Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Alsaker, Svein (1 - 20 av 46)

 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.03.1993

  Besvart: 28.04.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "På Tele- og Dataforbundets nylig avholdte landsmøte var det enighet om å kreve at Televerket sier opp abonnementene til de som markedsfører salg av seksuelle tjenester. Vil statsråden foreta seg noe for å følge opp denne henstillingen, slik at statens virksomhet på denne sektor kan opphøre?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.1993

  Besvart: 10.03.1993 av justisminister Grete Faremo

  "En prosjektgruppe ved Oslo politikammer har kartlagt omfattende kriminell aktivitet, som prostitusjon, ulovig spill, narkosalg, våpensalg, heleri og svart arbeid, med tilknytning til skjenkesteder i Oslo. Kan statsråden love at det blir satt inn ekstra ressurser for å stoppe denne virksomheten?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.02.1993

  Besvart: 24.02.1993 av justisminister Grete Faremo

  "Ifølge opplysninger til pressen godtar Justisdepartementet når det gjelder klage i asylsaker, betaling kun for 1 times forberedende advokat- arbeid. Mener statsråden at dette ivaretar kravet om individuell behandling og rettssikkerhet?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.01.1993

  Besvart: 03.02.1993 av justisminister Grete Faremo

  "Politiinspektør Leif A. Lier ved Oslo politikammer uttalte til Vårt Land 22. januar 1993: "at bordellvirksomheten i Oslo ikke er noen prioriert oppgave for politiet". Hva vil statsråden gjøre for å endre denne prioriteringen?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.12.1992

  Besvart: 09.12.1992 av justisminister Grete Faremo

  "I et brev til justiskomiteen i forbindelse med budsjettbehandlingen ble det opplyst at man i politiet antar at ca 25% av arbeidsstyrken til enhver tid er fraværende fra tjenestestedet på grunn av deltagelse i kurs- og etterutdanningstilbud. Synes statsråden, hensett til politiets vanskelige arbeidssituasjon, at dette er en riktig bruk av arbeidsressursene?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.10.1992

  Besvart: 14.10.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "Ulovlig salg av sprit og sigaretter fra russiske turister til befolk- ningen i Finnmark representerer et økende problem. Vil statsråden, slik man har gjort i Finland, stramme inn tollforskrif- tene, slik at turister fra Russland og øst-europeiske land, herunder også baltiske land, må oppholde seg i over 3 døgn i Norge for å få adgang til tollfri innførsel av alkohol og sigaretter?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.05.1992

  Besvart: 13.05.1992 av justisminister Kari Gjesteby

  "Når skal Justisdepartementet stoppe den uverdige og rettsstridige bruk av arrestlokalene ved Oslo politikammer til varetektsfengsling?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.04.1992

  Besvart: 08.04.1992 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Ny lokal behandling av vegprosjektet Kvisti Bro, med oppdeling i to byggetrinn, ble ferdigbehandlet i Osterøy kommune og Hordaland fylkesting sommeren 1991. Fylket har garantert for låneopptak. Når vil dette viktige vegprosjektet for Hordaland bli forelagt Stortinget for sluttbehandling?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.1992

  Besvart: 12.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

  "På spørsmål om hvilke tiltak statsråden ville iverksette for å stoppe bordellvirksomheten i Oslo, svarte statsråden 15. mai 1991 i Stortinget blant annet følgende: "Med det initiativ som allerede er tatt fra Oslo politikammer, føler jeg meg overbevist om at denne kriminalitetsutviklingen vil bli møtt med hensiktsmessige midler fra politiets side." Mener statsråden at dette har skjedd?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.12.1991

  Besvart: 11.12.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Hovedplanen for Hardangerbrua passerte Regjeringen i desember 1990. Lokalt har syv kommuner og Hordaland fylkeskommune fulgt opp delfinansie- ringen av prosjektet. DU-avsetninger, gunstig låneavtale og høy trafikkvekst det siste året er positive faktorer med tanke på bompengefinansieringen. Kan statsråden nå love at dette prosjektet snarest kan bli forelagt Stortinget slik at anleggsarbeidene kan starte opp i 1993?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.11.1991

  Besvart: 04.12.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

  "Russiske turister på dagsbesøk i Finnmark kan lovlig ta med over grensen 1 liter sprit og 1 liter vin. Alkoholen selges i mange tilfeller ulovlig til norske borgere for å skaffe vestlig valuta. Vil statsråden stramme inn tollforskriftene med sikte på å få satt en stopper for dette alkoholsalget?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.1991

  Besvart: 23.10.1991 av justisminister Kari Gjesteby

  "Organisert ulovlig innvandring av flyktninger har vist seg å være et problem også i Norge. Hva kan gjøres for å stoppe denne trafikken?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.1991

  Besvart: 09.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Representanter fra Kristelig Folkeparti fremmet 22. februar 1990 privat lovforslag om innføring av 0-promille i vegtrafikkloven. 11. juni 1990 vedtok Odelstinget å oversende forslaget til Regjeringen. Når kan vi forvente sluttbehandling av forslaget?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.05.1991

  Besvart: 15.05.1991 av justisminister Kari Gjesteby

  "Ifølge Oslo-politiet har Oslo ca 20 bordeller, fordekt som sol- og massasjeinstitutter, mange betjent med utenlandske kvinner. Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å prøve å få satt en stopper for denne virksomheten?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.01.1991

  Besvart: 06.02.1991 av justisminister Kari Gjesteby

  "Bergen politikammer har av kapasitetsgrunner, uten etterforskning, henlagt anmodning fra Bergen kommune om å etterforske påstandene om svart betaling av tjenester utført av ansatte i Renholdsverket i Bergen kommune. Hvorledes vurderer statsråden en slik henleggelse sett i forhold til Riksadvokatens pålegg om å prioritere alvorlig økonomisk kriminalitet?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.12.1990

  Besvart: 09.01.1991 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

  "Ca 190 000 sovjetjøder har i løpet av 1990 reist fra Sovjet til Israel. Dette er dramatiske tall som setter et lite land som Israel på harde prøver landet vanskelig kan makte alene. Vil Regjeringen som et ledd i en samlet strategi for å møte en eventuell flyktningestrøm fra Sovjet, også vurdere å yte økonomisk hjelp til Israel i landets arbeid med å takle de mange praktiske og økonomiske spørsmål den store innvandringen fra Sovjet medfører?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.1990

  Besvart: 21.11.1990 av samferdselsminister Kjell Opseth

  "Hardangerbroen er det første vegprosjekt i landet der DU-midler inngår som en viktig del av lånefinansieringen (tegning 1989 ca 63 mill kroner). Finansdepartementets ramme for 1990 er inntil 150 mill kroner med tegningsfrist 31. desember 1990. Kan statsråden medvirke til en snarlig avklaring av denne saken, med tilslutning til prosjektet, slik at tilleggstegning for 1990 kan finne sted?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til sosialministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.10.1990

  Besvart: 10.10.1990 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

  "Ifølge oppslag i Bergens Tidende 25. september 1990 er antallet provo- serte senaborter (etter 18. svangerskapsuke) tredoblet fra 1987 til 1989 - i noen tilfeller er heller ikke lovbefalt nemndbehandling foretatt. Vil sosialministeren på denne bakgrunn vurdere endringer i loven som skjerper grensene for å innvilge slike svangerskapsavbrudd?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.05.1990

  Besvart: 30.05.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

  "Når vil statsråden fremme proposisjonen om bompengefinansiering av Hardangerbroen?"
 • Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.04.1990

  Besvart: 25.04.1990 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

  "Hordaland vegkontor har utarbeidet en plan for utbedringstiltak på E68 fra Kvanndal til Øystese. Planen som har en kostnadsramme på ca 20 mill. kroner, vil gi en akseptabel standard på denne vegstrekningen og sikre flyt i trafikken, i motsetning til dagens skandaløse trafikkforhold. Vil statsråden sørge for at denne planen kan realiseres?"