Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité 1976-1980

Oversikt over møter i den utvidede utenriks- og konstitusjonskomiteen 1976-1980. Klikk på møtedatoen for å komme til referatet (PDF).

1976

7. januar 1976
Redegjørelse av forsvarsminister Alf Jakob Fostervoll om nye forholdsregler mot fremmede uvannsbåter som krenker norsk territorium. 

20. januar 1976
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om situasjonen vedrørende Svalbard.

11. februar 1976
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om
1. Det internasjonale energibyrås langtidsprogram.
2. Rammeprogram for utviklingshjelpen 1977-80. 

18. februar 1976
1. Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om Angola. Spørsmålet om etablering av diplomatiske forbindelser med MPLA-regjeringen.
2. Orientering av forsvarsminister Rolf Hansen om oppfølging av Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa (KSSE) – tillitsskapende tiltak.
3. Orientering av forsvarsminister Rolf Hansen om vårt militære forhold til Forbundsrepublikken Tyskland. 

24. februar 1976
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om den britisk/islandske fiskerigrensekonflikt. 

10. mars 1976
Orientering av havrettsminister Jens Evensen om situasjonen foran Havrettskonferansen i New York. 

19. mars 1976
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om
1. Norge og Den internasjonale domstol.
2. Den britisk/islandske fiskerigrensekonflikt. 

13. mai 1976
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om
1. IEAs langtidsprogram
2. Kontinentalsokkelen rundt Svalbard. 

30. september 1976
Redegjørelse av statsminister Oddvar Nordli (som fungerende utenriksminister) om leveranser av kanonbåter til Hellas og raketter til Tyrkia.

4. oktober 1976
Redegjørelse av statsminister Oddvar Nordli (som fungerende utenriksminister) om innføring av 200 mils økonomisk sone. 

13. oktober 1976
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om
1. Viktige avstemningsspørsmål under FNs 31. generalforsamling høsten 1976.
2. Opprettelse av diplomatiske forbindelser med Kambodsja.
3. Sri Lanka og Mosambik som nye hovedsamarbeidsland.
4. Redegjørelse av finansminister Per Kleppe om likviditetslån til Tanzania. 

15. oktober 1976
Redegjørelse av Knut Frydenlund om fiskeriavtale Norge/Sovjetunionen. 

15. november 1976
1. Redegjørelse av havrettsminister Jens Evensen om forhandlingssituasjonen forut for forhandlingene med EF.
2. Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om norsk våpeneksport til Portugal. 

2. desember 1976
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om
1. Opplegget for delelinjeforhandlingene.
2. Spørsmål vedrørende administrative tiltak for Svalbard. 

15. desember 1976
Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om
1. Kongelig resolusjon om Norges økonomiske sone.
2. Norges bidrag til FNs spesialfond. 

29. desember 1976
1. Orientering av havrettsminister Jens Evensen om forhandlingssituasjonen, særlig i relasjon til EF og Sovjetunionen.
2. Orientering av forsvarsminister Rolf Hansen om instruks til Kystvakten.
3. Orientering av havrettsminister Jens Evensen om midlertidige ordninger for de omstridte områder i Barentshavet.

1977

24. januar 1977
1. Orientering av havrettsminister Jens Evensen om forhandlingene med Sovjet-Unionen om midlertidige ordninger i Barentshavet.
2. Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om et britisk/amerikansk initiativ for opprettelse av et internasjonalt utviklingsfond for Zimbabwe.

8. februar 1977
Orientering om spørsmål vedrørende spionsaken. 

18. februar 1977
Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund og havrettsminister Jens Evensen om forholdet til Sovjetunionen og de bilaterale forhandlinger. 

23. mars 1977
Orientering av havrettsminister Jens Evensen om forhandlingene med EF, spanske fiske i Norges økonomiske sone og forhandlingene med Sovjetunionen. 

2. juni 1977
Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om fiskevernsone omkring Svalbard. 

1.juli 1977
Regjeringens orientering om den midlertidige praktiske fiskeriordning i Barentshavet. 

19. august 1977
Innledende debatt til dagsordenen.
Regjeringens orientering om lekkasjesakene (Loran C-saken og øvrige lekkasjesaker). 

28. august 1977
Innledende debatt til dagsordenen.
Orientering av finansminister Per Kleppe om valutaspørsmålet. 

11. november 1977
Regjeringens orientering om utkastet til avtale med Sovjetunionen om en midlertidig fiskeriordning i Barentshavet.

1978

25. januar 1978
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om F-16 kompensasjonsordning. 

6. april 1978
1. Redegjørelse av forsvarsminister Rolf Hansen om beredskapsstyrken til Midt-Østen.
2. Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om drøftingene i NATOs Råd om nøytronvåpenet
(Sak nr. 3 om samarbeid med Tyrkia ble utsatt) 

24. april 1978
Orientering av havrettsminister Jens Evensen og fiskeriminister Eivind Bolle om fiskevernsonen rundt Svalbard. 

6. juni 1978
Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om spørsmålet om prolongasjon av avtalen med Sovjetunionen om den midlertidige fiskeriordning i Barentshavet.
Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund og fiskeriminister Eivind Bolle om utviklingen omkring fiskevernsonen ved Svalbard. 

6. oktober 1978
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om Hopen-saken. 

24. november 1978
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om Nord-områdene. 

1.desember 1978
Orientering av statsminister Odvar Nordli og finansminister Per Kleppe om Det europeiske valutasamarbeidet. 

11. desember 1978
Orientering av statsminister Odvar Nordli om valutasamarbeidet. 

13. desember 1978
Orientering av forsvarsminister Rolf Hansen om Meyer-saken.

1979

3. april 1979
Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om “Oljeleveranser til Israel”. 

1. juni 1979
Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om
1. Fiskevernsone ved Jan Mayen.
2. Den midlertidige avtale mellom Norge og Sovjetunionen om fiskeriene i et tilstøtende område i Barentshavet. 

3. oktober 1979 (første del)
3. oktober 1979 (andre del)
Orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om
1. Moderniseringen av NATOs styrker i Europa.
2. Forhandlingene med Island om Jan Mayen-sonen. 

10. desember 1979
Orientering av statsminister Odvar Nordli om det forestående NATO-møtet.
Supplerende orientering av utenriksminister Knut Frydenlund om samme sak.

1980

14. januar 1980
Regjeringen orienterte om:
1. Situasjonen etter intervensjonen i Afghanistan.
2. Vietnamhjelpen etter skyteepisoden.
3. Spania og norsk våpeneksport.
4. Eventuelt Iranspørsmålet.
5. Avtalen om forsyningslinjer for amerikanske forsterkningsstyrker i tilfelle krig (LLOC). 

24. april 1980
Regjeringen orienterte om:
1. Forhandlingene med Island om Jan Mayen-sone.
2. Forhandlingene med Sovjetunionen om delelinje i Barentshavet.
3. Situasjonen i Libanon og FN-styrkenes stilling.
4. Eventuell orientering om situasjonen i Iran. 

30. april 1980
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om
1. Forhandlingene med Island om Jan Mayen-sone.
2. Den utenrikspolitiske situasjonen (Eventuelt). 

8. mai 1980
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om de pågående forhandlinger med Island om Jan Mayen. 

13. mai 1980
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund om forslag til avtale med Island om Jan Mayen-sone. 

4.september 1980
Redegjørelse av utenriksminister Knut Frydenlund. 

4. desember 1980
Regjeringen orienterte om:
1. Den aktuelle situasjon.
2. Innføring av visumplikt overfor Tyrkia.
3. Forhandlingene med Danmark om en delelinje mellom Jan Mayen og Øst-Grønland.
4. Avgrensningen av kontinentalsokkelen mellom Island og Jan Mayen. Arbeidet i den norsk-islandske forlikskommisjon.


Sist oppdatert: 18.01.2017 15:42