil statsråden gjøre på hvilket tidspunkt, for å rette opp denne systemfeilen?
 • Skriftlig spørsmål fra Olav Urbø (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:922 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Kan vi få en oversikt over hvor mye departementet og BUFDIR totalt har brukt på PR- og kommunikasjonstjenester samt prosjektnavn, hvem som gjorde oppdraget og beløp pr. prosjekt årene 2017, 2018 og 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:915 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 11.02.2020

  Besvart: 18.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Å ta fra foreldre deres barn er en svært dramatisk og inngripende handling. Men noen ganger helt nødvendig. Her viser imidlertid reportasjen at det er svikt i prosedyrer og håndtering av en omsorgsoverdragelse. Forløpet til omsorgsoverdragelser kan være langvarige slik som her, og familiene lever i konstant press og i en krisetilstand. Hva vil ministeren gjøre for å sikre at barn blir ivaretatt i slike krevende situasjoner, herunder at barnevernet og politiet har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre en omsorgsovertakelse på en god måte, og hva vil ministeren gjøre for å få antall akutte omsorgsoverdragelser ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:913 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 11.02.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 19.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden vurdere regelverket, slik at foreldre der den ene soner en fengselsdom også får sin rettmessige permisjonstid og foreldrepenger?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:852 (2019-2020)

  Innlevert: 03.02.2020

  Sendt: 04.02.2020

  Besvart: 11.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvordan er de beskrevne 2 mrd. kroner blitt brukt, hvor mange barn/unge har fått slike tilbud, hva koster anbuds-byråkratiet/tilrettelegginga for slike kjøp,-er disse kostnadene med i de to milliardene, og hvordan beløper summen seg på hver enkelt tilbyder?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:846 (2019-2020)

  Innlevert: 31.01.2020

  Sendt: 03.02.2020

  Besvart: 10.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden undersøke nærmere om barn adoptert til Norge har blitt tatt fra sine foreldre på ulovlig vis, og vil det vurderes en undersøkelse eller gransking?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:664 (2019-2020)

  Innlevert: 09.01.2020

  Sendt: 10.01.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 21.01.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvor mange foreldre får hvert år helt eller delvis avslag fra NAV på søknader om utsatt uttak av foreldrepenger, fordi de søker for sent?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:663 (2019-2020)

  Innlevert: 09.01.2020

  Sendt: 09.01.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 20.01.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Nav krever at en mor som har bodd i Norge i 19 år, er gift med en norsk mann og har 4 norske barn, må betale tilbake både barnetrygd, fødselspenger og kontantstøtte fordi hun nå er utvist. Dette virker totalt urimelig og en praksis jeg ikke har hørt om før. Mener statsråden dette er korrekt lovanvendelse og er det ufravikelig praksis i disse saken og hvor mange saker er i så fall håndtert på denne måten?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:662 (2019-2020)

  Innlevert: 09.01.2020

  Sendt: 09.01.2020

  Besvart: 16.01.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  I 2017 innførte regjeringen et botidskrav på fem år for rett til kontantstøtte. KrF fremmet et forslag om å endre dette botidskravet, jf. Dokument nr. 8:43 S (2017-2018) – endring av botidskravet for rett til kontantstøtte. Daværende barne- og likestillingsminister Solveig Horne informerte i sitt svarbrev til familie- og kulturkomiteen at ordningen ville bli evaluert etter ett års tid, for å undersøke om den har fungert etter hensikten. Hva er status på denne evalueringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:570 (2019-2020)

  Innlevert: 16.12.2019

  Sendt: 16.12.2019

  Besvart: 06.01.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva hadde konsekvensene for Barne- og familiedepartementet og underliggende etater vært dersom Arbeiderpartiet og Senterpartiet hadde fått gjennomslag for å kutte konsulentbruken med henholdsvis 17,7 og 7,2 millioner kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:567 (2019-2020)

  Innlevert: 16.12.2019

  Sendt: 16.12.2019

  Besvart: 06.01.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  I 2017 kunne Bufdir fortelle at de ikke hadde oversikt over tvangsbruk i private barnevernsinstitusjoner da dette ikke ble registrert i systemet. Praksisen skulle endres og private institusjoner skulle på lik linje med de statlige barneverninstitusjonene registrere tvangsbruk. Hvilken rutiner har man i dag for registrering av tvangsbruk i private barnevernsinstitusjoner, og kan statsråden legge ved statistikk på tvangsbruk i private barnevernsinstitusjoner fra 2018 til d.d.?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:532 (2019-2020)

  Innlevert: 12.12.2019

  Sendt: 12.12.2019

  Besvart: 19.12.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barnevernet og andre norske myndigheter trygger barns rettigheter i tilfeller der barn sendes ut av landet?