Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 72 (2018–2019), jf. Innst. 314 L (2018–2019) og Prop. 87 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 25 [16:22:26]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor) (Lovvedtak 72 (2018–2019), jf. Innst. 314 L (2018–2019) og Prop. 87 L (2018–2019))