Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Formalia

President: Tone Wilhelmsen Trøen

Presidenten: Representanten Tor André Johnsen, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Representanten Sigbjørn Gjelsvik vil fremsette et representantforslag.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) []: Jeg vil på vegne av representantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad og meg selv legge fram et representantforslag om lønnsmoderasjon for høytlønte ledere i staten.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet i dag om nødvendig fortsetter utover kl. 16.

Sakene 1 til og med 28 vil bli behandlet under ett og gjelder lovvedtak 15 til og med lovvedtak 42.