Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 82 (2018–2019), jf. Innst. 332 L (2018–2019) og Prop. 66 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 35 [16:22:35]

Stortingets vedtak til lov om endringar i helse– og omsorgstenestelova (dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens) (Lovvedtak 82 (2018–2019), jf. Innst. 332 L (2018–2019) og Prop. 66 L (2018–2019))