Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 63 (2018–2019), jf. Innst. 307 L (2018–2019) og Prop. 68 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 16 [16:22:15]

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (bortvisning av tredjelandsborgere i forbindelse med asylsaksbehandling) (Lovvedtak 63 (2018–2019), jf. Innst. 307 L (2018–2019) og Prop. 68 L (2018–2019))