Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 116 S (2019–2020), jf. Prop. 23 S (2019–2020), kap. 1361)

Innhold

Sak nr. 41 [15:49:23]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet (Innst. 116 S (2019–2020), jf. Prop. 23 S (2019–2020), kap. 1361)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se torsdag 19. desember