Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 69 (2018–2019), jf. Innst. 299 L (2018–2019) og Prop. 89 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 22 [16:22:23]

Stortingets vedtak til lov om endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging) (Lovvedtak 69 (2018–2019), jf. Innst. 299 L (2018–2019) og Prop. 89 L (2018–2019))