Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 103 S (2019–2020), jf. Prop. 22 S (2019–2020), kap. 541 og 542 og Prop. 23 S (2019–2020), unntatt kap. 1361)

Innhold

Sak nr. 42 [15:49:49]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (Innst. 103 S (2019–2020), jf. Prop. 22 S (2019–2020), kap. 541 og 542 og Prop. 23 S (2019–2020), unntatt kap. 1361)

Talere

Presidenten: Etter ynske frå transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve høve til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får òg ei taletid på inntil 3 minutt.

Helge Orten (H) [] (komiteens leder og ordfører for saken): La meg først få lov til bare å takke komiteen for et godt samarbeid i saken. Det har vært relativt korte tidsfrister. Jeg regner med at de fleste vil sette pris på en kort debatt, så jeg skal prøve å gjøre mitt ytterste for ikke å forlenge den, men kun kommentere et par forhold. Tilrådingen fremmes for øvrig av en samlet komité.

De største endringene er knyttet til belønningsordningen for bedre kollektivtransport i byområdene, særlig tilskudd til store kollektivprosjekter. Kostnadene reduseres som en konsekvens av at det er forsinket framdrift i reforhandling og inngåelse av nye byvekstavtaler, men det er selvfølgelig tilstrekkelig med midler til å følge opp forpliktelsene for 2019. Disse postene er for øvrig også godt fulgt opp i statsbudsjettet for 2020.

Det er videre positivt at Samferdselsdepartementet nå legger til rette for kjøp av 30 nye lokaltog, type 77, som skal erstatte dagens type 69. Dette vil gi en betydelig kapasitetsøkning, siden de nye togsettene vil ha en kapasitet på opptil 850 passasjerer, sammenlignet med dagens 570 passasjerer.

Det legges også opp til en opsjon på ytterligere 170 lokaltog, og flertallets vurdering er at denne opsjonen gir den nødvendige fleksibiliteten i årene som kommer, til å øke kapasiteten ytterligere om det ligger til rette for det.

Opposisjonen fremmer for øvrig et forslag knyttet til vedlikehold av veidekke, som strengt tatt ikke har sammenheng med Prop. 23 S for 2019–2020 og statsbudsjettet for 2019, men gjelder statsbudsjettet for 2020. Det er grunn til å merke seg at vedlikeholdsposten er økt betydelig under denne regjeringa, noe som har resultert i at andelen riksvei med tilfredsstillende veidekke har økt, og at vedlikeholdsetterslepet er betydelig redusert.

Jeg vil avslutningsvis understreke viktigheten av at denne satsingen videreføres i de kommende budsjettene, og at det legges opp til en så god forutsigbarhet for bransjen som mulig.

Sverre Myrli (A) []: Da vil jeg benytte anledningen til å fremme de to mindretallsforslagene som framkommer av innstillingen.

For øvrig vil jeg benytte anledningen til å ønske komiteens medlemmer og samferdselsministeren en riktig god jul. Så kan jeg ta med justisministeren og presidenten i samme runden.

Det var mitt bidrag i denne debatten.

Presidenten: Representanten Sverre Myrli har fremja dei gode forslaga han viste til i innlegget sitt.

Siv Mossleth (Sp) []: Jeg skulle ønske jeg kunne ha sluttet meg til representanten Myrlis ord om en god jul og så ikke sagt noe mer, men situasjonen er slik at jeg må sette søkelyset på en sak til. Det gjelder nedprioriteringen av kysten.

Vi ser nok et eksempel i dag når Post 60 Tilskot til fiskerihamneanlegg reduseres med 4,4 mill. kr. Det beløpet synes lite, men det er faktisk et kutt på 10 pst. Det er beklagelig at disse pengene ikke ble oppbrukt, når vi vet at etterslepet på eksempelvis fiskerihavner er stort. Det blir ekstra tydelig når flere fylkeskommuner ikke vil inngå avtale med staten om overtakelse av fiskerihavnene på grunn av manglende finansiering.

Kystforvaltningens andel av samferdselsbudsjettet er veldig lav, bare 3,82 pst. Etterslepet er på ca. 30 pst. av tiltakene som ligger inne i første periode av NTP.

Mange aktører langs kysten er skuffet over at kystkapitlet ikke blir prioritert høyere. Det er lett å skjønne, for måloppnåelsen er dårlig, spesielt når det gjelder vei.

Havner og farleder er kjempeviktige og må utnyttes godt i næringssammenheng og for å flytte gods fra vei til sjø. Dette er en så viktig sak at jeg syntes jeg måtte nevne den i dag, helt på tampen av året.

Jeg hadde ønsket at statsråden i sitt innlegg tok tak i dette og forklarte hvordan han kan godta en så stemoderlig behandling av det som NHO kaller gullkysten. Hvordan kan det ha seg at selv om kystforvaltningen bare har 3,8 pst. av NTP, blir ikke den lille satsingen oppfylt?

Hvis statsråden svarer på dette under innlegget sitt, slipper han kanskje replikker i dag.

Jon Gunnes (V) []: Jeg hadde selvfølgelig tenkt å referere fra hele togturen fra Stavanger til Oslo på søndag, for det var Go-Ahead som kjørte på den strekningen – for første gang. For å si det slik: Det gikk bra! Det gjorde det dessverre ikke med 104 andre avganger, som Vy hadde ansvaret for. Det beklager jeg sterkt. Man har nå fått et nytt ruteopplegg som ser veldig bra ut, ved at det er mange flere togavganger, og da håper vi at togene går når de skal gå, når Vy får skikk på logistikken sin.

Så til to saker som jeg gjerne vil nevne, og som jeg synes er veldig gledelig med denne tilleggsproposisjonen. Det er selvfølgelig belønningsordningene. Vi ser at det er framdrift i de fleste av byene som allerede har bymiljøavtaler, som nå blir byvekstavtaler. Jeg er veldig spent på hva kontaktutvalget i Trondheim, i Trøndelag, gjør i dag når det gjelder miljøpakken. Det er i dag de mest sannsynlig – jeg håper i hvert fall det – sier ja takk til det nye tillegget: en økning til 66 pst. og et bedre tilbud for å dekke behovet for kollektivtrafikk i Trondheim og omegn.

Det er også veldig gledelig at vi nå har bestilt 30 nye togsett. Det er i tillegg opsjon på 170 togsett. Med de ambisjonene som Venstre har for jernbanen, har jeg et godt håp om at alle disse bestillingene blir satt ut i livet etter hvert som linjekapasiteten er god nok og passasjertallet øker.

Statsråd Jon Georg Dale []: Også eg skal forsøke å bidra til å gjere debatten kort. Det hadde vore freistande å seie at det siste innlegget frå representanten Myrli var det beste innlegget eg har høyrt frå han i løpet av det året vi har hatt debattar her. Eg skal naturlegvis la vere å seie det, ettersom det snart er jul.

Eg er også glad for at komiteen i stort sluttar seg til dei vurderingane som er gjorde frå vår side.

Til representanten Mossleth, som lurer på kva det er som gjer at vi har ei teknisk budsjettendring på kystområdet: Det er fordi det er nettopp det vi har – ei teknisk budsjettendring som gjer at vi tilpassar oss kravet om realistisk budsjettering. Så vil eg berre igjen minne Senterpartiet om at vi i 2019 opna for at kommunane kunne forskottere 0,5 mrd. kr til fiskerihamnene, for at vi skal kome raskare i gang med utbygginga av dei enn det som er lagt til grunn i NTP. I den samanhengen vert den tekniske budsjettendringa for å ivareta realistisk budsjettering relativt bagatellmessig.

Presidenten: Då vart det ikkje fleire replikkar på statsråden dette året.

Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 42.

Votering, se torsdag 19. desember