Skriftlege spørsmål og svar

Liste over skriftlege svar. Skriftlege spørsmål er ei kort spørsmålsform, og dei vert ikkje tekne opp til debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftleg svar etter

Alle (1941 - 1960 av 2277)
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:337 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Vil statsråden følge opp Stortingets rovviltforlik gjennom å gi fellingstillatelse for den foreslåtte lisenskvoten på 43 ulv, hvorav 17 skal finnes sted i Hobøl-, Mangen- og Slettåsreviret, og når kan en beslutning ventes å finne sted?
 • Skriftleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:336 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Har evalueringen av den lovede evalueringen fra BaneNor funnet sted, og mener statsråden ordningen med betalt pendlerparkering legger til rette for at flest mulig velger jernbanen til sine daglige reiser?
 • Skriftleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:335 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 22.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan justisministeren redegjøre for tall som viser landbakgrunn for anmeldte og straffedømte i overfallsvoldtekter?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:334 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva vil det offentlige støttebehovet være for å kunne tilby henholdsvis 30 mbit/s og 100 mbit/s nedstrøms kapasitet til alle norske husstander?
 • Skriftleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:333 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på: 16.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hva er estimert kostnad for flyttingen av Nasjonalgalleriet, Museet for samtidskunst, Deichmann bibliotek, Utenriksdepartementet, NRK Marienlyst, Statens Kunstakademi, Munchmuseet, Lokomotivverkstedet og «Botsen», hver for seg og til sammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:332 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 15.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva lå konkret til grunn for statsrådens kjennskap til markedet for leie av hytte på åremål med sammenlignbar beliggenhet og standard, og hvilke tilsvarende leieavtaler kan ministeren i så fall vise til som underbygger statsrådens vurdering av at den tilbudte leien tilsvarer gjengs leie?
 • Skriftleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:331 (2018-2019)

  Innlevert: 09.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Grunne, lavereliggende våtmarker generelt, og grunne, marine våtmarker spesielt, taper ofte i konkurransen med utbyggingsinteresser. Vi har de seinere år vært vitne til at det ene verdifulle, marine gruntområde etter det andre har blitt utfylt og nedbygd. Hva vil statsråden gjøre for å stanse det store tapet av marine våtmarker gjennom utfyllinger o.l., og vil han ta initiativ til at Departementet prioritere aktivt marint delta som utvalgt naturtype?
 • Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:330 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Er den økte sykehuskøen ved Sørlandet sykehus i tråd med regjeringens politikk, eller vil statsråden ta grep for å få ned køen og fristbruddene, og er statsråden enig i at en styrking av sykehusøkonomien utover dagens situasjon kunne vært et bidrag til arbeidet med å redusere sykehuskøen ved Sørlandet sykehus?
 • Skriftleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:329 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Vil regjeringen vurdere å gjøre unntak fra reglene om å holde tilbake SSB-tall for handel med udemokratiske stater, med stater hvor det begås alvorlige brudd på menneskerettighetene, eller i situasjoner der norsk frarådningspolitikk mot næringsliv brytes?
 • Skriftleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:328 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Elva Mobekken som renner gjennom Mo i Rana er ifølge Miljødirektoratet så sterkt forurenset, med høy pH-verdi, at etseskader kan oppstå ved direkte kontakt. Hva tenker klima- og miljøministeren å gjøre med saken, og har vi oversikt over om det finnes lignende tilfeller andre steder i landet?
 • Skriftleg spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:327 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Hvordan stiller ministeren seg til at den statsfinansierte kanalen TV2, finansierer «The Voice» og «Idol», som tilbyr umyndige deltakere kontrakter, som vurderes som både lovstridige og uetiske på flere punkter, med kontrakter som hverken gjør det realistisk å leve av en musikkarriere eller pålegger selskapene noen forpliktelse til å forvalte rettighetene deres på en rimelig måte?
 • Skriftleg spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:326 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 14.11.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Aftenposten skrev 5. november om at lokasjonen til det som angivelig er regjeringens «krigshovedkvarter» har blitt gjort offentlig kjent. Mener justisministeren - hvis lokasjonen til et slikt objekt først blir offentlig kjent - at det er grunn til å endre lokasjon?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:325 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Vil elektrifisering av Edvard Grieg-feltet fjerne CO2 utslipp eller kun flytte slike utslipp til et annet sted hvor oljen/gassen benyttes, og hva er kostnaden pr tonn CO2 for reduserte utslipp på Edvard Grieg-feltet når alle merkostnader ved elektrifiseringen tas med i regnstykket og hva er prisen for å kjøpe godkjente CO2 kvoter, og hvor mange kullkraftverk er under planlegging og konstruksjon i Kina og India?
 • Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:324 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva ville beregnet proveny for bilavgifter bli i 2018 dersom alle el-biler i stedet hadde vært vanlige bensin og dieseldrevede biler fordelt på drivstoffavgifter og kjøpsavgifter, og har det vært vurdert å la el-biler ha samme avgifter som andre biler og erstatte særavgiftsystemet med subsidier eller tilskuddsordninger postert på et eget kapittel og poster som en utgift på statsbudsjettet?
 • Skriftleg spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:323 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på: 16.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Kan statsråden fremskaffe samtlige kartvedlegg til brev fra Harstad kommune/Fylkesmannen i Troms til miljøverndepartementet, i forbindelse med godkjenning av kommuneplanens arealdel: friområde/boligområde Fruhallarn, Harstad kommune (se referanse til brev under begrunnelse)?
 • Skriftleg spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:322 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 15.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hvordan følger regjeringen opp problemstillingen som oppstår når det er ulike pensjonsordninger i kommuner som skal slå seg sammen?
 • Skriftleg spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:321 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 19.11.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Når legges den kommende utredningen om Tinnosbanen fram, og vil den bygge på innholdet fra rapporten «Utfordringer Tinnosbanen» av Bjørn Ståle Varnes?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:320 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Er det rimelig at kommuner som har stilt opp for å løse en nasjonal utfordring knyttet til å bosette flyktninger gjennom å bygge flyktningeboliger, nå må betale deler av tilskuddet tilbake dersom boligene blir solgt eller benyttes til andre formål?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:319 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  I samband med foreslegne kommunesamanslåinger er det oppstått spørsmål om samanslåinga si betydning for kommunane sin utskriving av eigedomsskatt. Kva skattesats skal nyttast ved utskriving av eigedomsanlegg første år for samanslåtte kommunar?
 • Skriftleg spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:318 (2018-2019)

  Innlevert: 08.11.2018

  Sendt: 09.11.2018

  Svart på: 16.11.2018 av finansminister Siv Jensen

  Kva er frist for utskriving av eigedomsskatt i ny samanslegen kommune første år etter at det vert skreve ut eigedomsskatt i denne kommunen?