Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 75 (2018–2019), jf. Innst. 318 L (2018–2019) og Prop. 73 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 28 [16:22:28]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.) (Lovvedtak 75 (2018–2019), jf. Innst. 318 L (2018–2019) og Prop. 73 L (2018–2019))