Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 119 S (2019–2020), jf. Prop. 17 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 40 [15:42:04]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet (Innst. 119 S (2019–2020), jf. Prop. 17 S (2019–2020))

Talere

Karin Andersen (SV) []: Nå har vi hatt en hel rekke omgjøringsproposisjoner fra regjeringen som har blitt behandlet på veldig ulik måte – fra kommunal- og forvaltningskomiteen, der flertallet ikke var villige til å være med og diskutere endringer, til energi- og miljøkomiteen, der mange var interessert i å være med og gjøre store endringer, og nå er vi på utenriks- og forsvarskomiteen.

SV har lagt et forslag på bordet også i dag, som handler om det som foregår nå i flyktningleirene i Hellas. I flere år har Norge bevilget penger til dette arbeidet gjennom EØS-midlene, og i flere år har Norge fått tilbake flere hundre millioner kroner som er bevilget til dette arbeidet, men som ikke er blitt brukt. Det er litt ulike grunner til det, men en hovedgrunn er at Hellas er pålagt restriksjoner, både fra EU og andre utlånsinstitusjoner, som hindrer dem i å ansette flere folk i offentlig sektor og begrenser muligheten til å bruke disse pengene.

Samtidig meldte Aegean Boat Report nå nylig at det har kommet 56 000 personer fra Tyrkia til de greske øyene bare i høst. Det er en økning på 84 pst. sammenlignet med i 2018. Bare i Moria-leiren på Lésvos, som er dimensjonert for 3 000, er nå 18 000 mennesker stuet sammen under helt uverdige kår.

VG skrev i forrige uke at disse leirene i Hellas er et rent «helvete». Det er lite mat, dårlige klær og ingen sko. Det er kulde, det er søppel, det er kloakk. Mange har ikke telt. De bor med plast over seg. Det er mange enslige mindreårige asylsøkere – ja, noen helt ned til 4–5 årsalderen – som er alene og blir overlatt til andre enslige mindreårige som skal ta vare på dem. De som er der, sier at det hver dag kommer nye livredde flyktninger dit.

Da mener SV at man skal ta de pengene som man får tilbake av EØS-midlene, og som er bevilget, og overføre dem til humanitær hjelp i flyktningleirene. I flyktningleirene er nå verken Røde Kors eller Flyktninghjelpen til stede. UNHCR er der og noen frivillige organisasjoner, både greske organisasjoner og den norske Dråpen i Havet, men det er nesten ingen andre som er til stede i de andre leirene. Det er rett og slett fordi situasjonen er så forferdelig der at de anser at de ikke klarer å gjøre arbeidet sitt. Derfor er det et skrikende behov for disse pengene, slik at folk i hvert fall kan ha klær på kroppen, mat og et telt over seg, slik at det kan være personell der som kan hjelpe dem med de mest elementære helseproblemene, og slik at barna kan få gå på skole. Det er nesten ingen av barna som har vært i leiren nå i måned etter måned, som har fått gå på skole.

Akkurat nå er det møte i Genève, der FNs globale flyktningforum diskuterer hvordan de skal kunne lette byrden for land som tar imot mange flyktninger. Norge er der. FNs høykommissær for flyktninger sier at asylinstituttet er under angrep. Det synspunktet deler jeg. Det er under angrep her, og det er under angrep mange steder. Det vil bli verre hvis ikke Norge bidrar mer til de landene som tar en uforholdsmessig stor andel. Norge et av de landene som i tillegg til å bidra til å stenge grensene sier nei til å ta imot asylsøkere derfra og bruker Dublin-avtalen til å returnere dem som er kommet til Norge med et gresk stempel i passet.

Jeg håper nå at Stortinget kan se på disse forslagene som SV har fremmet. Dette er altså penger som er til overs. De er bevilget som EØS-midler, og de kan gå til bistand til flyktningarbeidet i Hellas. Men vi har også laget en liten åpning i forslaget for at de kan brukes til andre akutte situasjoner.

Det vi vet, er at en del flyktninger har tatt seg over fra Hellas – fordi situasjonen der er forferdelig – til Bosnia. I Bosnia er det vel om mulig enda mindre hjelpeapparat. Vi ønsker å gi regjeringen muligheten til å bruke disse overskuddsmidlene nå før jul, men også slik at de kan bruke dem til neste år – disse budsjettpostene kan overføres – for å lette situasjonen, både for et land i Europa som er under sterkt press, og for å lette den humanitære katastrofen som pågår på europeisk jord nå. Dessverre har både regjeringen og stortingsflertallet hittil vendt det blinde øyet til. Nå får stortingsflertallet en mulighet til dette.

Avstemningen skal ikke skje i dag. Den skal skje på torsdag. Derfor anmoder jeg partigruppene om å tenke seg om og være med nå og rekke ut en hånd til noen av dem som har mistet alt – som står igjen uten noen ting – og til et land i Europa som er i en situasjon som jeg tror nesten ingen av oss kan tenke seg, med økonomiske problemer og et enormt ansvar for en enormt stor asylsøkermengde og en stor mengde flyktninger.

Da tar jeg opp forslagene fra SV, som er to løse forslag som er omdelt i dag.

Presidenten: Då har representanten Karin Andersen teke opp forslaga ho viste til.

Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 40.

Votering, se torsdag 19. desember