Stortinget - Møte tirsdag den 11. juni 2019 (under arbeid)

Dato: 11.06.2019
President: Eva Kristin Hansen
Dokumenter: (Lovvedtak 76 (2018–2019), jf. Innst. 325 L (2018–2019) og Prop. 76 L (2018–2019))

Innhold

Merknader

Referatet er under arbeid. Innleggene blir publisert fortløpende så snart de foreligger.

Sak nr. 29 [16:22:29]

Stortingets vedtak til lov om endringer i gjeldsordningsloven (namsmyndighetens stedlige kompetanse der skyldneren har adressesperre) (Lovvedtak 76 (2018–2019), jf. Innst. 325 L (2018–2019) og Prop. 76 L (2018–2019))