Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 18 (2019–2020), jf. Innst. 80 L (2019–2020) og Prop. 10 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 4 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (Lovvedtak 18 (2019–2020), jf. Innst. 80 L (2019–2020) og Prop. 10 L (2019–2020))