Stortinget - Møte onsdag den 16. februar 2000 kl. 10

Dato: 16.02.2000

Ordinær spørretime

Presidenten: Det foreligger såpass mange spørsmål til den ordinære spørretimen at vi ikke vil være ferdig innenfor den reglementsmessige tiden. Presidenten vil derfor med grunnlag i forretningsordenens § 53 pkt. 3 fjerde ledd gi adgang til å stille bare ett tilleggsspørsmål i den ordinære spørretimen i dag.

Det blir dessuten noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 9, fra representanten Gunnar Halvorsen til forsvarsministeren, vil bli besvart av landbruksministeren på vegne av forsvarsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Hallgeir H. Langeland til forsvarsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmålene 12 og 14, fra henholdsvis representantene Asmund Kristoffersen og Ola D. Gløtvold til justisministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra samferdselsministeren vil spørsmålene bli flyttet og besvart før spørsmål 20, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 15, fra representanten Erling Brandsnes til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli tatt opp av representanten Sylvia Brustad.

Spørsmål 18, fra representanten Synnøve Konglevoll til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av helseministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra helseministeren vil spørsmålet bli flyttet og besvart før spørsmål 26, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 25, fra representanten Sigrun Eng til helseministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmålene 37 og 38, fra representanten Steinar Bastesen til fiskeriministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 39, fra representanten Synnøve Konglevoll til fiskeriministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 13

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 19

Spørsmål 12

Spørsmål 14

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 18

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 37

Spørsmål 38

Spørsmål 39