Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 71 (2018–2019), jf. Innst. 278 L (2018–2019) og Prop. 75 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 24 [16:22:25]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven, samordningsloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 71 (2018–2019), jf. Innst. 278 L (2018–2019) og Prop. 75 L (2018–2019))