Innstilling fra finanskomiteen om skatte-, avgifts- og tollvedtak for 2000, nytt vedtak om fastsettelse av den kommunale og fylkeskommunale inntektsskattøren for ­inntektsåret 1999, rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner for 2000, tilfeldige utgifter/­inntekter i statsbudsjettet for 2000 og statsbudsjettets kapitler som gjelder utbytte m.v. for 2000

Til Stortinget

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Dag Terje Andersen, Berit Brørby, Erik Dalheim, Ranveig Frøiland, Trond Giske, Tore Nordtun og Hill-Marta Solberg, fra Fremskrittspartiet, Siv Jensen, Per Erik Monsen og Kenneth Svendsen, fra Kristelig Folkeparti, Randi Karlstrøm, lederen Lars Gunnar Lie og Ingebrigt S. Sørfonn, fra Høyre, Børge Brende, Per-Kristian Foss og Kjellaug Nakkim, fra Senterpartiet, Jørgen Holte, fra Sosialistisk Venstreparti, Øystein Djupedal, fra Venstre, Terje Johansen, og fra Tverrpolitisk Folkevalgte, Steinar Bastesen, fremmer i denne innstillingen forslag om budsjettvedtak vedkommende rammeområdene 19, 20 23 og 24 som er tildelt komiteen, jf. Innst. S. nr. 2 (1999-2000) fra arbeidsordningskomiteen om fordeling til komiteene av de enkelte kapitler i forslaget til statsbudsjett for 2000. Rammeområde 23 omfatter inntektskapitlene knyttet til skatte- og avgiftsvedtak og folketrygdens inntekter og er behandlet i kapittel 1-8 nedenfor. Rammeområde 19 omfatter rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner og de kommunale skattørene og er behandlet i kapittel 9 nedenfor. Rammeområde 24 omfatter statsbudsjettets kapitler som gjelder utbytte og er behandlet i kapittel 10 nedenfor. Rammeområde 20 omfatter tilfeldige inntekter og utgifter og er behandlet i kapittel 11 nedenfor. De etterfølgende forslag har lagt til grunn den nye budsjettreformen som ble vedtatt 19. juni 1997, jf. Innst. S. nr. 243 (1996-97).

I brev av 25. oktober 1999 fra finansministeren blir Stortinget gjort oppmerksom på enkelte skrivefeil i St.prp. nr. 1 (1999-2000) Skatte-, avgifts- og tollvedtak. I brev av 12. november 1999 fra finansministeren til Stortinget redegjøres for enkelte korreksjoner, jf. vedlegg 8 i Budsjett-innst. S. I (1999-2000). Brev av 17. november 1999 til Stortinget fra finansministeren om oppfølging av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Arbeiderpartiet følger som vedlegg til denne innstillingen.

Komiteen viser til at det er ulike syn i komiteen når det gjelder rammeområdene 19, 20, 23 og 24. Komiteen viser i denne forbindelse til komiteens og de enkelte fraksjoners forslag og merknader nedenfor.

Oslo, i finanskomiteen, den 19. november 1999

Lars Gunnar Lie

leder og ordf. for kap. 2309 og 5309

Steinar Bastesen

ordf. for kap. 5555 og 5557

Børge Brende

ordf. for kap. 5316, 5616, 5618, 5620, 5622, 5623, 5630, 5631, 5640,5651, 5652, 5656, 5680, 5685, 5691 og 5692

Erik Dalheim

ordf. for kap. 5506, 5542, 5543, 5546, 5547, 5558 og 5581

Øystein Djupedal

ordf. for kap. 5511

Jørgen Holte

ordf. for kap. 5521

Terje Johansen

ordf. for kap. 5565

Randi Karlstrøm

ordf. for kap. 5526, 5531 og 5583

Per Erik Monsen

ordf. for kap. 571, 572 og 3571

Kjellaug Nakkim

ordf. for kap. 5537, 5541, 5545, 5556, 5558 og 5559

Tore Nordtun

ordf. for kap. 5501, 5507 og 5700

Kenneth Svendsen

ordf. for kap. 5508, 5536 og 5580

Siv Jensen

sekretær