Stortinget - Møte mandag den 17. juni 2019

Dato: 17.06.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 85 (2018–2019), jf. Innst. 335 L (2018–2019) og Prop. 63 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 11 [17:18:05]

Stortingets vedtak til lov om endringer i diskrimineringsombudsloven og likestillings- og diskrimineringsloven (etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering og en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten) (Lovvedtak 85 (2018–2019), jf. Innst. 335 L (2018–2019) og Prop. 63 L (2018–2019))