Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 60 (2018–2019), jf. Innst. 296 L (2018–2019) og Prop. 154 L (2016–2017))

Innhold

Sak nr. 13 [16:22:12]

Stortingets vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven mv. (skyldevne, samfunnsvern og sakkyndighet) (Lovvedtak 60 (2018–2019), jf. Innst. 296 L (2018–2019) og Prop. 154 L (2016–2017))