Stortinget - Møte tirsdag den 17. desember 2019

Dato: 17.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 117 S (2019–2020), jf. Prop. 24 S (2019–2020), kap. 480)

Innhold

Sak nr. 38 [15:35:16]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet (Innst. 117 S (2019–2020), jf. Prop. 24 S (2019–2020), kap. 480)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering, se torsdag 19. desember