Stortinget - Møte onsdag den 27. februar 2002 kl. 10

Dato: 27.02.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 1 og 2, fra henholdsvis representantene Bjørn Jacobsen og Åsa Elvik til utenriksministeren, blir etter anmodning fra utenriksministeren flyttet og besvart etter spørsmål 32, dvs. til slutt i spørretimen.

Spørsmål 3, fra representanten Jan Simonsen til finansministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er opptatt i et annet møte.

Spørsmål 10, fra representanten Lena Jensen til barne- og familieministeren, blir besvart av justisministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 13, fra representanten Ranveig Frøiland til utdannings- og forskningsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 17, fra representanten May Hansen til utdannings- og forskningsministeren, blir tatt opp av representanten Linn Laupsa.

Spørsmål 21, fra representanten Reidar Sandal til arbeids- og administrasjonsministeren, blir besvart av kommunal- og regionalministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra kommunal- og regionalministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart før spørsmål 29, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 23, fra representanten Geir-Ketil Hansen til nærings- og handelsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 25, fra representanten Kenneth Svendsen til samferdselsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 29, fra representanten Odd Roger Enoksen til kommunal- og regionalministeren, blir tatt opp av representanten Magnhild Meltveit Kleppa.

Spørsmål 33, fra Øystein Hedstrøm til miljøvernministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 4, dvs. først i spørretimen.

Presidenten: Spørsmålene 1 og 2 vil etter disse endringene bli tatt opp senere i spørretimen.

Spørsmål 3

Spørsmål 33

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 22

Spørsmål 20

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 21

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 1

Spørsmål 2