Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Barne- og familieministeren BABAD (1 - 18 av 18)
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:573 (2020-2021)

  Innlevert: 25.11.2020

  Sendt: 26.11.2020

  Til behandling

  Hva har barnevernet gjort med de meldingene som er sendt dem, hvor mange tilsyn har det vært med trossamfunnet siden 2013 og hvordan vil statsråden følge opp og sikre at barn ikke utsettes for skadelig sosial kontroll i menigheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:550 (2020-2021)

  Innlevert: 23.11.2020

  Sendt: 24.11.2020

  Til behandling

  Hvordan vurderer statsråden situasjonen, slik det fremkommer i VGs reportasje om unges bruk av sterkere og farligere rusmidler under pandemien, og hvilke grep vil statsråden ta for å motvirke utenforskap og ensomhet barn og unge opplever under pandemien og på grunn av smitteverntiltakene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:394 (2020-2021)

  Innlevert: 09.11.2020

  Sendt: 10.11.2020

  Besvart: 17.11.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Kan statsråden gi en oversikt over hvor mange prosjekter som er igangsatt i barnevernet siden 2015, hvor mange er i gang nå med planlagt varighet, hvor mange prosjekter er systematisk innarbeidet, og hva er samlede kostnader?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:342 (2020-2021)

  Innlevert: 03.11.2020

  Sendt: 03.11.2020

  Besvart: 09.11.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvilke tiltak har regjeringen iverksatt for å forebygge vold mot kvinner etter pandemi-nedstenginga starta, og hvordan er det fulgt opp ift. krisesentrene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:274 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Besvart: 05.11.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvordan følger regjeringen opp Stortingets vedtak om å hindre utenlandsfinansiering av tros- og livssynssamfunn, og hva er status i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:273 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Besvart: 03.11.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvordan har statsråden forsikra seg om at det foretas tilstrekkelig og relevant kontroll av tros- og livssynssamfunnenes virksomhet, og hvor mange slike kontroller er gjennomført de siste 3 årene?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:270 (2020-2021)

  Innlevert: 28.10.2020

  Sendt: 28.10.2020

  Besvart: 06.11.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvordan vil statsråden sikre at adoptivforeldre kan hente hjem barn fra utlandet også i tider med covid-19?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:251 (2020-2021)

  Innlevert: 26.10.2020

  Sendt: 27.10.2020

  Besvart: 03.11.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Formålsparagrafen til barnevernsloven fastslår krav til forsvarlighet i tjenesten. Hva mener statsråden er forsvarlig når det gjelder bemanning i den kommunale barneverntjenesten, hvor mange nye stillinger trengs totalt for at kontaktpersoner i det kommunale barnevernet skal ha ansvaret for maks 15 barn, hvor mange slike saksbehandlere har ansvaret for flere enn 15 per dags dato, og hvordan skal regjeringen sikre at bemanningssituasjonen i den kommunale barnevernstjenesten ikke går utover forsvarligheten i tjenestene ellers?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:240 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 26.10.2020

  Besvart: 02.11.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvor mye kunne hver kommunene fått for å bidra til å dekke utgifter til faste organiserte fritidsaktiviteter for barn i alderen 6-18 år, med en bevilgning på 120 mill. kroner?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:211 (2020-2021)

  Innlevert: 23.10.2020

  Sendt: 23.10.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 29.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Det er uklarheter i myndighetenes aktive plikt til å sørge for at barns rett til et familieliv blir reelt og hva myndigheten skal og kan gjøres for barn som i dag blir utsatt for samværssabotasje og foreldrefiendtligjøring under dagens lovverk. Hvordan kan Statsråden sikre barns retts til et familieliv etter EMK 8 i påvente av ny barnelov?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:201 (2020-2021)

  Innlevert: 21.10.2020

  Sendt: 22.10.2020

  Besvart: 29.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Dersom en mindreårig mister en av sine foreldre, og den gjenværende mor eller far av barnevernet og politi anses som uskikket som verge og den mindreårige selv ber om en annen verge grunnet rus- og barnevernshistorikk hos gjenværende mor/far, har fylkesmannen mulighet til å oppnevne en annen verge for barnet selv om en av foreldrene er i live?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:139 (2020-2021)

  Innlevert: 15.10.2020

  Sendt: 15.10.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 23.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  En mor som er tilkjent foreldreretten til 3 barn. Pga korona må barna ha hjemmeskole, men mor kan ikke ha hjemmekontor. Det fungerer dårlig og mor ber far om at eldste sønn kan bo der noen uker. Nå nekter far å flytte barnet tilbake og NAV pålegger mor å betale bidrag på tross av dom som gir henne foreldreretten. Dette regelverket må endres for dette belønner barnebortførere og de som saboterer rettskraftige dommer. Vil statsråden endre reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:104 (2020-2021)

  Innlevert: 12.10.2020

  Sendt: 13.10.2020

  Besvart: 20.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hvilken oppfølging har regjeringen foretatt seg etter møtet med foreninger for adopterte, og hvordan involveres utenlandsadopterte i oppfølgingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:88 (2020-2021)

  Innlevert: 09.10.2020

  Sendt: 12.10.2020

  Besvart: 15.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil regjeringen nå gå videre med å se på hvordan barnevernspedagoger og sosionomer kan få autorisasjon basert på endt bachelorutdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Wold (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:62 (2020-2021)

  Innlevert: 07.10.2020

  Sendt: 07.10.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 15.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vil statsråden sørge for at disse retningslinjene umiddelbart kommer på plass slik at de bevilgede 52 millioner kronene snarest kan benyttes som forutsatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:53 (2020-2021)

  Innlevert: 06.10.2020

  Sendt: 06.10.2020

  Besvart: 12.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Vi er kjent med flere tilfeller av samværssabotasje etter samlivsbrudd, der den ene forelder nekter barnet sitt kontakt og samvær med den andre forelder, uten at det foreligger noen reelle grunner til å nekte barnet samvær. Støtter statsråden barnas rett til samvær med begge foreldrene, og hvilke konkrete tiltak vil statsråden fremme for å bekjempe samværssabotasje?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:37 (2020-2021)

  Innlevert: 05.10.2020

  Sendt: 05.10.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 12.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva vil helseministeren gjøre for å beskytte barn som er utsatt for samværssabotasje og dermed mister kontakten med enten sin mor eller sin far, og hva vil helseministeren gjøre for å beskytte barns som er utsatt for foreldrefiendtliggjøring?
 • Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:36 (2020-2021)

  Innlevert: 05.10.2020

  Sendt: 05.10.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 12.10.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva vil justisministeren gjøre med: 1: tingrettsdommer i barnelovsaker som ikke blir etterlevd av den ene parten, slik at barns rett til omsorg fra begge sine foreldre blir krenket? 2: for å beskytte barn og foreldres rett til et familieliv i henhold til EMK artikkel 8, der dom om samvær ikke blir etterlevd av den ene parten? 3: at det ikke er konsekvenser av å ikke etterleve rettskraftige dommer etter barneloven? 4: hva det gjør med folks rettsoppfatning at det å ikke får konsekvenser at en rettskraftig dom ikke etterleves?