Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 38 [10:03:23]

Referat

 • 1. (372) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning) (Lovvedtak 54 (2018–2019))

  • 2. lov om endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel) (Lovvedtak 57 (2018–2019))

  • – er sanksjonert under 7. juni 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (373) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide, Terje Aasland, Runar Sjåstad og Hege Haukeland Liadal om en kraftpolitikk som bygger norsk industri (Dokument 8:163 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3. (374) Framtidas forbrukar – grøn, smart og digital (Meld. St. 25 (2018–2019))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 4. (375) Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024) (Prop. 121 S (2018–2019))

 • 5. (376) Endringer i obduksjonsloven mv. (rettsmedisinsk obduksjon av drepte i veitrafikken og regulering av Statens vegvesens arbeid med ulykkesanalyser (Prop. 124 L (2018–2019))

 • 6. (377) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar) (Prop. 125 S (2018–2019))

  Enst.: Nr. 4–6 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 7. (378) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) 2019/420 om EUs ordning for sivil beredskap (Prop. 122 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis. Foreslås behandlet innen Stortinget avslutter sine forhandlinger i juni.

 • 8. (379) Endringar i statsbudsjettet 2019 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2019 mv.) (Prop. 123 S (2018–2019))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 9. (380) Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid (Meld. St. 26 (2018–2019))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.