Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 20 av 42)
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2162 (2021-2022)

  Innlevert: 25.05.2022

  Sendt: 25.05.2022

  Til behandling

  Hvordan følger barne- og familieministeren opp, på kort og lengre sikt, kravet om kompetanse som ble vedtatt i barnevernsloven?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2152 (2021-2022)

  Innlevert: 24.05.2022

  Sendt: 25.05.2022

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hva som konkret gjøres for å gi barn, som er under barnevernets omsorg, trygghet og nødvendig helsehjelp
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2119 (2021-2022)

  Innlevert: 20.05.2022

  Sendt: 23.05.2022

  Til behandling

  I styringsdialogen med Bufdir har departementet gitt en muntlig føring om at direktoratet skal skille mellom store kommersielle leverandører og andre leverandører i anskaffelsen av institusjonsplasser innen barnevernet. Hva er bakgrunnen for at denne føringen ble gitt muntlig, hva er forventningene til Bufdir og fremdrift, og er det i tråd med anskaffelsesregelverket å diskriminere aktører på bakgrunn av konsernmodellstruktur og størrelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2111 (2021-2022)

  Innlevert: 20.05.2022

  Sendt: 20.05.2022

  Til behandling

  Barne- og familiedepartementets og Bufdirs tolkning av de nye kompetansekravene i Barnevernet når det gjelder vikarer har skapt utfordringer for institusjonene med å sikre forsvarlig bemanning. Mener statsråden det er rimelig og riktig at barneverninstitusjoner ikke skal ha tilgang til etablert og opplært vikarkompetanse, og mener hun det er rimelig at studenter i barnevernsfag ikke kan få vikariater i barnevernsinstitusjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2086 (2021-2022)

  Innlevert: 18.05.2022

  Sendt: 18.05.2022

  Til behandling

  Barneombudet har bedt Barne- og familiedepartementet om å utarbeide en veileder til utredningsinstruksen om barnerettighetsvurderinger for å sikre bevisstgjøring og informasjon om at konsekvenser for barn må kartlegges og vurderes i statlige tiltak. Hva er status på departementets arbeid med dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2076 (2021-2022)

  Innlevert: 16.05.2022

  Sendt: 16.05.2022

  Besvart: 23.05.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Det grønne skiftet nødvendiggjør at forbruket endres fra å eie til å leie, låne og lease mer. Hva planlegger statsråden å gjøre for å sikre forbrukerrettighetene slik at det blir tryggere å velge sirkulære løsninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredrik Holm (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1946 (2021-2022)

  Innlevert: 28.04.2022

  Sendt: 02.05.2022

  Besvart: 10.05.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvordan vil statsråden sørge for at barn kan være trygge på at barnevernet vil sørge for en umiddelbar videreføring av tiltak også når familien flytter mellom kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1842 (2021-2022)

  Innlevert: 11.04.2022

  Sendt: 19.04.2022

  Besvart: 27.04.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvordan vil statsråden sikre at barn og familier som trenger det, møter et barnevern med riktig og god kompetanse, slik at de får hjelpen de trenger?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1756 (2021-2022)

  Innlevert: 01.04.2022

  Sendt: 04.04.2022

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 27.04.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hvilke tiltak vurderer statsråden for å imøtekomme den økte etterspørselen etter lån av sports- og friluftsutstyr fra ukrainske flyktningbarn som nå ankommer landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1702 (2021-2022)

  Innlevert: 28.03.2022

  Sendt: 28.03.2022

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 05.04.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Vil statsråden foreta seg noe for å sikre at restaureringen av Stavanger domkirke kan komme med i Riksantikvarens nye plan for restaurering av kirkebygg?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1672 (2021-2022)

  Innlevert: 25.03.2022

  Sendt: 25.03.2022

  Besvart: 01.04.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Vil statsråden gjøre delingen av foreldrepermisjonen mer fleksibel, ettersom det viser seg at dagens ordning gjør at familier taper og at målene med tredelingen ikke nås?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1661 (2021-2022)

  Innlevert: 24.03.2022

  Sendt: 24.03.2022

  Besvart: 01.04.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hva vil statsråden gjøre for de som lever på livsoppholdssatser gjennom gjeldsordning som har fått økte levekostnader som følge av økt pris på strøm, drivstoff og mat?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1595 (2021-2022)

  Innlevert: 16.03.2022

  Sendt: 17.03.2022

  Besvart: 24.03.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan statsråden redegjøre for status i arbeidet med ny barnelov og hvilke grep hun har tenkt å gjøre for å bekjempe samværssabotasje?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1510 (2021-2022)

  Innlevert: 08.03.2022

  Sendt: 09.03.2022

  Besvart: 22.03.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan barne- og familieministeren gjøre rede gjøre for hvordan virksomhetene får den nødvendige og forutsatte veiledning etter åpenhetsloven, slik at de kan etterleve loven på en måte som gjør at de ikke blir ilagt sanksjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1371 (2021-2022)

  Innlevert: 24.02.2022

  Sendt: 24.02.2022

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 08.03.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Hva er fremdriftsstatus på anmodningsvedtaket om forbud mot ekteskap mellom søskenbarn, og når kan det ventes at de nødvendige lovendringer fremlegges for behandling i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1353 (2021-2022)

  Innlevert: 22.02.2022

  Sendt: 22.02.2022

  Besvart: 02.03.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Kan statsråden redegjøre for når og hvordan Stortingets enstemmige vedtak om å sikre større tyngde til barnets mening ved voksenadopsjon blir fulgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1294 (2021-2022)

  Innlevert: 16.02.2022

  Sendt: 17.02.2022

  Besvart: 23.02.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Gjennom årene har det flere ganger vært avdekket grove ideologiske forhold i større moskeer i Norge, inkludert støtte til drap. De avdekkede forholdene har aldri ført til bortfall av offentlig økonomisk støtte til de aktuelle moskeene. Kan statsråden redegjør for hvorfor det ikke settes inn undersøkelser og sanksjoner overfor aktuelle muslimske trossamfunn, og vil statsråden sørge for likebehandling av ulike trossamfunn enten de er kristne eller muslimske?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Hammer Hovda (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1226 (2021-2022)

  Innlevert: 10.02.2022

  Sendt: 11.02.2022

  Besvart: 18.02.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Vil statsråden sørge for at ektefellen til noen som føder barn skal automatisk registreres som forelder, uavhengig av kjønn og donor?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1069 (2021-2022)

  Innlevert: 28.01.2022

  Sendt: 28.01.2022

  Besvart: 04.02.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Flere ungdommer fra en idrettsklubb i Agder bestilte vinteren 2020 pakkereise gjennom G travel for å delta på et internasjonalt arrangement. Pga. korona ble reisen kansellert og selskapet gikk konkurs. De har fremmet krav til reisegarantifondet, besvart en rekke mail og gitt nødvendig dokumentasjon. Likevel venter de fortsatt på utbetaling av ganske stort beløp. Hva mener statsråden om saksbehandlingstiden i Reisegarantifondet og vil hun foreta seg noe for at ungdommen raskt skal få pengene sine utbetalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1067 (2021-2022)

  Innlevert: 28.01.2022

  Sendt: 28.01.2022

  Besvart: 07.02.2022 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Gjeldsordningsloven skaper utfordringer for å rehabilitere mennesker i soning, og gjør at de som trenger økonomisk rehabilitering utelukkes fra ordningen. Det er behov for å revidere gjeldsordningsloven slik at kriteriene for strafferelatert gjeld blir endret, og personer i soning kan sikres reell rehabilitering. Vil statsråden se på muligheten for at gjeldsrenter ikke påløper når mennesker er fratatt inntekt, og ikke har mulighet for å betjene gjelden sin så lenge de er fengslet, slik at gjelden ikke øker under soning?