Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 41 (2019–2020), jf. Innst. 93 L (2019–2020) og Prop. 55 L (2018–2019))

Innhold

Sak nr. 27 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (lovfesting av systemet for nye metoder m.m.) (Lovvedtak 41 (2019–2020), jf. Innst. 93 L (2019–2020) og Prop. 55 L (2018–2019))