Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 31.03.2020 Innst. 216 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen lagt frem flere tiltakspakker for å møte konsekvensene av virusutbruddet. I første fase ble det lagt frem en rekke strakstiltak for å unngå unødige oppsigelser og konkurser i levedyktige selskap som ble rammet av en akutt svikt i inntektene. I tillegg ble det innført ekstra inntektssikring for de som ble permitterte, mistet jobben eller på annen måte mistet inntektsgrunnlaget sitt. I fase to ble det jobbet med ytterligere konkrete tiltak for bransjer, bedrifter og husholdninger som ble spesielt hardt rammet av virusutbruddet. I fase tre ble det fremmet forslag om bredere tiltak for å øke aktiviteten i økonomien, tilpasset omfanget av det økonomiske tilbakeslaget. I forbindelse med forhandlingene om tiltakspakkene ble regjeringens forslag endret på flere punkter. De budsjettmessige endringene knyttet til tiltakspakke 3 fremgår av Innst. 216 S (2019-2020).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2020

   Debattert i Stortinget 31.03.2020
   Votert i Stortinget 31.03.2020