Stortinget - Møte onsdag den 12. mai 1999 kl. 10

Dato: 12.05.1999

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i denne sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Jan Johnsen til nærings- og handelsministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren på vegne av nærings- og handelsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 3, fra representanten Jørn L. Stang til finansministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren på vegne av finansministeren, som er bortreist.

Spørsmål 4, fra representanten Per Roar Bredvold til justisministeren, er overført til finansministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil imidlertid bli besvart av kommunal- og regionalministeren på vegne av finansministeren, som er bortreist.

Spørsmålene 5 og 6, fra representanten Dag Danielsen til justisministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av justisministeren, som er bortreist.

Spørsmål 7, fra representanten Bjørn Hernæs til justisministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Morten Olsen til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli tatt opp av representanten Ane Sofie Tømmerås.

Spørsmål 20, fra representanten Ågot Valle til miljøvernministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 21 og 22, fra henholdsvis representantene Jan Johnsen og Anne Brit Stråtveit til kommunal- og regionalministeren, foreslås etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 4, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20