Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 20 av 66)
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1933 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Til behandling

  Utviklingshemmede i Norge har ikke rett til bolig. Kommunene skal ifølge loven bare «legge til rette for bolig». I Oslo er det begrenset med offentlige initiativ til å skaffe bolig. En foreldregruppe gikk derfor sammen for å bygge og finansiere et bofellesskap for ti utviklingshemmede i Oslo. De opplever nå store problemer med skattevesenet, bl.a. pga moms. Vil statsråden ta initiativ til å hjelpe foreldrene og gjøre det lettere for foresatte som tar initiativer for å hjelpe sine barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1895 (2020-2021)

  Innlevert: 11.04.2021

  Sendt: 12.04.2021

  Til behandling

  Mener statsråden at dagens saksbehandlingstid i saker om utlegg og gjeldsordning er akseptabel, hva mener statsråden er årsaken til den lange saksbehandlingstiden mange steder i Norge, hvilke strakstiltak vil statsråden iverksette for å bedre situasjonen, hvilke endringer i dagens gjeldsordning mener statsråden må gjøres og når vil regjeringen legge frem forslag til ny gjeldsordningslov?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1847 (2020-2021)

  Innlevert: 07.04.2021

  Sendt: 08.04.2021

  Besvart: 13.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Barn i spesielt sårbare situasjoner i barnevernet har hatt store belastninger i dette året. I 2020 ble utvalgte barnevernsansatte med på listen over samfunnskritiske personell. Er ansatte i barnevernet fremdeles på den listen, har man utvidet den ved å ta med alle ansatte i barnevernet og hvis ikke, når ble de eventuelt tatt ut av lista og med hvilken begrunnelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1802 (2020-2021)

  Innlevert: 26.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Besvart: 13.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  I regjeringens hurtigbosettingsprosjekt av enslige mindreårige asylsøkere, som Aberia AS etter en anbudskonkurranse skal drifte, er det lagt opp til at omsorgstilbudet ikke skal være juridisk forankret i barnevernsloven, men at «omsorgen ikke skal være kvalitativt dårligere enn tilsvarende plassering i fosterhjem». Hvordan vil regjeringen sikre kvaliteten på omsorgstilbudet som gis, hvilke kvalitetskrav stilles til omsorgen, hvordan forankres bosettingen juridisk og hvem skal føre tilsyn med at kravene blir fulgt?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1769 (2020-2021)

  Innlevert: 24.03.2021

  Sendt: 25.03.2021

  Besvart: 06.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvorfor er ikke de ideelle aktørene i barnevernet, de ansatte og flere brukergrupper representert i det nylig nedsatte ekspertutvalget som skal gjennomgå norsk barnevern med mål om å bedre rettsikkerheten i alle ledd av tjenesten, og hva har vært kriteriene til departementet når de har satt sammen ekspertutvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1844 (2020-2021)

  Innlevert: 23.03.2021

  Sendt: 07.04.2021

  Besvart: 14.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Det er viktig at midler som bevilges til bekjempelse av barnefattigdom over ulike departement, evalueres ut fra om det har bidratt til sosiale forbedringer både for den enkelte og for samfunnet. Er det gjort sosialfaglige evalueringer av de ulike bevilgningene som er gitt til ulike aktører for å bekjempe barnefattigdom og hvis ikke, hvorfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1745 (2020-2021)

  Innlevert: 22.03.2021

  Sendt: 23.03.2021

  Besvart: 26.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Jeg registrerer at ministeren har satt ned et utvalg for å se på rettssikkerheten i barnevernet og at ministeren har prioritert å ta med representant for kommersiell sektor i utvalget men utelatt å ta noen fra ideell sektor. Stortinget har gitt føringer om at andelen ideelle i institusjonsbarnevernet skal økes med inntil 40 % på bekostning av den kommersielle andelen. Til tross for dette har ikke ministeren prioritert å ta med noen fra ideell sektor. Hva er begrunnelsen for at kommersielle og ikke ideelle fikk plass i utvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1741 (2020-2021)

  Innlevert: 22.03.2021

  Sendt: 23.03.2021

  Besvart: 09.04.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden utarbeide en tverrsektoriell og helhetlig tiltaksplan slik at barn i sårbare situasjoner i hele Norge får hjelp for motvirke de svært bekymringsfulle meldingene vi får om at barn ikke får innfridd de rettigheter de har bl. a mht skolegang, beskyttelse mot vold og oppfølging ut fra det enkelt barns behov på grunn av pandemien?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1692 (2020-2021)

  Innlevert: 18.03.2021

  Sendt: 18.03.2021

  Besvart: 26.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvor mye er bevilget totalt til fritidskortordningen i regi av regjeringens prøveordning, og hvor mye av dette har gått til faktiske fritidskort til barn fram til og med 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1685 (2020-2021)

  Innlevert: 17.03.2021

  Sendt: 18.03.2021

  Besvart: 26.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvor mange fedre er det som pr. mars 2021 ikke har selvstendig uttaksrett til foreldrepenger, og er statsråden enig i at det er hjerterått at f.eks. kreftsyke fedre blir frarøvet sin mulighet til å ha permisjon med barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1674 (2020-2021)

  Innlevert: 17.03.2021

  Sendt: 17.03.2021

  Besvart: 25.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  AAP-aksjonen er en organisasjon som representerer syke og sårbare grupper i samfunnet. Deres leder opplever å bli blokkert i sosiale medier, av regjeringspartiet Høyre og av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Kan ministeren bekrefte dette og svare på hva som er årsaken til at lederen i AAP-aksjonen har blitt blokkert?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1622 (2020-2021)

  Innlevert: 12.03.2021

  Sendt: 15.03.2021

  Besvart: 22.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Svartebørsproblematikk brer om seg. For eksempel i forbindelse med lanseringen av spillmaskiner fra Sony og Microsoft med begrenset antall produkter på markedet, der store volum kjøpes opp og selges videre privat til høyere pris. Vil statsråden foreta seg noe for å motvirke dette, for eksempel å vurdere å utvide svartebørs-paragrafen til å gjelde flere produkter enn i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1596 (2020-2021)

  Innlevert: 10.03.2021

  Sendt: 11.03.2021

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 18.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Tall fra politidistriktene viser at det har vært en kraftig økning i voldssaker mot barn etter at samfunnet stengte ned. På nrk.no (10.mars) kan en lese at statsråd Melby sier at barn som har det vanskelig må ikke få det verre, og at de som har behov for det har rett på fysisk tilbud i skoler og barnehager. Det var et meget upresist svar fra statsråden, og tar i så måte ikke tak i problemet med økt fysisk vold mot barn. Hvilke konkrete grep vil regjeringen og statsråden ta for å nå bedre barn som utsettes for vold i hjemmet?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1593 (2020-2021)

  Innlevert: 10.03.2021

  Sendt: 11.03.2021

  Besvart: 18.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Kan statsråden redegjøre for status på dette arbeidet og hvilke lovendringer han evt ser for seg at det er behov for å fremme?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1588 (2020-2021)

  Innlevert: 10.03.2021

  Sendt: 10.03.2021

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 26.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden endre regelverket slik at også det å være aktiv arbeidssøker oppfyller aktivitetskravet, slik at far kan ta ut sin del av den felles foreldrepermisjonen hvis mor er aktiv arbeidssøker?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1582 (2020-2021)

  Innlevert: 09.03.2021

  Sendt: 10.03.2021

  Besvart: 15.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Barne- og familieministeren varsler på VG.no 18.februar at hans parti vil stemme for å avkriminalisere mindre mengder narkotika til eget bruk. Med utgangspunkt i barne- og familieministerens ansvarsområde, hva er årsaken til at han stiller seg bak regjeringens forslag til rusreform, og hvilke positive, negative og eventuelt uavklarte sider ser han ved prop. 92L (2020-2021) Rusreformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (Uav) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1513 (2020-2021)

  Innlevert: 05.03.2021

  Sendt: 05.03.2021

  Besvart: 10.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Kan statsråden avklare hvilke regler som gjelder for foreldrenes mulighet for å ta opptak av møter og samvær i regi av barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristin Ørmen Johnsen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1502 (2020-2021)

  Innlevert: 04.03.2021

  Sendt: 05.03.2021

  Besvart: 12.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Da Stortinget vedtok ny trossamfunnslov ble regjeringen samtidig bedt om et forslag til lovendringer med sikte på å forby faste etter-skole-tilbud med overnatting. Stortinget ønsket også å nekte tros- og livssynsamfunn som tar imot bidrag fra stater som ikke respekterer retten til tros- og livssynsfrihet, tilskudd og tok inn en bestemmelse om dette i § 6. Det er snart et år siden trossamfunnsloven ble vedtatt og jeg vil derfor vite status for oppfølgingen av Stortingets vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1493 (2020-2021)

  Innlevert: 04.03.2021

  Sendt: 04.03.2021

  Besvart: 09.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden snarlig legge frem forslag om en lovbestemt nedre aldersgrense for å anerkjenne ekteskap inngått i utlandet, herunder en 18-årsgrense?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1476 (2020-2021)

  Innlevert: 02.03.2021

  Sendt: 03.03.2021

  Besvart: 09.03.2021 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva er begrunnelsen for tildelingen som gir 22 skattkammere i regi av Kirkens Bymisjon 6,55 mill. kroner, mens 139 BUA-sentraler i 118 kommuner får 12,8 mill.?