Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 42 (2019–2020), jf. Innst. 92 L (2019–2020) og Prop. 80 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 28 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (helsehjelp i utlandet) (Lovvedtak 42 (2019–2020), jf. Innst. 92 L (2019–2020) og Prop. 80 L (2018–2019))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til sakene nr. 1 til og med nr. 28.