Arbeidsplan for Stortingets budsjettbehandling

Tilbake til statsbudsjettet 2015

Stortinget har vedtatt fordeling av rammeområder med budsjettkapitler, Innst. 1 S (2014-2015)

Se komiteenes sider for informasjon om høringer. Disse blir fortløpende oppdatert.

Hvert komiténavn viser til budsjettsaken som er til behandling i komiteen (finanskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen har flere saker).

Statsbudsjettsaker fordelt på komitéInnstilling avgisBehandling i plenum
Finanskomiteens statsbudsjettsaker
20. nov 1. des
 28. nov 1. des
 8. des 15. des
8. des 15. des
8. des 15. des
Arbeids- og sosialkomiteen (Rammeområde 7) 4. des 8. des
Energi- og miljøkomiteen (Rammeområde 12 og 13) 2. des 5. des
Familie- og kulturkomiteen (Rammeområde 2 og 3) 3. des 10. des
Helse- og omsorgskomiteen (Rammeområde 15) 2. des 8. des
Justiskomiteen (Rammeområde 5) 5. des 12. des
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen (Rammeområde 16) 4. des 11. des
Kommunal- og forvaltningskomiteen (Rammeområde 1, 6 og 18) 4. des 9. des
Kontroll- og konstitusjonskomiteen (Rammeområde 14) 2. des 5. des
Næringskomiteen (Rammeområde 9, 10 og 11) 4. des 11. des
Transport- og kommunikasjonskomiteen (Rammeområde 17) 2. des 4. des
Utenriks- og forsvarskomiteens statsbudsjettsaker
3. des 9. des
3. des 9. des

Se sakssidene over for lenker til høringer, innstillinger når disse er avgitt, møtereferat når saken er behandlet i plenum m.m.


Sist oppdatert: 27.02.2015 14:43