Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 45 [15:13:48]

Referat

 • 1. (99) Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i folketrygdloven (krav om bosted og opphold i Norge for rett til ektefelle- og barnetillegg) (Lovvedtak 9 (2019-2020))

  • 2. lov om endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer) (Lovvedtak 7 (2019-2020))

  • 3. midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver (Lovvedtak 12 (2019-2020))

  • 4. lov om endringer i introduksjonsloven (Nasjonalt tolkeregister) (Lovvedtak 13 (2019-2020))

  • 5. lov om endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler) endringer i universitets- og høyskoleloven (vilkår for statstilskudd til private høyskoler) (Lovvedtak 14 (2019-2020))

  • 6. lov om opphevelse av omstillingslova (Lovvedtak 11 (2019-2020))

  • - er sanksjonert under 13. desember 2019

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2. (100) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Audun Lysbakken, Arne Nævra og Kari Elisabeth Kaski om internasjonal avtale om reduksjon av oljeproduksjon (Dokument 8:26 S (2019-2020))

 • 3. (101) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken og Kari Elisabeth Kaski om å utrede oppsamling av bly fra skytebaner og forbud mot blyholdig jaktammunisjon i Norge (Dokument 8:29 S (2019-2020))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4. (102) Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014 (Prop. 37 LS (2019-2020))

  Enst.: Sendes finanskomiteen, unntatt C, som sendes finanskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 5. (103) Endringer i bioteknologiloven mv. (Prop. 34 L (2019-2020))

 • 6. (104) Endringar i pasientskadeloven (forskriftsheimel om meinerstatning mv.) (Prop. 36 L (2019-2020))

 • 7. (105) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum, Per Olaf Lundteigen, Sandra Borch og Geir Adelsten Iversen om å forberede offentlig drift av luftambulanseflytjenesten slik at den blir en integrert del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og akuttmedisinske beredskap (Dokument 8:28 S (2019-2020))

  Enst.: Nr. 5–7 sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 8. (106) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Torleif Hamre og Mona Fagerås om rask etablering av statlig drift av luftambulansetjenesten (Dokument 8:30 S (2019-2020))

Presidenten: Referatsak nr. 106 foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen.

Representanten Mona Fagerås har bedt om ordet.

Mona Fagerås (SV) []: Til referatet: SV vil opprettholde vårt forslag om å hastebehandle denne saken, altså etter § 39 c i Stortingets forretningsorden. Bakgrunnen er at vi har en prekær situasjon, som krever handling, når det gjelder beredskapen i en hel landsdel.

Presidenten: Ber andre om ordet til behandlingsmåten? Så synes ikke.

Representanten Fagerås har anmodet om behandling etter Stortingets forretningsordens § 39 annet ledd bokstav c:

«legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen til behandling».

Temaet som representantforslaget omhandler, har vært oppe til debatt flere ganger denne sesjonen, og flere forslag er blitt fremmet om saken. Dette forslaget bør ses i sammenheng med de andre sakene samt forslaget fra Senterpartiet i referatsak nr. 105 om samme tema, som også foreslås sendt til komitébehandling. Presidenten innstiller derfor på at referatsak nr. 106 sendes til komitébehandling.

Det voteres alternativt mellom presidentens forslag om komitébehandling og forslaget om Mona Fagerås om hastebehandling.

Votering:

Ved alternativ votering mellom presidentens forslag og forslaget fra representanten Mona Fagerås ble presidentens forslag bifalt med 97 mot 10 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 15.16.58)

Presidenten: Dermed er presidentens forslag om komitébehandling vedtatt.

Videre ble referert:

 • 9. (107) Høytflyvende satellitter - jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet (Meld. St. 10 (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 10. (108) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Arild Grande om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien (Dokument 8:27 S (2019–2020))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 11. (109) Endringer i vegtrafikkloven (opplæring) (Prop. 30 L (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen.

 • 12. (110) Lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon (bredbåndsutbyggingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 152/2018 6. juli 2018 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 2014/61 (Prop. 35 LS (2019–2020))

  Enst.: Sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, unntatt B, som sendes transport- og kommunikasjonskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 13. (111) Digital transformasjon og utviklingspolitikken (Meld. St. 11 (2019–2020))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Man fortsatte behandlingen av