Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 81 (2018–2019), jf. Innst. 331 L (2018–2019) og Prop. 64 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 34 [16:22:34]

Stortingets vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.) (Lovvedtak 81 (2018–2019), jf. Innst. 331 L (2018–2019) og Prop. 64 L (2018–2019))