Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 23 (2019–2020), jf. Innst. 90 L (2019–2020) og Prop. 27 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 9 [10:01:03]

Stortingets vedtak til lov om informasjonstilgang mv. for utvalget for ekstern gransking av saken knyttet til feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land (Lovvedtak 23 (2019–2020), jf. Innst. 90 L (2019–2020) og Prop. 27 L (2019–2020))