Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 118 S (2019–2020), jf. Prop. 13 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 39 [15:35:41]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet (Innst. 118 S (2019–2020), jf. Prop. 13 S (2019–2020))

Talere

Presidenten: Etter ønske frå utanriks- og forsvarskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 5 minutt til kvar partigruppe og 5 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vil det – innanfor den fordelte taletida – verta gjeve høve til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa. Dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får ei taletid på inntil 3 minutt.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: Me bør vel ikkje vere så mykje dårlegare i vår komité enn dei føregåande, sjølv om eg ikkje trur at debatten vil verte så lang her.

I det framlagde dokumentet frå forsvarsministeren er det til dels store summar som er lagde til, men det er særdeles lite opplyst i teksten om kva dei midlane skal gå til. Det er sagt at det skal gå til ammunisjon og klede, men det er tynt belagt til å vere ein så stor sum. Eg vil gjerne be om at forsvarsministeren gjer greie for kva som ligg i den forholdsvis, kanskje uventa, store påplussinga i nysalderinga, slik at Stortinget kan vere litt meir kjent med det før ein går til votering.

Statsråd Frank Bakke-Jensen []: Det er et ønske jeg er glad for å få lov til å oppfylle. I Prop. 13 S legger Forsvarsdepartementet fram et budsjettforslag på 60,3 mrd. kr. I nysalderingen har budsjettet økt med 102,8 mill. kr sammenlignet med vedtatt budsjett. Økningen er utelukkende basert på økte inntekter som gir effekt på utgiftssiden. De økte inntektene er foreslått benyttet til å dekke prioriterte merbehov i forsvarssektoren, bl.a. økte utgifter som følge av økte valuta- og drivstoffpriser. Det er inngått en avtale mellom norske og amerikanske myndigheter om å selge fem C-130 Hercules transportfly for om lag 40 mill. kr. Flyene er solgt til det kanadiske selskapet Coulson Aviation, som skal bruke flyene til brannslukking i USA og Australia. Så i stedet for å måtte betale for å destruere flyene har Forsvarsdepartementet skaffet inntekter gjennom å selge dem – sågar til en god sak.

Det er videre omdisponert 146 mill. kr internt på forsvarsbudsjettet til å øke forsyningsberedskapen for ammunisjon i Forsvaret. Forsvaret har framforhandlet en strategisk langsiktig avtale om anskaffelse av ammunisjon fra en norsk leverandør til en redusert pris.

I etterkant av hevingen av KNM «Helge Ingstad» i februar 2019 har det påløpt merutgifter på totalt 43,5 mill. kr, bl.a. til nødreparasjoner, dokking av fartøy og opplag ved kai. Det er også satt av 19,2 mill. kr knyttet til etablering av en midlertidig leir på Skjold i Troms. Leiren er tenkt benyttet av nederlandske styrker som trener og øver i Norge.

Utover endringene i bevilgningene på postene vil jeg peke på at Forsvarsdepartementet foreslår at bestillingsfullmakten på Kap. 1720 Felleskapasiteter i Forsvaret Post 01 Driftsutgifter økes med 2,5 mrd. kr. Bakgrunnen for økningen er tredelt og er knyttet til følgende:

Forsvaret har inngått en ny langvarig kontrakt med Nammo AS om leveranse av ammunisjon. For å kunne ha nødvendig ammunisjon til beredskap foreslås derfor en økning av bestillingsfullmakten på 2,185 mrd. kr.

Videre trenger Forsvaret å gjøre større anskaffelser for å sikre at personlig bekledning og utrustning er tilgjengelig ved innrykk. Av den grunn foreslås det å øke bestillingsfullmakten på Kap. 1720 med 300 mill. kr.

Avslutningsvis har Forsvarets høgskole inngått kontrakter med eksterne skoler om leveranser av utdanning. Det foreslås derfor en ytterligere bestillingsfullmakt på 38 mill. kr.

Til sammen blir dette en økning på 2,523 mrd. kr, hvor Forsvaret kan inngå forpliktende avtaler for kommende år som legger til rette for effektiv drift og beredskap. Det er altså for å ha langsiktighet på en del av investeringen at vi bruker denne fullmakten.

Liv Signe Navarsete (Sp) []: Ettersom representanten tok med feil innlegg i stad og då måtte vere litt omtrentleg, sidan alle detaljane ikkje var så klare i hovudet som på papiret, måtte eg be om ordet igjen. Då eg snakka om ein stor og kraftig auke, var det sjølvsagt i bestillingsfullmaktene og ikkje i dei andre postane, som er meir innanfor det ein rimeleg kan forvente i eit budsjett.

Det er éin post til eg gjerne skulle bedt forsvarsministeren gi meg eit svar på. Det gjeld omdisponeringa på 19,2 mill. kr til etablering av ein leir på Skjold i Troms. Vi veit jo at det m.a. kjem nederlandske styrkar som skal trene og øve i Noreg, og det ville vore interessant å vite – i tillegg til omdisponeringane – kor stor kostnaden for å ta imot våre allierte vert totalt sett på Skjold.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 39.

Votering, se torsdag 19. desember