Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Formalia

President: Eva Kristin Hansen

Presidenten: Representantene Peter Frølich, Jette F. Christensen, Bjørnar Moxnes, Petter Eide, Tina Bru, Liv Signe Navarsete, Ingvild Kjerkol, Arild Grande og Sivert Bjørnstad, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Følgende innkalte vararepresentanter tar nå sete:

for Vest-Agder fylke: Mathias Bernander

for Oslo: Geir Hågen Karlsen

Det foreligger to permisjonssøknader:

  • fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe om sykepermisjon for representanten Hanne Dyveke Søttar fra og med 11. juni og inntil videre

  • fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Eirik Sivertsen i dagene 12. og 13. juni for å delta i møte i den arktiske parlamentarikerkomiteen i London

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  1. Søknadene behandles straks og innvilges.

  2. Følgende vararepresentanter fra Nordland fylke innkalles for å møte i permisjonstiden: Kjell-Idar Juvik og Grethe Andersen

Presidenten: Grethe Andersen er til stede og vil ta sete.

Statsråd Trine Skei Grande overbrakte 5 kgl. proposisjoner (Se under Referat).

Presidenten: Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten foreslå at sak nr. 38 – Referat – tas opp til behandling før sak nr. 1.

– Det anses vedtatt.

Videre vil presidenten opplyse om at møtet i dag fortsetter utover kl. 16.